Projekty

Projekty

Podpora pomáhajúcich profesií 3

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole

Máme radi prírodné vedy, Tesco pomáha, 2024

Global Money Week, NBS, 2024

Čítajme si…!, Linka detskej dôvery, 2024

Úloha demokratických škôl v kontexte V4 – Erasmus+ – krátkodobý projekt mobility žiakov a zamestnancov školy 2023-2024

Rozvojový projekt – Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách, MŠVVaŠ SR, 2023-2024

Naplánuj si výlet! – Podnikavosť pre základné školy,  podporené MH SR v spolupráci s firmou 247.sk, s.r.o., 2022-2023

CEU Democracy Institute Leadership Academy – vzdelávanie demokratických lídrov stredoeurópskych krajín, Budapešť 2023

Objavujme v pohybe – Fond zdravia mesta Košice 2023

Noc vonku 2023

Angažovaná škola – 1 z 13 finalistov v rámci SR 2023

Zdravá komunita – Nadácia SPP, 2023

Čítame pre radosť, MŠVVaŠ SR, 2023

V rámci 3ročnej histórie školy sme boli zapojení už do vyše desiatky projektov na rozvoj finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, na demokratizáciu v školstve i spoločnosti, prácu so školskou komunitou, výchovu angažovaných občanov a podporu učenia vonku a v pohybe.