Denní žiaci

Denní žiaci

Zápisné a štipendium

Platné pre šk. r. 2024/2025: Jednorázový poplatok vo výške 340 EUR.
Sme presvedčení, že ekonomické zázemie rodiny by nemalo rozhodovať o vzdelaní deti v nej, takže túto otázku berieme vážne a zatiaľ sme sa dohodli doslova s každým. Aby financie neboli prekážkou v štúdiu, je možné požiadať o štipendium až do výšky 100 % v zápisnom termíne (5.-30.apríl) na nasledujúci školský rok. Napíšte na info@slobodnaskola.sk s krátkym popisom Vašej finančnej situácie. Žiadosti so zdôvodnením sú posudzované individuálne. Formulár prihlášky nájdete na tomto odkaze.

Školné

Školné pre prvé dieťa z rodiny je stanovené vo výške 340 eur mesačne bez stravy, platí sa 12 mesiacov v roku. Pre druhé dieťa z rodiny je znížené o 20 %, pre tretie a každé ďalšie dieťa o 30 %. Jednorázové zápisné pre denné štúdium bude vo výške 340 eur. Ďalšie poplatky ako školský klub detí, ZRPŠ, rodičovský či triedny fond, náklady za učebnice, vstupné do kultúrnych ustanovizní atď. sa už neplatia. V prípade školy úplne zatvorenej z dôvodov hygienických opatrení štátnych orgánov sa platí udržiavací poplatok vo výške 50 %. Sme presvedčení, že ekonomické zázemie rodiny by nemalo rozhodovať o vzdelaní deti v nej, takže túto otázku berieme vážne a zatiaľ sme sa dohodli doslova s každým. Aby financie neboli prekážkou v štúdiu, je možné požiadať o štipendium až do výšky 100 % v zápisnom termíne (5.-30.april) na nasledujúci školský rok. Napíšte na info@slobodnaskola.sk, s krátkym popisom Vašej finančnej situácie. Žiadosti so zdôvodnením sú posudzované individuálne.

Školné zahŕňa: celodennú starostlivosť sprievodcov (vrátane školského klubu detí), všetky učebnice a pracovné zošity, učebné pomôcky, spotrebný materiál pre aktivity, prepravu a aktivity v okolí mesta, vstupné rozličných kultúrnych inštitúcií, konzultácie s psychológom či špeciálnym pedagógom. Nezahŕňa aktivity spojené s ubytovaním (škola v prírode, lyžiarsky kurz apod.) ani stravovanie (desiatu, obed, olovrant). Výber dodávateľa stravy zohľadní individuálne obmedzenia a preferencie, budeme sa vyhýbať rafinovaným cukrom a budeme vyhľadávať zdravé potraviny lokálneho pôvodu.

Časté otázky - aktualizované 5.4.2024

Áno, očakávame, že záujem rodiča či zákonného zástupcu o vzdelávanie a výchovu dieťaťa Vás motivuje prečítať si pár strán, ktoré možno rozhodnú o budúcnosti Vášho dieťaťa. Navyše, natrápili sme sa s tým naozaj dosť práve preto, aby sme predišli budúcim nedorozumeniam. A možno prídete na to, že slobodné vzdelávanie nie je pre Vás (myslíme hlavne dospelých, nie deti)..

Ministerstvo školstva nás zaradilo do siete školských zariadení pod názvom Súkromná základná škola slobodného demokratického vzdelávania, Galaktická 9, Košice a Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy slobodného demokratického vzdelávania, Galaktická 9, Košice. Náš zriaďovateľ je Ťahanovská záhrada, právna forma: občianske združenie, v registri min. vnútra: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO: 52101606 so sídlom: Ťahanovská 2038/74, 04013 Košice – Ťahanovce, Slovenská republika, Registračné číslo: VVS/1-900/90-55162. Náš tím zahŕňa približne 30 spolupracovníkov. Financovanie našich aktivít je zabezpečené viaczdrojovo: cez normatív zo štátneho rozpočtu, z úhrad rodičov, dvoch percent (asignovanej dane) i sponzorských darov súkromných i právnických osôb.

Tešíme sa na všetky deti školského veku, do výskumnej vzorky experimentálneho overovania slobodného vzdelávania (detaily nižšie) môžeme zahrnúť aj mladších súrodencov našich školákov. Chceme vytvoriť bezbariérový priestor aj deťom, ktoré „nezapadajú do systému“, možno (by) boli odmietané, stigmatizované, nepochopené a pod. Za prínosnú pre obe strany pokladáme aj inklúziu pre detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Skúsenosti iných ukazujú, že tento typ vzdelávania (slobodná / demokratická škola) nemusí byť vhodný pre všetky deti a zvlášť nie pre všetkých rodičov (zákonných zástupcov). Ak hľadáte alternatívu k bežnej škole, môžeme vás pri individuálnej konzultácii nasmerovať.
Aby ste mali jasnejšiu predstavu o fungovaní slobody vo vzdelávaní, prečítajte si zdroje uvedené na našom webe v časti Inšpirácia a dohodnite si s nami dočasný pobyt v našom kolektíve žiakov. Môžete ho absolvovať aj vo dvojici dieťa-rodič (zákonný zástupca), odporúčaná doba je niekoľko týždňov na vzájomnú adaptáciu a spoznávanie aktivít i členov skupiny.

Pre našu školu je dôležité poznať špecifiká našich žiakov – či už ide o diagnostikované znevýhodnenie alebo špecifikum, ktoré má významnejší vplyv na výchovu a vzdelávanie dieťaťa. Ak o týchto špecifikách vieme, vieme ich zohľadniť pri práci s dieťaťom. Napr. ak dieťa vynakladá zvýšené úsilie pri písaní alebo čítaní na to, aby dosiahlo slabšie výsledky ako jeho rovesníci, pokladáme za dôležité vedieť to a takto to zohľadniť, prípadne poskytnúť dieťaťu podporu “na mieru”.

Taktiež nám legislatíva ako škole ukladá zodpovednosť jednať s dieťaťom na základe kvalitných a komplexných informácií, čo zahŕňa aj to, že si prečítame správu  lekára, poradenského zariadenia a pod., a sú taktiež súčasťou povinnej školskej dokumentácie, ktorú o žiakovi vedieme.

Zaväzujeme sa, že sa budeme snažiť o inklúziu podľa nášho najlepšieho vedomia i svedomia. Základnú mieru ľudskej podpory (tzv. podproné opatrenia 1. a 2. skupiny) budeme poskytovať prirodzene všetkým žiakom podľa ich individuálnych potrieb, na významnejšie úpravy pri konkrétnych špeciálnych potrebách dieťaťa (poruchy učenia, ADHD, narušená komunik. schopnosť, poruchy autistického spektra, mentálne postihnutie a pod.) je však už potrebné mať platnú správu zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia v poradenskom centre (nestačí lekár-špecialista, je potrebná práve poradňa). Naša škola má školský podporný tím zložený zo špeciálnych pedagógov a psychológov, rozumieme špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám aj legislatíve v tejto oblasti a vieme, že kľúčové pre zákonného zástupcu je dostať kvalifikované odpovede na svoje otázky, preto na základe individuálnej dohody poskytneme konzultácie podľa potreby dieťaťa a záujmu zákonného zástupcu.

V prvom rade by sme radi uviedli, že si veľmi vážime prácu zriaďovateľov škôl, ktorí sa dali na túto neľahkú cestu. Máme medzi nimi našich priateľov a známych, s niektorými spolupracujeme alebo ich aj priamo bezodplatne podporujeme (tak súkromné základné školy i komunitné vzdelávacie skupiny). Myšlienka praktického, ľudského a slobodnejšieho vzdelávania je spoločná, no všetci ju realizujeme trochu inak. Pri zaradení základnej školy do siete škôl SR jej z toho vyplývajú mnohé výhody, nevýhody i vlastnosti ako také. Bežné neformalizované komunitné vzdelávacie skupiny nie sú školské zariadenia, deti sú teda zvyčajne na domácom vzdelávaní – to znamená napríklad viac slobody, ale menej peňazí (nie je možné získať zo štátneho rozpočtu žiadne príspevky na činnosť). Naša škola je zaradená do siete škôl od 1.9.2021 a v snahe maximalizácie zachovania slobody sme ministerstvo v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre požiadali o experimentálne overovanie sebariadeného vzdelávania. Detaily o ňom nájdete v samostatnej otázke nižšie.

Ďalšími z rozdielov na dennom štúdiu je u nás oproti bežnej škole snaha o samosprávne riadenie školy za účasti detí, samoriadené vzdelávanie, voľná hra a pobyt vonku, ktorý u nás bude kľúčový. Deti sa budú učiť predovšetkým prakticky a v prírode viac dní v týždni, môžu si samozrejme podľa vlastného uváženia zvoliť aj výuku za stolom a v interiéri.

Deti sú vonku rady; zvlášť chlapci do 10 rokov by vonku trávili väčšinu dní, zvlášť tých príjemných. Vnútri deti bývajú po čase divokejšie (hľadajú spôsoby aktívnej zábavy), vonku sa akoby upokoja a nájdu si množstvo nových podnetov na hru, experimentovanie a učenie sa. Navyše s každým ročným obdobím, dokonca i krátkodobejšími zmenami počasia, sa podmienky vonku významne menia, poskytujú teda širokú paletu meniacich sa podnetov. Pochopiteľne, niektoré vzdelávacie prostredia neprídu za deťmi a tak je vhodná exkurzia či výlet (na hrad, do spaľovne, na letisko atď.). Existujú taktiež dôvody zdravotné – prirodzený vitamín D, prirodzené otužovanie v chladnom počasí, nesterilné prostredie pomáhajúce dieťaťu s budovaním imunity. Viac o blahodarnom účinku pobytu detí v prírode sa môžete dočítať v nasledujúcich odborných štúdiách i jednej voľne dostupnej príručke pre rodičov a učiteľov:

Vyplnením elektronickej prihlášky. Spracovanie prihlášky trvá niekoľko dní, po ňom sa Vám ozveme emailom (kontrolujte si teda aj nevyžiadanú poštu (spam)).

Nie, nie je to možné. My sme základná škola a povinné predprimárne vzdelávanie sa dá realizovať iba v materských školách alebo v nesieťových zariadeniach predprimárneho vzdelávania registrovaných ministerstvom školstva (komunitné škôlky, detské kluby a pod.).

Aktuálne máme voľné miesta pre prijatie žiakov najmä do 1. až 3. ročníka ZŠ. Sme otvorení aj prijatiu dieťaťa so špecifickými potrebami (znevýhodnenia, nadania, rodinná situácia apod.). Každé prijatie denného študenta podlieha osobnému pohovoru s našou psychologičkou, detaily si môžete dohodnúť emailom na info@slobodnaskola.sk.

Proces prijímania žiaka na denné štúdium zahŕňa pohovor rodičov s našou psychologičkou, štúdium základných materiálov (videí, článkov), pozorovanie dieťaťa v našom kolektíve a približne týždenný pobyt dieťaťa a rodiča v našej škole. Takto si rodičia zvyčajne vytvoria lepšiu predstavu o našom fungovaní a spoľahlivejšie vyhodnotia, či naozaj chcú pre svoje dieťa samoriadené vzdelávanie v Slobodnej škole. Aj na dieťati vidíme, či mu vyhovuje len minimálna štruktúra, zvýšená miera socializácie a značne asertívne prostredie (naši žiaci vedia jasne povedať čo chcú a rovnako aj odmietnuť to, čo nechcú). Následne je potrebné vyplniť aj prihlášku, dohodnúť stravu atď. Pohovory s našou psychologičkou si môžete dohodnúť emailom na info@slobodnaskola.sk

Určite sú deti v našej škole priamo vystavované väčším rizikám a častejšie sa ocitajú v nebezpečných situáciách ako deti v bežných školách. Nesedíme v laviciach v interiéri, modriny a škrabance sú bežné. Zároveň je faktom, že naše deti sú v teréne často obratnejšie a pri používaní nástrojov zručnejšie a skúsenejšie a stále sa zdokonaľujú. Vyhľadávajú postupne stále väčšie výzvy a tým aj nebezpečnejšie situácie, zároveň sú však schopné do veľkej miery triezvo vyhodnocovať svoje schopnosti – napríklad mladší si zväčša sami regulujú, o čo sa nejdú pokúšať, aj keď sú priamo so staršími, ktorí to robia; a zasa starší radi pomôžu mladším, aby to spoločne zvládli. To všetko platí o deťoch, ktoré sú s nami dlhšie, resp. majú rovnaké výchovné pôsobenie aj v domácom prostredí. Aby sme predišli vážnym úrazom u nových detí, venujeme im zvýšenú pozornosť, kým približne spoznáme ich schopnosti a zručnosti. Dozor pri potenciálne nebezpečných situáciách je u nás samozrejmosťou, zároveň platí, že uplatňujeme k deťom diferencovaný prístup podľa ich individuálnych schopností a zručností a máme posilnený počet zodpovedných dospelých pri deťoch, nakoľko si uvedomujeme zvýšené riziko úrazov. Hrubé čísla: na 5 detí pripadá jeden “dozor konajúci dospelý”, v prvom roku fungovania sme boli na pohotovosti zatiaľ raz (nedovolený beh po chodbe, zárubňa neuhla, pár stehov na hlave).

Školné pre prvé dieťa z rodiny je stanovené vo výške 340 eur mesačne bez stravy, platí sa 12 mesiacov v roku. Pre druhé dieťa z rodiny je znížené o 20 %, pre tretie a každé ďalšie dieťa o 30 %. Jednorazové zápisné pre denné štúdium bude vo výške 340 eur. Ďalšie poplatky ako školský klub detí, ZRPŠ, rodičovský či triedny fond, náklady za učebnice, vstupné do kultúrnych ustanovizní atď. sa už neplatia. V prípade školy úplne zatvorenej z dôvodov hygienických opatrení štátnych orgánov sa platí udržiavací poplatok vo výške 50 %. Sme presvedčení, že ekonomické zázemie rodiny by nemalo rozhodovať o vzdelaní deti v nej, takže túto otázku berieme vážne a zatiaľ sme sa dohodli doslova s každým. Aby financie neboli prekážkou v štúdiu, je možné požiadať o štipendium až do výšky 100 % v zápisnom termíne (5.-30.april) na nasledujúci školský rok. Napíšte na info@slobodnaskola.sk, s krátkym popisom Vašej finančnej situácie. Žiadosti so zdôvodnením sú posudzované individuálne.

Školné zahŕňa: celodennú starostlivosť sprievodcov (vrátane školského klubu detí), všetky učebnice a pracovné zošity, učebné pomôcky, spotrebný materiál pre aktivity, prepravu a aktivity v okolí mesta, vstupné rozličných kultúrnych inštitúcií, konzultácie s psychológom či špeciálnym pedagógom. Nezahŕňa aktivity spojené s ubytovaním (škola v prírode, lyžiarsky kurz apod.) ani stravovanie (desiatu, obed, olovrant). Výber dodávateľa stravy zohľadní individuálne obmedzenia a preferencie, budeme sa vyhýbať rafinovaným cukrom a budeme vyhľadávať zdravé potraviny lokálneho pôvodu.

Veríme, že metódy vzdelávania sú obzvlášť na prvom stupni dôležité pre lepšie uchopenie obsahu predmetu a zdieľanie vedomostí medzi žiakmi navzájom. Z tohto dôvodu ponúkneme odborne zdatný personál s pedagogickým vzdelaním a doplnkovými kurzmi pre jednotlivé metodiky. Matematiku plánujeme učiť Hejného metódou, Informatiku skúsime s Emilom, v slovenčine deťom ponúkneme splývavé čítanie Sfumato a nespojité písmo Comenia Script. Určite budeme využívať prvky montessori, waldorfskej, lesnej a intuitívnej pedagogiky, ponecháme aj priestor konštruktivizmu. V slobodných školách nájdete napr. Pomôcky pre montessori aktivity, ale realizujeme iný prístup k deťom, nie sme teda montessori školou. Pre vek do 10 rokov zaradíme do programu veľa voľnej hry a dramatického, hudobného a výtvarného umenia. Určite (si) budeme veľa čítať a podporovať samostatné, tvorivé a kritické myslenie detí napríklad takýmito otázkami: Čo si o tom myslíš Ty? Ako by si to ešte skúsil? Ako je to možné? Prečo je to podľa teba tak? Kde by si na to mohol nájsť odpoveď? Kto a prečo tvrdí niečo odlišné? Samozrejmosťou sú predmety ako zoológia, botanika, biológia, geografia, fyzika, chémia a anglický jazyk – ten bude prítomný v bežných konverzáciách s bilingválne vychovávanými deťmi (napr. Traja mladí Mazákovci, synovia zakladateľov školy), tiež formou konverzácií, hier či pesničiek. Ďalšie často zaradzované aktivity budú práce v dielňach, ručné práce a podľa počasia sezónne práce v záhrade. Zaradené budú aj programy zamerané na arteterapiu, relaxáciu detí, canisterapiu, terapiu hrou a individuálnu terapiu. Počas výletov plánujeme navštevovať prírodné, kultúrne a historické miesta či inštitúcie. Budeme podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia deťom odpovedať na všetky otázky, ktoré nám položia. Zdržíme sa odpovedí na otázky, ktoré si deti samé nekladú – sme presvedčení, že dieťa je zdrojom a určujúcim faktorom svojich záujmov (nie napr. Kurikulum ministerstva školstva).

Nevieme :). Sebariadené vzdelávanie na dennom štúdiu umožnuje dieťaťu individuálne sa profilovať v smeroch, ktoré si zvolí. Štátny vzdelávací program (ŠVP) (1.stupeň a 2.stupeň) dobre popisuje svet a ľudské poznanie, bude preto našou základnou, i keď nezáväznou ponukou. Vďaka experimentálnemu overovaniu môžu žiaci na dennom štúdiu našej školy z tohto rámca vybočiť obsahovo i časovo a mať tak dostatok priestoru na svoje aktuálne záujmy. Pre ľahkú a rýchlu orientáciu v ŠVP sme pripravili zjednodušený prehľad tematických okruhov pre celú ZŠ: Stručný prehľad tematických okruhov podľa ročníkov.

Rešpektujeme ich, chápeme ich význam na trhu vzdelávania a inšpirujeme sa tým, čo pokladáme za užitočné alebo inak prospešné. Súhlasíme s tým, že výchova a vzdelávanie dieťaťa by mala byť v súlade s procesmi v prírode a zároveň so zrením daného dieťaťa. Súhlasíme s tým, že deti a príroda k sebe majú blízko, deti podľa nás patria do prírody a vedia sa z nej a vďaka nej mnohému učiť, či sa v nej prirodzene upokojiť. Súhlasíme aj s princípom multisenzorického vnímania a vidíme jeho veľký význam pre efektívne učenie sa tak detí ako i dospelých. Neprikladáme však až takú váhu poriadku, štruktúre, zámernému cieľavedomému vedeniu pri činnostiach a ich výbere, a ani dospelými riadenému programu ako vyššie spomenuté smery. Sme presvedčení, že rodič má byť čo najviac stotožnený s tou formou a spôsobmi výchovy a vzdelávania, ktoré vyberie pre svoje dieťa. Nemyslíme si, že my sme „to najlepšie na trhu so vzdelávaním“ a vďaka nášmu poznaniu a skúsenostiam plne chápeme mnohých našich známych a ich deti, ktorí si vyberajú spomínané smery. My veríme práve modelu slobodného demokratického vzdelávania a snažíme sa ho realizovať v kontexte slovenského školstva a platnej školskej legislatívy aj vďaka projektu experimentálneho overovania tak, aby ho po nás mohli replikovať aj ďalšie školy. Mimochodom, ak sa dobre zamyslíte nad slobodným vzdelávaním, dokáže zahrnúť aj spomenuté smery, pretože reagujeme na dopyt a sebariadenie dieťaťa. Naši bežní denní žiaci ale viac než poriadok a dospelácke vedenie obľubujú voľnú hru, ktorá prináša aj negatívne aspekty, na ktoré narazíte aj v týchto častých otázkach.

Žiaci skôr nebudú mať rozvrh hodín v klasickom ponímaní . Sprievodcovia (učitelia) si samozrejme rozvrhnú na nasledujúce dni a týždne svoju ponuku vyučovania, krúžkov a nepravidelných aktivít podľa počasia, výletov a pod. Dieťa bude mať možnosť sa ich aktívne zúčastňovať alebo tráviť čas v dielni či záhrade podľa svojho uváženia. Návšteva vyučovacej hodiny nie je ako taká povinná, dieťa ale musí rešpektovať ostatných a nerušiť ich pri nimi zvolenej činnosti (napríklad hlukom alebo zdržiavaním otázkami k tomu, čo bolo preberané na minulých hodinách, ak ich dobrovoľne vynechalo).

U nás sú žiaci na dennej dochádzke vedení k spolupráci a sebahodnoteniu, ktoré považujeme za najdôležitejšie. Poskytujeme žiakom spätnú väzbu, ale nehodnotíme spôsobom, ktorý by mohol vyvolať súťaživosť a porovnávanie. Polročné a koncoročné hodnotenie je slovné, opisujeme v ňom, čo z daných predmetov a oblastí dieťa dokáže a vie. Vyzerajú napríklad takto:


SlobodnaSkola-slovne_hodnotnie1st.pdf


SlobodnaSkola-slovne_hodnotnie2st.pdf


Slovné hodnotenie budeme používať počas celej základnej školy od prvého po deviaty ročník, na vysvedčení vystavenom našou školou v zmysle platnej legislatívy.

Nie, aktuálne to nie je možné. Ako škola sme sa v Školskom vzdelávacom programe ako aj v projekte experimentálneho overovania zaviazali dávať žiakom na dennom štúdiu spätnú väzbu, ktorá má formovať ich štúdium opisom toho, čo žiak vie, pozná, dokáže, čo ho zaujíma a podobne. U žiakov dennej dochádzky je hodnotenie zostavené na základe charakteristiky dieťaťa našimi sprievodcami, učiteľmi a rodičmi. Individuálne slovné hodnotenie slúži ako popis reálnych vedomostí, zručností a záujmov, ktoré si žiak zvolil ako cestu vzdelávania a je pre nás jedným z pilierov, na ktorom stojí vzdelávanie v našej škole a malo by stáť na všetkých školách (často nazývané aj personalizované vzdelávanie). Nevidíme vôbec žiaden prínos porovnávania individuálnych (!) vzdelávacích ciest našich žiakov medzi sebou niekoľkými číslami, preto tento spôsob hodnotenia nechceme a nebudeme používať.

Bude to určite mierne komplikovať prijímací proces vybranej strednej škole, nakoľko namiesto “nahádzania čísel do tabuľky” škola dostane textový opis vedomostí dieťaťa. Avšak stredné školy boli nútené akceptovať slovné hodnotenia celé roky, aj počas pandémie, kedy boli zrušené aj prijímacie pohovory a stredným školám neostávalo nič iné ako nájsť kľúč ako sa vysporiadať s prijímaním žiakov len na základe vysvedčení a to tak s klasickými známkami ako so slovným hodnotením (donedávna bolo legislatívne umožnené všetkým základným školám pre všetky ročníky, aktuálne je možné použiť ho v 1.-5. ročníku). V usmernení k prijímaciemu konaniu na stredné školy, ktoré vydalo Ministerstvo školstva (odkaz tu: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/ sa jasne uvádza: “Riaditeľ strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy, zabezpečí, aby stredná škola vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania. Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou alebo aby vytvorila systém prevodu hodnotenia „absolvoval“ (napríklad priemerom známok z príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky zverejnila.” Omnoho jednoduchšie to budú mať teraz, keď budú mať k dispozícii nielen vysvedčenia, ale aj prijímacie pohovory podľa vlastných kritérií a výsledky štandardizovaného Testovania 5 a 9, ktoré zahŕňa aj aspekt objektívnej porovnateľnosti jednotlivých žiakov bez ohľadu na základnú školu a jej náročnosť / kvalitu. Odporúčame našim žiakom aj zapojenie do olympiád a súťaží, z ktorých úspechy zvyčajne znamenajú prednostné prijatie mimo poradia. To najpodstatnejšie nie je porovnať žiakov medzi sebou navzájom, ale poskytnúť priebežnou formatívnou spätnou väzbou príležitosť a podporu pre dosiahnutie plného potenciálu žiaka.

V našej škole, rovnako ako v ostatných skupinkách, vzniká denne množstvo konfliktov od hádok a nadávok až po bitky (hlavne medzi chlapcami). Snažíme sa citlivo vstupovať do konfliktov a riešiť ich formou rešpektujúcej komunikácie. Spolu s deťmi na komunitnom kruhu vytvárame pravidlá, o ktorých často diskutujeme a hľadáme čo najefektívnejšiu cestu k ich uplatňovaniu a vzájomnej spokojnosti.

Je prirodzené, že deti počujú od dospelých či starších súrodencov aj slová, ktoré v spoločnosti nie sú veľmi žiaduce (kto z nás ich nikdy nepoužil?). Náš postoj k vulgárnym slovám u detí nie je nijak dramatický. V aktuálnych pravidlách je dovolené deťom použiť vulgarizmus pre ventiláciu negatívnej emócie, ale nie použiť ho ako nadávku voči niekomu inému. Ak sa tak stane, riešime to rozhovorom a ponúknutím iných alternatív, po ktorých môže dieťa pri konflikte s niekým siahnuť. (Dovolíme si podotknúť, že pokiaľ by celá spoločnosť tolerovala vulgarizmy podobným spôsobom, pravdepodobne by čoskoro prestali byť vulgarizmami a prirodzene by zanikli.) Čo sa týka fekálnych tém, podľa našej skúsenosti „móda“ vždy pretrváva len krátko a zvyčajne sa zopakuje s príchodom nového dieťaťa, ktoré zrazu môže celý deň rozprávať doslova o hovne.

Predovšetkým nám deti ničia materiálne hodnoty. Deti svojím nezodpovedným prístupom zničia náradie a nástroje, s ktorými pracujú („okolo domu“), rátame to na stovky eur ročne. Vzhľadom k dlhodobým skúsenostiam (100 rokov „vzorovej“ školy Summerhill) to ale nemá žiadne dobré riešenie. Každopádne sa to snažíme preberať na komunitnom kruhu a vyvodzovať z toho prirodzené a logické dôsledky (napríklad nedávno si deti chceli spraviť rebrík a zistili, že nemajú žiadne kladivá – ďalšie sme im neposkytli a museli situáciu vyriešiť inak). Je ťažké obviniť deti z toho, že to robia zámerne. Skôr ide len o nezodpovedný a nedbalý prístup z ich strany. Nemáme zavedené žiadne sankcie ani tresty. Skôr ide o to aby pochopili, že danú vec im nedokážeme hneď nahradiť novou, pretože to stojí peniaze a tie sú obmedzeným zdrojom. Samozrejme, že neočakávame, že to deti pochopia ihneď – je to dlhodobejší proces, a keďže deti postupne odrastajú, bude sa opakovať donekonečna. Ďalším negatívnym faktorom je skutočnosť, že deti v našej škole majú v porovnaní s bežnými školami určite častejšie rôzne modriny alebo škrabance, keďže sa aktívne pohybujú v exteriéri po najrôznejších povrchoch či v rôznych terénoch. Používajú bežné „dospelácke“ náradie (napr. nože či pílky), oheň, hrajú sa s palicami, presúvajú bremená, lezú po stromoch, skáču, váľajú sa po zemi atď. So špinavými šatami, topánkami, vlasmi, škrabancami a modrinami rátame ako s bežnou súčasťou pobytu v našej škole. Chceme, aby sa vážnejšie úrazy našim deťom vyhýbali, preto s ostrým náradím či ohňom pracujú pod dozorom za jasných pravidiel bezpečnosti pri práci. Zároveň vieme, že naše deti sú v teréne často obratnejšie a pri používaní nástrojov zručnejšie a stále sa zdokonaľujú. Štatisticky sa však aj v našej škole niekedy vyskytne zlomená ruka alebo udretá hlava rovnako ako v iných školách a je to riešené ekvivalentnými postupmi, ktoré predpisuje zdravý rozum, legislatíva i láska k zraniteľnému blížnemu.

Zakladatelia: Sme Juraj a Lenka Mazákovci, rodičia troch synov, pre ktorých chceme niečo iné, ako ponúka súčasný školský systém. Venovali sme roky štúdiu, praxi i experimentom v pedagogike a s úctou k skúsenostiam a múdrosti tých pred nami vám prinášame prvú slobodnú školu v Košiciach. Lenka je vzdelaním a praxou učiteľka materskej školy, základnej školy pre 1. – 4. ročník a špeciálny pedagóg zameraný na nápravy porúch učenia a správania; štúdium v rokoch 2007 – 2012 ukončila titulom PaedDr. na UNIPO v Prešove. Jej osemročná prax zahrnula pozície učiteľky ZŠ, špeciálneho pedagóga v ZŠ aj poradni (CŠPP Bocatiova, Košice) a aktuálne pracuje ako konzultant pre tvorbu národných štandardov vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Juraj je vzdelaním inžinier informatiky z TUKE, má doplňujúce pedagogické štúdium a 5 rokov pedagogickej praxe na viacerých školách, prevažne francúzskom bilingválnom gymnáziu; živí sa vedením rodinnej firmy 247.sk v oblasti IT a účtovníctva. Vzdelaniu sa venuje v mnohých projektoch, je poslancom sídliska Ťahanovce a tiež členom komisie pre vzdelávanie mesta Košice. Spoločne s manželkou zakladali a vedú komunitnú záhradu, ktorá poskytuje slobodnej škole priestory interiéru i záhrady. Jeho životopis nájdete stručne na www.mazak.sk. Náš tím sa skladá z viacerých členov. Viac informácií o nich nájdete v sekcii O škole -> Náš tím. 🙂

Sprievodcovia u nás podporujú autonómny vzdelávací proces, sú nápomocní pri každej činnosti, ktorú deti vykonávajú. Snažia sa nenásilne riešiť rôzne situácie, vytvárať pocit bezpečia, ponúkať deťom podnetný priestor, odpovedať na otázky, viesť k sebareflexii, pripravovať a ponúkať aktivity, ktoré môžu deti inšpirovať. Sú k dispozícii pre dostatočný priestor na individuálny prístup a rozhovor s každým dieťaťom, ktoré o to prejaví záujem. Vzhľadom na to, že psychologička a špeciálna pedagogička sú súčasťou nášho sprievodcovského tímu, vieme robiť aj odbornú intervenciu a poradenstvo nielen deťom, ale aj rodičom či vzdelávacím skupinám s komplikovanejšími otázkami či výzvami.

Do našich sprievodcov (učiteľov) investujeme veľa času i peňazí, keďže aj od nich závisí, ako sa budú naše deti vyvíjať. Vedieme spolu veľa diskusií na rôzne témy ohľadom empatie alebo nenásilnej komunikácie, aby sme vedeli správne reagovať na prípadné konflikty a rôzne situácie, ktoré sa počas dňa vyskytnú. Aspoň dve hodiny týždenne sa venujeme tréningom a diskusiám pod vedením psychológa, kde si vymieňame naše pocity a skúsenosti. Psychológ sa priamo zúčastňuje mnohých aktivít a má priamy vhľad do situácii medzi deťmi i dospelými. Niektorí z našich kolegov sa popri činnostiach v Slobodnej škole aktívne zúčastňujú výskumu v špeciálnej pedagogike alebo na platformách aktivistov snažiacich sa o zmenu vzdelávacieho systému na Slovensku, kde hľadajú riešenia v spolupráci s tými najlepšími odborníkmi v SR. Podporu získavame často od zahraničných partnerov a v rámci experimentálneho overovania sme súčasťou výskumu realizovaného nitrianskou univerzitou (UKF).

Nie sme prepojení so žiadnou cirkvou, náboženskou spoločnosťou ani podobným ideologickým zoskupením. Deťom budeme sprostredkovávať informácie o náboženstvách a ideológiách v zmysle platnej legislatívy podľa štátneho vzdelávacieho programu. Samozrejme, v rámci slobody im zodpovieme podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia všetky otázky, ktoré nám položia – taktiež aj Vám, takže sa neváhajte pýtať aj na to, čo tu zatiaľ nie je uvedené, napríklad emailom na info@slobodnaskola.sk.

Demokratické školy typu Summerhill / Sudbury Valley opisujú knihy a publikácie Svoboda v učení (originál v AJ / český preklad), Respektovat a být respektován (originál v češtine) či Summerhill (originál v AJ / český preklad). V SR fungovala na týchto princípoch trnavská skupina Svetoskola, v Česku (a výrazne odlišnom legislatívnom prostredí) fungujú napríklad pražská donumfelix.cz, brnianska jezekbezklece.cz či liberecká svobodnaskola.org, ďalšie sú vo väčšine veľkých miest po celej Európe. Počas uplynulých rokov sme navštívili viaceré z nich, teda komunitné, alternatívne alebo demokratické školy v SR a ČR a zbierali know-how čítaním aj online. Ďalšie informácie o slobodných demokratických školách nájdete napríklad aj na inovativnivzdelavani.czseberizenevzdelavani.cz alebo v PDF forme na webe Karlovej univerzity v Prahe. Mnoho dobrých kníh spomína web alternativni-vzdelavani.cz.

Áno, deti budú taktiež tvoriť pravidlá. Každé dieťa a rovnako každý dospelý bude mať možnosť a zodpovednosť podieľať sa na tvorbe pravidiel a hľadaní spôsobov, ako ich učiniť funkčnými a rešpektovanými. Ako aj my dospelí zažívame demokraciu so všetkými jej výhodami i nevýhodami, takto túto príležitosť posunieme aj deťom, aby z nich raz vyrástli uvedomelí dospelí. Ako funguje samospráva slobodnej školy vo väčšom a skúsenom kolektíve si môžete pozrieť na našom webe v časti Video.

Dôvody, ktoré nás vedú k zmiešanej vekovej skupine, spomína literatúra uvedená na našom webe v časti Inšpirácia. Ak si pozriete bežný svet, mimo školstva nie sú ľudia rozdelení podľa veku, ale napríklad podľa záujmov. Okrem toho, že sa deti lepšie pripravujú na reálny život, zmiešané vekové skupiny vedú k minimalizovaniu problémov spojených s pocitom menejcennosti. Vývin každého dieťaťa je prirodzene nerovnomerný a je nesprávne štandardizovať a „zarovnávať“ deti v skupine.Vo vekovo zmiešanej skupinke si dieťa môže s mladšími skúšať zručnosti, ktoré ešte nemá osvojené, a od starších detí sa môže učiť viac v oblasti, ktorá ho zaujíma. Staršie deti sú skvelí motivátori a obom stranám prospeje skúsenosť učenia (sa), podobne ako v širšej rodine či na ulici počas prázdnin. Mladšie deti prirodzene inklinujú k starším deťom, nie k dospelým. Veľmi pekne a obsiahle je problematika zmiešaných skupín vysvetlená okrem iného v knihe P. Graya Svoboda učení.

Pre dieťa je kedykoľvek možné prestúpiť na akúkoľvek inú školu zaradenú do školského systému SR bez právnych problémov, napríklad nastúpiť na osemročné gymnázium alebo strednú školu podľa jeho schopností. U nás dostane dieťa riadne vysvedčenie tak ako v každej inej základnej škole.

Stravovanie zohľadní individuálne obmedzenia a preferencie; budeme sa vyhýbať rafinovaným cukrom a budeme vyhľadávať zdravé potraviny lokálneho pôvodu. Časť jedál plánujeme čiastočne riešiť svojpomocne (napríklad deti spracujú úrodu z vlastnej záhradky), čiastočne donáškou z dobrých zdrojov, nezriedka v bežnej školskej jedálni či reštauráciách tam, kde počas výletov budeme. Desiaty a olovranty budú ponúkané formou surového ovocia, zeleniny, orechov a ďalšieho zdravého pohostenia. Plánujeme spolu s deťmi pripravovať kváskový chlebík a rôzne nátierky, budeme tiež pestovať vlastnú zeleninu a bylinky. Samozrejme rešpektujeme všetky stravovacie obmedzenia, presvedčenia a zásady stanovené rodinou a platnou legislatívou. Dieťa si môže nosiť aj vlastné pohostenie, nemalo by ale ostatných pokúšať cukrárenskými a pekárenskými výrobkami s prevahou jednoduchých a rafinovaných cukrov.

Zohľadňujeme individuálne obmedzenia a preferencie pri stravovaní, máme viacerých žiakov i kolegov s rozličnými zdravotnými i osobitnými obmedzeniami. Preferujeme potraviny lokálneho pôvodu, vyhýbame sa rafinovaným cukrom, palmovému oleju a konzervantom. Z logistických dôvodov sa často stravujeme v mieste pobytu / výletu (napr. miestna školská jedáleň, reštauračné zariadenie alebo jedlo zbalené so sebou na cestu).

Naši sprievodcovia ovládajú základné prvky slovenského posunkového jazyka aj vďaka (a kvôli) kolegovi Ľudovi, ktorý je nepočujúci. Taktiež majú vzdelanie a skúsenosti pre prácu s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo napríklad poruchami autistického spektra. Keďže každé dieťa je jedinečné, ďalšie informácie by sme radi prebrali pri osobnom pohovore.

Our goal is to educate and shape our children into confident and responsible adults. We think that the traditional school system fails to achieve that, regardless of the language or country. Children can learn best when we let their imagination flourish and we have evidence of their cooperation even without having the same language. Our inspiration comes from foreign schools Summerhill / Sudbury which have been functioning this way for many years with great success. If your family or your child does not speak Slovak, we (both teachers and some children) can comfortably communicate in English as well, eventually in German. Bilingual families are welcome too, our founders are one of them (SK+EN). In need of more information you can email us (info@slobodnaskola.sk) or call us (+421 911 157 038).

Veríme, že dieťa sa vzdeláva v podnetnom prostredí za účasti iných detí i dospelých priamou interakciou. Sprostredkovanie a výrazné zníženie kvality vzájomného kontaktu prostredníctvom internetového prenosu nedokáže poskytnúť takmer žiadne výchovné prvky a len veľmi málo vzdelávacích, ktoré by pramenili z priamej osobnej skúsenosti s okolitým svetom. Preto budeme presadzovať malé skupinky detí vo veľkom a dobre vetranom priestore, napríklad telocvični. Primárne budeme tráviť čas vonku a budeme tieto aktivity konzultovať s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva tak, aby sme zabezpečili ochranu zdravia aj vyučovací proces bez zbytočných rizík, pochybení a straty kvality. Pokiaľ by stretávanie nebolo možné a školy by boli uzavreté, pokladáme za vhodné, aby deti trávili čas mimo počítača – napr. hodinu denne s nami môžu zdieľať svoje zážitky alebo na diaľku tráviť čas, pravdepodobne ale nebudeme viesť poldenné vyučovanie pred obrazovkou v bežnom slova zmysle.

Našu inšpiráciu sme zozbierali z viacerých zdrojov a najdôležitejšie, ktoré boli vydané knižne, nájdete spomenuté na našom webe v časti Inšpirácia. Aktuálne vedecké poznatky o výskume mozgu, psychiky aj pedagogiky nám dávajú v našom modeli za pravdu. Koniec-koncov k slobode vo vzdelávaní smerujú aj úspešné vzdelávacie modely často skloňovaných severských krajín ako je Fínsko, Island alebo Estónsko.

Na základe stanoviska Štátneho pedagogického ústavu ŠPÚ-340-958-1926/2021 zo dňa 15. 06. 2021 min. školstva vydalo rozhodnutie č. 2021/12827:9-A2140 zo dňa 22.6.2021, čím schválilo našu „Žiadosť o experimentálne overovanie slobodného demokratického vzdelávania“ s účinnosťou od 01. 09. 2021. Garantom experimentálneho overovania je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Dražovská 4, Nitra, v zastúpení doc. PaedDr. Gáborom Pintesom, PhD., spolupracujeme aj s ďalšími univerzitami (Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Fakulta humanitních studií UTB Zlín ČR). Predpokladaný termín ukončenia je 31.8.2030. Predmetom projektu experimentálneho overovania budú v zmysle §14 zák. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní: a) ciele, metódy a prostriedky vzdelávania; b) vzdelávacie programy odborov vzdelávania alebo ich častí; c) spôsob riadenia škôl a školských zariadení. Detaily projektu experimentálneho overovania sú rozsahom výrazne nad rámec príspevku pre web stránky (spolu s prílohami cca 160 strán), preto skôr uvádzame ich aplikáciu do praxe napr. vo forme týchto častých otázok.

K 1.9.2024 boli žiaci vzdelávaní podľa osobitných foriem vzdelávania vyňatí z experimentálneho overovania sebariadeného vzdelávania a sú pre nich záväzné osnovy pre daný ročník a daný predmet.

Spolupráca začína zoznámením sa s našou inšpiráciou, často kladenými otázkami a vyplnením elektronickej prihlášky. Pokiaľ máte nezodpovedané otázky, ktoré chcete prebrať ešte pred zápisom, kontaktujte nás na info@slobodnaskola.sk, alebo telefonicky na 0911 157 038. Po vyplnení prihlášky Vám zašleme údaje pre platbu zápisného poplatku a informácie o ďalších krokoch.

Na základe schválenia zámeru experimentálneho overovania zo strany ministerstva školstva budeme do roku 2030 spolu s výskumníkmi z Pedagogickej fakulty UKF a Lekárskej fakulty UPJŠ zbierať skúsenosti, aby sme pomohli skutočne zmeniť slovenské školstvo. Naša základná škola bude v mnohom unikátna: žiaci zažijú demokratickú samosprávu školy a slobodné sebariadené vzdelávanie, budú vo vekovo zmiešaných triedach zlučujúcich ročníky v rámci prvého a druhého stupňa, budú môcť odísť z vyučovacej hodiny na inú hodinu alebo napríklad do dielne či knižnice, vďaka navýšeniu hodín telesnej výchovy budeme veľa času tráviť vonku, ich vyučovacie predmety budú integrované do celkov (napr. prírodné vedy, spoločenské vedy alebo na prvom stupni do “Svet okolo mňa” zahŕňajúcom slovenčinu, angličtinu, matematiku, informatiku, prvouku i etiku) a všetky tieto benefity sú aplikovateľné aj na doma vzdelávaných žiakov: preskúšanie bude založené na portfóliu, sebahodnotení, skupinovej diskusii a individuálnom slovnom hodnotení.

Ministerstvom školstva SR sú schválené 2 typy školského písma: spojité (klasické písané) a nespojité (Comenia Script). Kým je naša škola v experimentálnom overovaní (do roku 2030), žiak by si mal osvojiť jedno z týchto dvoch písem do ukončenia prvého stupňa, t. j. do konca 4. ročníka, pokiaľ nemá výnimku z poradne (CŠPP, napr. kvôli zdr. znevýhodneniu). Pokladáme preto za veľmi dôležité, aby ste už v predškolskom veku a prvom ročníku veľmi citlivo vnímali, ktoré písmo je pre Vaše dieťa vhodnejšie. Ak si vyberiete pre svoje dieťa nespojité písmo Comenia Script, Vaše dieťa môže kedykoľvek, keď prejaví záujem, prejsť na spojité písané písmo, rovnako naopak. Zvlášť u chlapcov, u detí, ktoré sa zvyknú často pýtať “Načo mi toto bude?” a detí s oslabenou vizuomotorikou/jemnou motorikou odporúčame na začiatok písmo Comenia Script.

Kontaktujte nás, prosím, na info@slobodnaskola.sk  a dohodneme možnú recipročnú odmenu. Ďakujeme.