Program práce s rodinami

Program podpory a práce s rodinou

Osveta pre širokú verejnosťVerejné podujatia a odborné prednášky v rámci podujatí organizovaných treťou stranou
 Vystúpenia v médiách, podcastoch, blogoch, na socialnych sieťach
Predzápisové stretnutie
pre rodičov – obsah
OSN, UNESCO, EU, EUDEC – aspekty kvalitného vzdelávania: sebavzdelávanie dostpelych, dôveryhodné vzťahy, vnútorná motivácia, osobnostný rozvoj v demokratickom prostredí, voľná hra a osobnostné rozvoj, kontakt s reálnym svetom, situačné a procesne orientované učenie (sa), inklúzia a diverzita (podrobný opis viď nižšie)
 Sebariadené vzdelávanie u denných žiakov – princípy; ponuka – škola ponúka podnety v súlade so ŠkVP, zmenami v prírode, spoločenskými udalosťami a zmenami a záujmami žiakov; celkovo iný pohľad na vzdelávanie, voľná hra, komunikácia s dieťaťom. Javy a faktory, ktoré rodičov zvyčajne od sebariadeného vzdelávania odrádzajú – žiak si viac uvedomuje svoju autonómiu, čo môže spôsobiť výchovné komplikácie, porovnávanie s rovesníkmi, nejednotnosť rodičov, očakávania rodiča i širšej rodiny, učenie ako celoročný proces, vnútorné napätie rodiča, potreba podnetného prostredia a sprevádzania učením sa i doma a pod.
 Experimentálne overovanie a výskum
 Hodnoty a pravidlá školy – sloboda, dôvera, podnetnosť, pravidlá školy pre rodičov, časté otázky (z webu)
 Otázky záujemcov
Predzápisový proces pre záujemcovČasté otázky: každý záujemca si musí prečítať Časté otázky na webe školy, inak v procese nepokračujeme
 Výlety v okolí Košíc či na iných miestach SR: otvorené pre každého žiaka a po dohode aj záujemcov o štúdium
 Návšteva školy: možnosť vidieť bežný chod a prevádzku školy (nie umelý „deň otvorených dverí“)
 Pohovory so záujemcami: pri dennom štúdiu povinne fyzicky osobne v škole s oboma zákonnými zástupcami (prípadne aj ďalší člen domácnosti, rodiny apod., napr. pri komplikovanejšom rodinnom pozadí), pre domškolákov aj dištančne.
 Adaptačný pobyt: absolvujú povinne všetci záujemcovia o denné štúdium. Dĺžka trvania procesu adaptácie sa môže u jednotlivých detí líšiť. Deti počas adaptácie zažívajú bežný školský deň. Sú sledované nielen pedagogickým personálom, ale aj psychologičkou. Súčasťou tohto procesu sú aj početné rozhovory dieťa a rodičov so psychologičkou, počas ktorých sa zisťuje prežívanie dieťaťa v kolektíve. Cieľom týchto rozhovorov je taktiež zistenie, či bude pobyt v danom školskom zariadení v záujme dieťaťa.
Prihlasovací procesFormálne náležitosti prihlášky v zmysle Školského zákona
Špecifiká a znevýhodnenia žiaka v najširšom zmysle slova
Forma vzdelávania, príslušnosť k vzdelávacej komunite, motivácia byť jej členom
Motivácia pre výber našej základnej školy, forma štúdia
Fotografie materiálno-technického vybavenia miesta a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka, kde sa vzdeláva žiak, ktorého zákonný zástupca žiada o individuálnu formu vzdelávania
Anamnestický dotazník
Vzdelávací webinár pre rodičov a sprievodcov našich žiakovŠkVP a EO – charakteristika, stratégie, ciele, zameranie školy, metódy.
8 aspektov kvalitného vzdelávania (EUDEC, Gabriel Groiss) (podrobný popis viď nižšie)
Dôvera, že dieťa sa naučí, čo potrebuje – iný pohľad na život, vzdelávanie a dieťa
Úlohy rodiča žiaka sebariadene sa vzdelávajúceho.
Edukácia rodičov o princípoch sebariadeného vzdelávania, prekážky a podpora sebariadenia
Komunikácia a konflikt – prvky rešpektujúcej a nenásilnej komunikácie
Individuálny prístup – každé dieťa je iné, netreba sa príliš znepokojovať porovnávaním
 8 aspektov kvalitného vzdelávania
Sebavzdelávanie dospelých
Neustála ochota reflektovať a rozvíjať sa, čo znamená predovšetkým sebavzdelávanie
samotných dospelých (ku kultúrnemu rozvoju a súdržnosti, napr
udržateľný životný štýl), ktorý zároveň predstavuje tú najlepšiu referenciu, ktorú môžeme poskytnúť svojím deťom, žiakom. Je predpokladom toho, aby sme dokázali dieťa v domácom prostredí všestranne rozvíjať, zvlášť na 2. stupni ZŠ.
Dôveryhodné vzťahy
Dôveryhodné vzťahy sú kľúčové. Kvalitná práca je možná len interakciou
v malých skupinách, v bezpečnom prostredí, akceptuje a rešpektuje aktuálny stav vývoja žiaka.
(Bez toho, aby sme k nim pristupovali so všeobecnou projekciou a očakávaním toho, čo by sa mali deti
učiť, a tým im odovzdávať posolstvo, že sú nedostatoční v aktuálnom stave a že sú závislí od
súhlasu externej autority).
Vnútorná motivácia
Snaha zachovať a kultivovať vnútornú motiváciu a následne aj procesy
sebaurčenia, samoorganizovania, a teda „seba riadené učenie“, ako ústredný
motor rozvoja a učenia.
(Vyhýbanie sa systematickému používaniu vonkajšej motivácie prostredníctvom odmien a trestov,
štruktúry, ktoré vedú k povrchnému, krátkodobému „bulimickému“ učeniu a opäť vytvárajú a
závislosť od externého schválenia.)
Osobný rozvoj v demokratickom prostredí
Pedagogické prístupy, ktoré sa zameriavajú na duševné zdravie prostredníctvom rozvoja
osobnosti a sociálno-emocionálnych kompetencí a zručností („life skills“ a „soft skills“ ako
popísané napr. v „európskom rámci LifeComp“), v slobodných a demokratických štruktúrach,
ktoré formujú občanov zvyknutých na zodpovednú, kooperatívnu a podporujúcu demokrackú účasť.
(…a ktoré sa nezameriavajú len na akademický obsah, ktorý má v konečnom dôsledku hlavne
efekt sociálneho výberu.)
Voľná hra
Uznať voľnú hru nie len pre jej veľkú výchovnú hodnotu, ale aj ako etologickú
potreba zdravého vývoja, a teda ako základné právo dieťaťa
Kontakt s reálnym svetom
Kontakt s prírodným, socio-kultúrnym a socio-ekonomickým prostredím – ponúka mnoho autentickej stimulácie, interakcie a učenia, ponúka mnoho rôznorodých praktických vzdelávacích mikrosituácií.
(Keď sa dostaneme do sveta a vyjdeme doň, nemusíme začať tým, že vezmeme svet do triedy v abstraktnej forme.)
Situačne a procesne orientované
Pedagogické dielo, ktoré pôsobí na situačných a spontánnych konceptoch (a nie vopred stanovených a rigidných študijných plánoch) a je zamerané na samotný proces (a nie hlavne
smerom k viditeľným produktom – nie je dôležitý výsledok, výrobok, ale proces), v ktorých sa budujú najmä zručnosti a znalosti, nespočetné množstvo „mikroučiacich sa“ situácií v procesoch spoločnej práce
Inklúzia a diverzita
Spoločné prebývanie v inkluzívnych, otvorených a zmiešaných skupinách – stretávanie sa s inými rodinami, vekovo zmiešané rodiny, diverzita rôzneho druhu pomáha poznávať svet v jeho komplexnosti a rôznorodosti, prevencia xenofóbie a rasizmu, adaptabilita na rôzne situácie a rôznych ľudí a katalyzacia sebaspoznávania a sociálne učenie. Odbúrava súťaženie, lebo v kolektíve, kde je každý iný, to stráca zmysel. Podpora pomáhať i prijímať pomoc. Podpora sebavedomia – v niečom som lepší ja, v niečom niekto iný, každý je dobrý v niečom inom, každý má vlastné slabé stránky.
 Komunikácia a konflikt
Základy rešpektujucej komunikacie: staviame na modely partner – partner, komunikujeme dôsledky mocenského vzťahu a nerešpektujuceho štýlu (moralizovanie, predpovedanie, porovnávanie, obviňovanie, irónia, citové vydieranie). Edukácia čo je JA Správa a aké sú zručnosti pre rešpektujucu komunikáciu: podávať informácie, podavať opis, klásť konštruktívne otázky, dať na výber.
Práca s emóciami: rozvíjanie empatickej reakcie – zvládnuť vlastné emocie, vyjadriť podporu, počúvať s účastou, hovoriť o tom, čo asi druhý prežíva, vidieť to očami toho druhého.
Konflikt – čo prirodzene zmierňuje vzniknutý konflikt: Konflikt samotný je v poriadku, ten nie je ani dobrý ani zlý, je to legitímna súčasť našich životov. No existujú nepríjemné a nekonštruktívne spôsoby, ktorými sa ho snažíme riešiť. Často sú nedostatočné a nevhodné.Preto deťom nechávame priestor, aby s konfliktmi medzi sebou pracovali a ponúkame rešpektujúci a konštruktívy pristup k riešeniu konfliktu. Konflikt nám i deťom môže priniesť konštruktívnu debatu, nachádzanie riešenia, podporuje sebavyjadrenie, sebapoznanie (ako v danej situácii dokážem reagovať).
Vlastné hranice – dospelý si stanovuje svoje hranice a učí dieťa nastavovať si tie svoje, rešpektuje hranice druhých a učí dieťa rešpektovať hranice druhých – povzbudzovanie, komentovanie, praktizké návody; oddeľovať človeka od jeho správania – v myslení i komunikácii.
Rodičovské stretnutia2x ročne a v prípade potreby.
Rodičia sú poučení o piliéroch dobrej spolupráce, o svojich povinnostiach voči škole, o úlohe rodiča sebariadene sa vzdelávajúceho žiaka pri dennom štúdiu, o termínoch – harmonogram šk. roka, o charaktere školy, o EO a ŠkVP, odovzdávajú sa základné organizačné informácie, čo si všímať a zaznámenávať počas celého kalendárneho roka na žiakoch.
Rodičia dostávajú videozáznam a tiež textový zápis ako základný informačný zdroj pre rodiča.
Licencie na vzdelávacie programySmartbooks (všetky predmety a témy ISCED0-ISCED3)
Minecraft Education
Vividbooks (fyzika a chémia)
Digitálne edukačné publikácie a materiály, technická podporaPriebežne aktualizovaný zoznam digitálnych edukačných publikácií, materiálov a zdrojov (vrátane napr. edukačných počítačových hier, online platforiem na komunikáciu) v každom zápise z rodičovského stretnutia a na webstránke školy, podporné promo na soc. sieťach a v newsletteri. Zabezpečujeme tiež základnú technickú podporu pre akýkoľvek program využívaný v edukácii nášho žiaka (nielen nami platených (licencovanych) programov a prostriedkov, napr elektronické učebnice na webe MinEdu), typicky telefonicky, online hovorom alebo navedením používateľa či správou počítača na diaľku.
Zoznam školou odporúčaných edukačných publikácií a materiálovKaždý rok aktualizujeme zoznam školou odporúčaných edukačných publikácií a materiálov pre každý ročník ZŠ a vypracúvame a spracúvame objednávkový formulár, keďže rodičia sa nevedeli sami vyznať v množstve dostupných materiálov. Ide len o odporúčanie, ponechávame slobodu pri výbere (napr. šlabikára) a tiež neobmedzujeme žiaka na edukačné publikácie jeho ročníka, sprístupňujeme akékoľvek edukačné publikácie a materiály akémukoľvek žiakovi v listinnej i digitálnej podobe.
Krúžková činnosť (typicky 1x týždenne v počte 5-9 žiakov s 1 pedagógom, forma online alebo osobne, čas 45-100 minút, pri jazykoch sa jedná o konverzácie, nie výučbu v bežnom školskom procese, väčší počet skupín znamená aj rozličnú úroveň ako začiatočníci, pokročilí…)Anglický jazyk – 10 skupín
Ruský jazyk – 4 skupiny
Nemecký jazyk – 3 skupiny
Španielsky jazyk – 2 skupiny
Francúzsky jazyk
Informatika s Emilom – 2 skupiny
Rozprávkové tvorenie
Literárno-dramatický krúžok
Kamaráti domškoláci (krúžok vedený priamo žiakmi)
Krúžok varenia
Čarovná pastelka (tematické tvorenie)
Dielne pre deti
Technika pre deti
Hobby-horsing
Nerf (detské zbrane na penové náboje)
Koordinácia školských súťažíKomunikácia s organizátorom súťaže s cieľom zahrnúť aj domškolákov; zisťovanie záujmu medzi rodičmi; prihlásenie záujemcov a distribúcia informácií k prihláseniu a priebehu súťaže, zber a preposlanie vypracovaných úloh organizátorovi; zasielanie výsledkov a odmien.
Koordinácia a administrácia T5 a T9Koordinácia a administrácia T5 a T9 v súlade s aktuálnymi pokynmi NÚCEM/NIVAM pre školských koordinátorov a administrátorov; rodičovské stretnutie osobitne pre rodičov piatakov a deviatakov pred T5/T9, pomoc so zabezpečením ubytovania, dopravy a stravy pre domškolákov.
Kariérové poradenstvo a komunikácia so stred. školamiOsobné, online alebo telefonické konzultácie a poradenstvo pri nasmerovaní žiaka a výbere strednej školy; administrácia prihlášok na stredné školy s rodinou; komunikácia so strednými školami, vysvetľovanie nášho EO a hodnotenia, ak je to potrebné.
Požičovňa vybaveniaPožičiavame materiálno technické zariadenie pre potreby žiakov do ich domácností: edukačné publikácie a knihy, stolné hry, športové náradie, sady pre výučbu elektrotechniky apod.
Tematické podporné skupiny vedené typicky psychologičkou
(každý týždeň 1-2 z nich)
Pre začínajúcich domškolákov (prítomný pedagóg s dlhoročnou skúsenosťou s domácim vzdelávaním viacerých vlastných detí)
Podpora v sebariadenom vzdelávaní (prítomný pedagóg s dlhoročnou skúsenosťou so sebariadením viacerých vlastných detí)
Špeciálno-pedagogická (vedie špec. pedagóg)
Psychologická (len psychológ)
Pre vedúcich vzdelávacích komunít (prítomný aj niekto z vedenia školy)
Rozsiahle osobné konzultácie na výletoch (prítomný personál delegovaný na túto úlohu)
Osobne v sídle školy najmä pre rodiny denných žiakov (prítomní aj tútori žiakov)
Individuálne konzultáciePodľa potreby – osobne, telefonicky, online, emailom – žiakovi, rodine i vzdelávacej komunite
Podporný tímKonzultácie, poradenstvo, individuálne posudzovanie potrieb žiaka a rodiny
Linka dôveryLinka na pomoc deťom s prípadnými osobnými problémami a problémami v rodine, ak sa potrebujú zdôveriť, poradiť, vyrozprávať a pod. Zdieľame túto informáciu na webe, na krúžkoch, pri preskúšaní, pri osobných návštevách v problematických rodinách apod.
KalendáreZdieľané kalendáre školy pre rodinu, dostupné na našej webstránke s možnosťou importovať si ho do vlastného kalendára. Využíva široko používanú platformu Google Workspace.
Výlety a exkurzie v Košiciach a okolíRodičia, súrodenci, rodinní príslušníci, domškoláci s rodinami, po dohode aj domáci miláčikovia alebo tretie strany
Pobyt v škole (návšteva)Rodičia, súrodenci, rodinní príslušníci, domškoláci s rodinami, po dohode aj domáci miláčikovia alebo tretie strany
Návštevný program školyNávštevný program školy zahŕňa návštevy vzdelávacích komunít, regionálne výlety a lokálne stretnutia vedenia školy so žiakmi na individuálnom vzdelávaní, návštevy v domácnostiach. Niekoľkokrát počas školského roka cestou po SR navštevujeme vzdelávacie komunity, dopredu ohlasujeme spoločné stretnutia pre doma vzdelávaných žiakov cez email a soc. siete. Navštevujeme žiakov aj v ich domácnostiach, u žiakov so ŠVVP značne častejšie, zvyčajne na pozvanie, ale nezriedka aj v prípade posúdenia podporným tímom (zvyčajne vo väzbe na spoluprácu s poradňou alebo so soc. kuratelou UPSVAR)
Podujatia pre rodinySlobodný víkend – cca týždňové podujatie zamerané na rodiny žiakov bez ohľadu na formu štúdia, zážitkovú pedagogiku, socializáciu, spoločné trávenie voľného času apod.
3 série zážitkových kurzov a 2 samostatné zážitkové kurzy prvej pomoci v Červenom kríži
Poradenstvo a vzdelávanie vzdelávacím komunitámOnline stretnutia sprievodcov a vedúcich vzdelávacích komunít 2-3x ročne, individuálne konzultácie a vzdelávanie sprevádzajúcich osôb na požiadanie, organizovanie online alebo osobného skupinového vzdelávania pod vedením externých lektorov, typicky zahraničných
Newsletter Slobodnej školyViackrát mesačne zasielame informácie pre rodičov formou Newslettera – súťaže, sieťovanie domškolákov, aktivity školy, vzdelávacie verejné podujatia, všeobecné a organizačné informácie, vzdelávacie podnety pre rodičov i žiakov (video, článok, apod.)
Súkromná skupina na sociálnej sieti FacebookSieťovanie rodín na individuálnom vzdelávaní, zdieľanie lokálnych podujatí, priestor pre otázky, vzájomné zdieľanie, nápady a tipy na podporu vzdelávania, vzájomná podpora
Advokácia „nežiakov“Naša škola je aktívna v poradenstve pre záujemcov o štúdium, objasňujeme rodičom rôzne zákonné alternatívy plnenia povinnej školskej dochádzky rešpektujúc potreby dieťaťa. Pomáhame rodičom orientovať sa v aktuálnej školskej legislatíve, snažíme sa proaktívne udržiavať kontakt s našimi absolventmi a v prípade potreby advokujeme situácie, s ktorými sa ťažšie vysporiadavajú v podmienkach strednej školy. Toto úsilie je často smerované aj k žiakom iných škôl, našim bývalým žiakom, súrodencom našich žiakov, rodinám prichádzajúcim zo zahraničia alebo deťom, ktoré v rozpore so zákonom neboli včas zapísané na povinnú školskú dochádzku.
Advokácia individuálneho vzdelávaniaSnažíme sa o zmenu vzdelávacích politík vo vzťahu k individuálnemu vzdelávaniu, poukazujúc na funkčne zavedené prístupové zmeny v ČR a iných európskych krajinách. Prioritne sa zameriavame na zrovnoprávnenie žiakov na individuálnom vzdelávaní v oblasti hodnotenia a financovania v kontexte prístupu k inováciám.
Advokácia žiakov so zdravotným znevýhodnenímŠírime osvetu o inklúzii a ponúkame dobrý príklad vlastnej praxe. Spolupracujeme na zmenách procesov i politík so strešnými organizáciami i menšími aktérmi zameranými na časť tematiky, napr. deti s ŠVVP alebo konkrétnym typom znevýhodnenia. Vďaka znalosti nadnárodného kontextu a partnerom dokážeme navrhovať inštitucionálne zlepšenia i systémové zmeny s cieľom maximalizovať dosahovanie potenciálu každého jednotlivca.
Advokácia iných škôl voči zriaďovateľomPodporujeme zachovanie škôl a školských zariadení v obciach, v ktorých nízke právne povedomie volených predstaviteľov o možných úsporných režimoch v školách vedie skôr k snahe vyradiť školské zariadenie zo siete s cieľom šetrenia finančných prostriedkov. Konzultujeme tiež zámery zriadenia súkromných zariadení v obciach, kde obec odmieta súhlasiť so založením školy. Vnímame túto snahu ako relevantnú, pretože zmocňovanie silne angažovaných a zanietených rodičov v sporoch s orgánmi verejnej správy prináša viac kvalifikovaných jednotlivcov strážiacich práva detí a žiakov.