Časté otázky

Časté otázky

 1. Musíme to celé čítať?
 2. Kto vlastne ste?
 3. Pre aké deti je Slobodná škola vhodná?
 4. Načo sú informácie o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách a iných špecifikách dieťaťa Vám ako škole?
 5. Moje dieťa má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Ako mu viete vyjsť v ústrety?
 6. V Košiciach sú aj ďalšie súkromné školy, v čom sa Slobodná škola  odlišuje?
 7. Tvrdíte, že budete veľa času tráviť vonku – prečo?
 8. Ako sa k vám prihlásiť?
 9. Je možné ku vám zapísať dieťa aj na povinné predprimárne vzdelávanie?
 10. Vzdelávam dieťa doma. Môžete byť moja kmeňová škola? Aké bude preskúšavanie?
 11. Sme zo západneho Slovenska, museli by sme cestovať na preskúšanie na východ?
 12. Akú podporu poskytuje vaša škola doma vzdelávajúcim rodinám?
 13. Som členom a / alebo vedúcim vzdelávacej skupiny. Viete nám nejako pomôcť aj nad rámec ústretového preskúšania?
 14. Ako bude prebiehať spolupráca na domácom vzdelávaní detí?
 15. Poskytuje Slobodná škola garanta? Aké poplatky a podmienky sú s tým spojené?
 16. Aké sú poplatky a školné pre domáce vzdelávanie alebo vzdelávacie skupiny?
 17. Máte ešte voľné miesto pre domškolákov?
 18. Máte voľné miesto na denné štúdium?
 19. Ako vyzerá proces prijímania žiaka na denné štúdium?
 20. Čo mám poznať ako rodič, ktorý má záujem zveriť vašej škole dieťa na bežné denné vzdelávanie?
 21. Stávajú sa u vás úrazy častejšie ako v bežných školách?
 22. Aké sú poplatky a školné pre denné štúdium?
 23. Ako ste prišli k tejto výške školného?
 24. Aké predmety budú zahrnuté a aké metódy vzdelávania použijete?
 25. Čo bude obsahom vzdelávania?
 26. Aký máte vzťah k iným alternatívnym formám vzdelávania alebo filozofií, napr. Waldorf alebo Montessori?
 27. Budete mať rozvrh hodín?
 28. Ako sú deti hodnotené a ako bude vyzerať polročný výpis hodnotenia, resp. koncoročné vysvedčenie?
 29. Je možné, aby bolo moje dieťa riadne klasifikované (hodnotené známkami)?
 30. Bude slovné hodnotenie na druhom stupni môjmu dieťaťu komplikovať prijatie na vybranú strednú školu?
 31. Ako riešite konflikty vo vašej škole?
 32. Aký máte postoj k vulgarizmom a fekálnym témam?
 33. Aké negatívne dôsledky má neštruktúrovaná voľná hra?
 34. Kto sú a aké vzdelanie majú vaši zakladatelia / sprievodcovia / učitelia?
 35. Aká je rola sprievodcu?
 36. Akým spôsobom pracujete na „soft skills“ vašich sprievodcov (učiteľov)?
 37. Aké je Vaše náboženské / spirituálne / ideologické pozadie?
 38. Čo Vás vedie k založeniu tohto typu školy? Kde vo svete niečo také funguje?
 39. Ako funguje samosprávne riadenie? Naozaj budú deti tvoriť školský poriadok a pravidlá?
 40. Prečo preferujete vekovo zmiešanú skupinu detí?
 41. Čo ak budem chcieť dieťa vrátiť späť do inej základnej školy, na osemročné gymnázium apod.?
 42. Prijímate aj zahraničných študentov?
 43. Ako je to so stravovaním detí?
 44. Moje dieťa má špeciálnu diétu. Je možné sa u vás stravovať bezlepkovo/bezlaktózovo/vegánsky/kóšer/inak?
 45. Čo ak moje dieťa nekomunikuje obvyklými spôsobmi?
 46. Moje dieťa má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, jazykové alebo iné špecifiká. Akú nám viete poskytnúť podporu?
 47. What if my child does not speak Slovak?
 48. Akou formou bude prebiehať prípadné dištančné vzdelávanie počas pandemických obmedzení?
 49. Kde nájdem vedecké, pedagogické a psychologické štúdie, odborné podklady alebo ďalšie informácie podporujúce argumentmi vzdelávací model Slobodnej školy?
 50. Čo znamená, že Vaša škola má schválené experimentálne overovanie slobodného vzdelávania?
 51. Presvedčili ste ma a chcem vám zveriť svoje dieťa. Aký je ďalší krok?
 52. Presvedčili ste ma, ale druhý rodič veľmi váha, aký argument mu pomôže?
 53. Chceme ísť na dlhšiu dovolenku počas školského roka, ako máme postupovať?
 54. Môže moje dieťa písať iba veľkým tlačeným písmom?
 55. Páči sa mi Vaša myšlienka. Ako vám môžem pomôcť?
 56. Dosiahnutie plného potenciálu žiaka. Video – Skúsenosti absolventov českej demokratickej školy Donum Felix

Musíme to celé čítať?

Áno, očakávame, že záujem rodiča či zákonného zástupcu o vzdelávanie a výchovu dieťaťa vás motivuje prečítať si pár strán, ktoré možno rozhodnú o budúcnosti vášho dieťaťa. Navyše, natrápili sme sa s tým naozaj dosť práve preto, aby sme predišli budúcim nedorozumeniam. A možno prídete na to, že slobodné vzdelávanie nie je pre vás (myslíme hlavne dospelých, nie deti).

Kto vlastne ste?

Ministerstvo školstva nás zaradilo do siete školských zariadení pod názvom Súkromná základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa a Súkromný školský klub detí, Jarmočná 96, Ždaňa. Náš zriaďovateľ je Ťahanovská záhrada, právna forma: občianske združenie, v registri min. vnútra: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO: 52101606 so sídlom: Ťahanovská 2038/74, 04013 Košice – Ťahanovce, Slovenská republika, Registračné číslo: VVS/1-900/90-55162. Náš tím zahŕňa približne 30 spolupracovníkov. Financovanie našich aktivít je zabezpečené viaczdrojovo: cez normatív zo štátneho rozpočtu, z úhrad rodičov, dvoch percent (asignovanej dane) i sponzorských darov súkromných i právnických osôb.

Pre aké deti je Slobodná škola vhodná?

Tešíme sa na všetky deti školského veku, do výskumnej vzorky experimentálneho overovania slobodného vzdelávania (detaily nižšie) môžeme zahrnúť aj mladších súrodencov našich školákov. Chceme vytvoriť bezbariérový priestor aj deťom, ktoré „nezapadajú do systému“, možno (by) boli odmietané, stigmatizované, nepochopené a pod. Za prínosnú pre obe strany pokladáme aj integráciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Skúsenosti iných ukazujú, že tento typ vzdelávania (slobodná / demokratická škola) nemusí byť vhodný pre všetky deti a zvlášť nie pre všetkých rodičov (zákonných zástupcov). Ak hľadáte alternatívu k bežnej škole, môžeme vás pri individuálnej konzultácii nasmerovať. Aby ste mali jasnejšiu predstavu o fungovaní slobody vo vzdelávaní, prečítajte si zdroje uvedené na našom webe v časti Inšpirácia a dohodnite si s nami dočasný pobyt vo vzdelávacej skupine. Môžete ho absolvovať aj vo dvojici dieťa-rodič (zákonný zástupca), odporúčaná doba je niekoľko týždňov na vzájomnú adaptáciu a spoznávanie aktivít i členov skupiny.

Načo sú informácie o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách a iných špecifikách dieťaťa Vám ako škole?

Pre našu školu je dôležité poznať špecifiká našich žiakov – či už ide o diagnostikované znevýhodnenie alebo špecifikum, ktoré má významnejší vplyv na výchovu a vzdelávanie alebo preskúšanie dieťaťa. Ak o týchto špecifikách vieme, vieme ich zohľadniť pri práci s dieťaťom – tak na dennom ako i na domácom vzdelávaní. Napr. ak dieťa vynakladá zvýšené úsilie pri písaní alebo čítaní na to, aby dosiahlo slabšie výsledky ako jeho rovesníci, pokladáme za dôležité vedieť to a takto to zohľadniť a aj ako pozitívnu spätnú väzbu poskytnúť dieťaťu napr. počas preskúšania („Vidím, že aj napriek tomu, že sa pri tom musíš nadmieru sústrediť a premáhať, podarilo sa Ti každý deň napísať 5 viet a skontrolovať si v nich pravopis.“ – aj keď ide o žiaka druhého stupňa).
Taktiež nám legislatíva ako škole ukladá zodpovednosť jednať s dieťaťom na základe kvalitných a komplexných informácií, čo zahŕňa aj to, že si prečítame správu  lekára, z poradenského zariadenia apod., a sú taktiež súčasťou povinnej školskej dokumentácie, ktorú o žiakovi vedieme.

Moje dieťa má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Ako mu viete vyjsť v ústrety?

Zaväzujeme sa, že sa budeme snažiť o inklúziu podľa nášho najlepšieho vedomia i svedomia. V ďalších otázkach sa dozviete o tíme našich odborníkov, sprievodcov, ich vzdelaní, praxi a ďalšom vzdelávaní. Rozumieme špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám aj legislatíve v tejto oblasti a vieme, že kľúčové pre zákonného zástupcu je dostať kvalifikované odpovede na svoje otázky, preto na základe individuálnej dohody poskytneme konzultácie podľa potreby dieťaťa a záujmu zákonného zástupcu.

V Košiciach sú aj ďalšie súkromné školy, v čom sa Slobodná škola odlišuje?

V prvom rade by sme radi uviedli, že si veľmi vážime prácu zriaďovateľov škôl, ktorí sa dali na túto neľahkú cestu. Máme medzi nimi našich priateľov a známych, s niektorými spolupracujeme alebo ich aj priamo bezodplatne podporujeme (tak súkromné základné školy i komunitné vzdelávacie skupiny). Myšlienka praktického a slobodnejšieho vzdelávania je spoločná, no všetci ju realizujeme trochu inak. Pri zaradení základnej školy do siete škôl SR jej z toho vyplývajú mnohé výhody, nevýhody i vlastnosti ako také. Bežné neformalizované komunitné vzdelávacie skupiny nie sú školské zariadenia, deti sú teda zvyčajne na domácom vzdelávaní – to znamená napríklad viac slobody, ale menej peňazí (nie je možné získať zo štátneho rozpočtu žiadne príspevky na činnosť). Naša škola je zaradená do siete škôl od 1.9.2021 a v snahe maximalizácie zachovania slobody sme ministerstvo v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre požiadali o experimentálne overovanie sebariadeného vzdelávania. Detaily o ňom nájdete v samostatnej otázke nižšie.

Ďalšími z rozdielov je u nás oproti bežnej škole snaha o samosprávne riadenie školy za účasti detí, samoriadené vzdelávanie, voľná hra a pobyt vonku, ktorý u nás bude kľúčový. Deti sa budú učiť predovšetkým prakticky a v prírode viac dní v týždni, môžu si samozrejme podľa vlastného uváženia zvoliť aj výuku za stolom a v interiéri.

Tvrdíte, že budete veľa času tráviť vonku – prečo?

Deti sú vonku rady; zvlášť chlapci do 10 rokov by vonku trávili väčšinu dní, zvlášť tých príjemných. Vnútri deti bývajú po čase divokejšie (hľadajú spôsoby aktívnej zábavy), vonku sa akoby upokoja a nájdu si množstvo nových podnetov na hru, experimentovanie a učenie sa. Navyše s každým ročným obdobím, dokonca i krátkodobejšími zmenami počasia, sa podmienky vonku významne menia, poskytujú teda širokú paletu meniacich sa podnetov. Pochopiteľne, niektoré vzdelávacie prostredia neprídu za deťmi a tak je vhodná exkurzia či výlet (na hrad, do spaľovne, na letisko atď.). Existujú taktiež dôvody zdravotné – prirodzený vitamín D, prirodzené otužovanie v chladnom počasí, nesterilné prostredie pomáhajúce dieťaťu s budovaním imunity. Viac o blahodarnom účinku pobytu detí v prírode sa môžete dočítať v nasledujúcich odborných štúdiách i jednej voľne dostupnej príručke pre rodičov a učiteľov:

Ako sa k vám prihlásiť?

Vyplnením elektronickej prihlášky. Spracovanie prihlášky trvá niekoľko dní, po ňom sa Vám ozveme emailom (kontrolujte si teda aj nevyžiadanú poštu (spam)).

Je možné ku vám zapísať dieťa aj na povinné predprimárne vzdelávanie?

Nie, nie je to možné. My sme základná škola a povinné predprimárne vzdelávanie sa dá realizovať iba v materských školách alebo v nesieťových zariadeniach predprimárneho vzdelávania registrovaných ministerstvom školstva (komunitné škôlky, detské kluby a pod.).

Vzdelávam dieťa doma. Môžete byť moja kmeňová škola? Aké bude preskúšavanie?

Zákon predpisuje pre doma vzdelávané deti povinné preskúšavanie aspoň dva razy ročne na bežnej základnej škole (tzv. Kmeňovej škole). Radi budeme pre vás touto školou. Odporúčame si pozrieť aj otázku o experimentálnom overovaní, kde popisujeme na Slovensku unikátny režim, ako umožníme deťom rozhodovať o tom, čo sa kedy naučia: bez stresu z preskúšania či porovnávania. Samozrejmosťou je slovné hodnotenie v každom ročníku celej základnej školy a ďalšia podpora, ktorú môžeme prejednať individuálne na mieru daného dieťaťa.

Keďže k našim hlavným prioritám patrí slobodné učenie a voľná hra, našou snahou aj úmyslom je pripraviť dieťa na preskúšanie len do tej miery, aby preskúšanie zvládlo na takú úroveň, akú si samo stanoví – nebudeme ho nijako manipulovať, uplácať, strašiť ani pred ním tajiť legislatívny fakt, že nedostatočné vedomosti môžu znamenať zrušenie domáceho vzdelávania.

Ak ale zákonný zástupca z nejakého dôvodu chce pre dieťa „samé jednotky“, tak je v jeho záujme tomu venovať čas a priestor. Pre nás sú prvoradé požiadavky, potreby a záujmy dieťaťa. Preto nie je pre nás podstatné, čo má dieťa vyplnené v zošite, ale to, čo má v hlave a ako vie použiť dané učivo v praxi. Rodičom a zákonným zástupcom ponúkneme jasné informácie o očakávaniach, materiály a konzultačnú pomoc tak, aby dieťa zvládlo preskúšanie bez zbytočného stresu.

Sme zo západneho Slovenska, museli by sme cestovať na preskúšanie na východ?

Nie, naša škola zamestnáva kolegyne v Nitre a Bratislave práve za účelom osobného kontaktu, preskúšania, podpory apod. Dohodou môžeme zrealizovať preskúšanie aj  vo vašej blízkosti, napríklad sa dohodne niekoľko rodín z okolia a prídeme za vami. Taktiež školský zákon umožňuje dištančné preskúšanie, teda sa vieme spojiť online cez internet.

Akú podporu poskytuje vaša škola doma vzdelávajúcim rodinám?

Škola poskytuje učebnice, ak ste si ich včas objednali (do konca júna), resp. podľa našich skladových možností; povinnú dokumentáciu žiaka (vytvoríme pre Vás Žiadosť o individuálne vzdelávanie vrátane jej príloh – IVP a pod., katalógový list žiaka, na polročnej báze protokol o komisionálnych skúškach), portfóliové preskúšanie na polročnej báze a ako jedna z mála škôl automaticky v sume školného ponúkame aj garanta IV pre oba stupne vzdelávania. Počas roka ponúkame aj možnosť individuálnych konzultácií a pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vysoko individualizovaný prístup vrátane psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva. Počas tohto školského roka sme rozbehli aj pravidelné online podporné skupiny pre rodičov s našimi psychologičkami.

Som členom a / alebo vedúcim vzdelávacej skupiny. Viete nám nejako pomôcť aj nad rámec ústretového preskúšania?

Jednoznačne áno a veľmi radi. Konzultačné hodiny, ktoré sú súčasťou školného alebo budú dojednané nad jeho rámec, vieme využiť na poradenstvo v oblastiach psychológie, pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, manažmentu, financií, procesov, pravidiel, legislatívy a mnoho ďalšieho. Pokiaľ sa už vo vzdelávacej skupine venujete priamo sebariadenému vzdelávaniu, môžeme vašu skupinu zahrnúť do výskumnej vzorky experimentálneho overovania, ktoré zaručí jedinečnú slobodu pri preskúšaní v rámci SR. (Detaily o experimentálnom overovaní nájdete v samostatnej otázke na konci dokumentu). Podrobnosti je možné dohodnúť individuálne, ozvite sa nám.

Ako bude prebiehať spolupráca na domácom vzdelávaní detí?

Rodičia na domácom vzdelávaní dostanú od nás formu rodičovskej správy o výchovno-vzdelávacom postupe žiaka (cca 1x A4, stručná, štrukturovaná, vyplniteľná do 20 minút), ktorú nám podľa dohody a potreby niekoľkokrát ročne zašlú elektronicky. Od nás taktiež dostanú štruktúrovanú množinu informácii o tom, čo má dieťa ovládať na konci daného stupňa (teda na konci konci 4. a 9. ročníka) s odporúčaniami, ktoré časti pokladáme za nakoľko dôležité a tipy, ako je možné nájsť a precvičovať tieto vedomosti v praktickom svete bez sedenia nad učebnicami. Zo strany školy dostanú rodičia taktiež zabezpečenie celej potrebnej byrokracie ohľadom individuálnych vzdelávacích programov a plánov, žiadostí, ich príloh a tiež tzv. Garanta atď. Tak, aby neboli nijako zaťažovaní administratívou alebo študovaním meniacej sa legislatívy. Na začiatku roka, v polovici roka, na konci roka a podľa dohody a potreby absolvuje žiak, rodič a škola poradenský, plánovací, hodnotiaci a / alebo aktualizačný rozhovor. Žiaci ho môžu využiť aj na odbornú konzultáciu v určitom predmete alebo téme (napr. Kapitoly z fyziky, ktorým neporozumeli). Dohodou je možné dojednať aj iné formy vzdialenej či osobnej spolupráce, napríklad účasť na exkurziách, výletoch, alebo iných aktivitách organizovaných školou vrátane možnosti účasti rodiča, pokiaľ je to v záujme dieťaťa (napr. Socializácia detí s narušenou komunikačnou schopnosťou).

Poskytuje Slobodná škola garanta? Aké poplatky a podmienky sú s tým spojené?

Áno, Slobodná škola poskytuje služby kvalifikovaného garanta pre 1. aj 2. stupeň ZŠ. Táto služba je poskytovaná bezplatne pre žiakov Slobodnej školy, pre žiakov iných ZŠ je spoplatnená v cenníku, v ktorom je taktiež aj možnosť dohodnutia individuálnych konzultácii alebo vypracovania dokumentácie.

Aké sú poplatky a školné pre domáce vzdelávanie alebo vzdelávacie skupiny?

Pre deti zapísané na domácom vzdelávaní je pre rok 2021/2022 zápisné 120 eur a školné 10 EUR za každý kalendárny mesiac. V tomto školnom dostal žiak vybrané učebnice z katalógu ministerstva školstva (ministerstvo ho priebežne rozširuje) a ústretové preskúšanie (podľa aktuálnych možností online alebo osobne, plánujeme aj výjazdové preskúšania v rámci SR). Od šk. roku 2022/23 chystáme pri mierne zvýšenom školnom na 16 EUR mesačne aj licencie školských programov pre všetkých žiakov školy (denných i domácich), konkrétne: SmartBooks, Lepšia geografia, Informatika s Emilom, Vividbooks, Minecraft Education, Microsoft Office a ďalšie. Vyvíjame značnú snahu presvedčiť ministerstvo školstva o úprave financovania doma vzdelávaných žiakov (aktuálne nepokrýva priame náklady spojené so „stoličkou“ a preskúšaním), zatiaľ bez úspechu. Budúci rast odhadujeme vzhľadom k inflácii na približne 5-15% ročne. Pokiaľ by o štúdiu mala rozhodnúť výška poplatku, každá rodina má možnosť požiadať o pridelenie štipendia až do výšky 100% so stručným zdôvodnením emailom na info@slobodnaskola.sk (nemáme na to žiadne tlačivo, stačí nám jednoduché priame zdôvodnenie vlastnými slovami v emaili). Zápisné, teda čiste jednorázový poplatok za zápis dieťaťa ako žiaka našej základnej školy (pri prvom nástupe do školy alebo prestupe na našu školu), bude vo výške 190 EUR (platí pri zápise v termíne 1.4.-11.4., pre rok 2022/2023) pre doma vzdelávaných žiakov, po termíne zápisu je zápisné vo výške 240 eur. Ďalšie poplatky ako školský klub detí, ZRPŠ, rodičovský či triedny fond, sa už neplatia. Pokiaľ by financie mali byť jedinou prekážkou v štúdiu, je možné požiadať o štipendium až do výšky 100 %. Žiadosti so zdôvodnením sú posudzované individuálne, stačí nám zaslať email na info@slobodnaskola.sk s niekoľkými vetami opisu situácie / zdôvodnenia.

Máte ešte voľné miesto pre domškolákov?

Áno, nemusíte sa informovať, miesto pre deti na domácom vzdelávaní máme. Viac informácií pre domškolákov je na tomto odkaze.

Máte voľné miesto na denné štúdium?

Aktuálne máme voľné miesta pre prijatie žiakov najmä do 1. až 3. ročníka ZŠ. Sme otvorení aj prijatiu dieťaťa so špecifickými potrebami (znevýhodnenia, nadania, rodinná situácia apod.). Každé prijatie denného študenta podlieha osobnému pohovoru s našou psychologičkou, detaily si môžete dohodnúť emailom na info@slobodnaskola.sk.

Ako vyzerá proces prijímania žiaka na denné štúdium?

Proces prijímania na denné štúdium zahŕňa pohovor rodičov s našou psychologičkou, štúdium základných materiálov (videí, článkov), pozorovanie dieťaťa v našom kolektíve a približne týždenný pobyt dieťaťa a rodiča v našej škole. Takto si rodičia zvyčajne vytvoria lepšiu predstavu o našom fungovaní a spoľahlivejšie vyhodnotia, či naozaj chcú pre svoje dieťa samoriadené vzdelávanie v Slobodnej škole. Aj na dieťati vidíme, či mu vyhovuje len minimálna štruktúra, zvýšená miera socializácie a značne asertívne prostredie (naši žiaci vedia jasne povedať čo chcú a rovnako aj odmietnuť to, čo nechcú). Následne je potrebné vyplniť aj prihlášku, dohodnúť stravu atď. Pohovory s našou psychologičkou si môžete dohodnúť emailom na info@slobodnaskola.sk

Čo mám poznať ako rodič, ktorý má záujem zveriť vašej škole dieťa na bežné denné vzdelávanie?

Stávajú sa u vás úrazy častejšie ako v bežných školách?

Určite sú deti v našej škole priamo vystavované väčším rizikám a častejšie sa ocitajú v nebezpečných situáciách ako deti v bežných školách. Nesedíme v laviciach v interiéri, modriny a škrabance sú bežné. Zároveň je faktom, že naše deti sú v teréne často obratnejšie a pri používaní nástrojov zručnejšie a skúsenejšie a stále sa zdokonaľujú. Vyhľadávajú postupne stále väčšie výzvy a tým aj nebezpečnejšie situácie, zároveň sú však schopné do veľkej miery triezvo vyhodnocovať svoje schopnosti – napríklad mladší si zväčša sami regulujú, o čo sa nejdú pokúšať, aj keď sú priamo so staršími, ktorí to robia; a zasa starší radi pomôžu mladším, aby to spoločne zvládli. To všetko platí o deťoch, ktoré sú s nami dlhšie, resp. majú rovnaké výchovné pôsobenie aj v domácom prostredí. Aby sme predišli vážnym úrazom u nových detí, venujeme im zvýšenú pozornosť, kým približne spoznáme ich schopnosti a zručnosti. Dozor pri potenciálne nebezpečných situáciách je u nás samozrejmosťou, zároveň platí, že uplatňujeme k deťom diferencovaný prístup podľa ich individuálnych schopností a zručností a máme posilnený počet zodpovedných dospelých pri deťoch, nakoľko si uvedomujeme zvýšené riziko úrazov. Hrubé čísla: na 5 detí pripadá jeden „dozor konajúci dospelý“, v prvom roku fungovania sme boli na pohotovosti zatiaľ raz (nedovolený beh po chodbe, zárubňa neuhla, pár stehov na hlave).

Aké sú poplatky a školné pre denné štúdium?

Školné pre prvé dieťa z rodiny je stanovené vo výške 340 eur mesačne bez stravy, platí sa 12 mesiacov v roku. Pre druhé dieťa z rodiny je znížené o 20 %, pre tretie a každé ďalšie dieťa o 30 %. Jednorazové zápisné pre denné štúdium bude vo výške 340 eur. Ďalšie poplatky ako školský klub detí, ZRPŠ, rodičovský či triedny fond, náklady za učebnice, vstupné do kultúrnych ustanovizní atď. sa už neplatia. V prípade školy úplne zatvorenej z dôvodov hygienických opatrení štátnych orgánov sa platí udržiavací poplatok vo výške 50 %. Pokiaľ by financie mali byť jedinou prekážkou v štúdiu, je možné požiadať o štipendium až do výšky 100 %. Žiadosti so zdôvodnením sú posudzované individuálne, stačí nám zaslať email na info@slobodnaskola.sk s niekoľkými vetami opisu situácie / zdôvodnenia.

Školné zahŕňa: celodennú starostlivosť sprievodcov (vrátane školského klubu detí), všetky učebnice a pracovné zošity, učebné pomôcky, spotrebný materiál pre aktivity, prepravu a aktivity v okolí mesta, vstupné rozličných kultúrnych inštitúcií, konzultácie s psychológom či špeciálnym pedagógom. Nezahŕňa aktivity spojené s ubytovaním (škola v prírode, lyžiarsky kurz apod.) ani stravovanie (desiatu, obed, olovrant). Výber dodávateľa stravy zohľadní individuálne obmedzenia a preferencie, budeme sa vyhýbať rafinovaným cukrom a budeme vyhľadávať zdravé potraviny lokálneho pôvodu.

Ako ste prišli k tejto výške školného?

V bežnej škole je pomer dospelých (nielen učiteľov) a detí približne 1 : 10, škola neplatí za budovu obci žiaden nájom, nemá žiadne náklady s pedagogickým výskumom či experimentálnym overovaním a jej personálne náklady tvoria okolo 80 % vynaložených prostriedkov. Štát na vzdelávanie žiaka v základnej škole prispieva sumou približne 130 eur na mesiac. V slobodných školách je plateného dospelého personálu viac, pomer je približne 1 : 5, čo znamená dvojnásobné náklady na mzdy. Je to pre poskytnutie primeraného dohľadu na bezpečnosť detí pri aktivitách ako práca s nástrojmi či ohňom, voľná hra v exteriéri, práca v menších skupinkách apod. Naša škola si taktiež platí ďalšie špecifické vzdelávanie sprievodcov a služby supervízorov, ktorí dohliadajú na to, aby sme sa držali stanoveného smerovania a mali naše otázky zodpovedané skúsenými profesionálmi, často za zahraničné sadzby.

Aké predmety budú zahrnuté a aké metódy vzdelávania použijete?

Veríme, že metódy vzdelávania sú obzvlášť na prvom stupni dôležité pre lepšie uchopenie obsahu predmetu a zdieľanie vedomostí medzi žiakmi navzájom. Z tohto dôvodu ponúkneme odborne zdatný personál s pedagogickým vzdelaním a doplnkovými kurzmi pre jednotlivé metodiky. Matematiku plánujeme učiť Hejného metódou, Informatiku skúsime s Emilom, v slovenčine deťom ponúkneme splývavé čítanie Sfumato a nespojité písmo Comenia Script. Určite budeme využívať prvky montessori, waldorfskej, lesnej a intuitívnej pedagogiky, ponecháme aj priestor konštruktivizmu. V slobodných školách nájdete napr. Pomôcky pre montessori aktivity, ale realizujeme iný prístup k deťom, nie sme teda montessori školou. Pre vek do 10 rokov zaradíme do programu veľa voľnej hry a dramatického, hudobného a výtvarného umenia. Určite (si) budeme veľa čítať a podporovať samostatné, tvorivé a kritické myslenie detí napríklad takýmito otázkami: Čo si o tom myslíš Ty? Ako by si to ešte skúsil? Ako je to možné? Prečo je to podľa teba tak? Kde by si na to mohol nájsť odpoveď? Kto a prečo tvrdí niečo odlišné? Samozrejmosťou sú predmety ako zoológia, botanika, biológia, geografia, fyzika, chémia a anglický jazyk – ten bude prítomný v bežných konverzáciách s bilingválne vychovávanými deťmi (napr. Traja mladí Mazákovci, synovia zakladateľov školy), tiež formou konverzácií, hier či pesničiek. Ďalšie často zaradzované aktivity budú práce v dielňach, ručné práce a podľa počasia sezónne práce v záhrade. Zaradené budú aj programy zamerané na arteterapiu, relaxáciu detí, canisterapiu, terapiu hrou a individuálnu terapiu. Počas výletov plánujeme navštevovať prírodné, kultúrne a historické miesta či inštitúcie. Budeme podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia deťom odpovedať na všetky otázky, ktoré nám položia. Zdržíme sa odpovedí na otázky, ktoré si deti samé nekladú – sme presvedčení, že dieťa je zdrojom a určujúcim faktorom svojich záujmov (nie napr. Kurikulum ministerstva školstva).

Čo bude obsahom vzdelávania?

Nevieme :). Sebariadené vzdelávanie umožnuje dieťaťu individuálne sa profilovať v smeroch, ktoré si zvolí. Štátny vzdelávací program (ŠVP) (1.stupeň a 2.stupeň) dobre popisuje svet a ľudské poznanie, bude preto našou základnou, i keď nezáväznou ponukou. Vďaka experimentálnemu overovaniu môžu žiaci našej školy z tohto rámca vybočiť obsahovo i časovo a mať tak dostatok priestoru na svoje aktuálne záujmy. Pre ľahkú a rýchlu orientáciu v ŠVP sme pripravili zjednodušený prehľad tematických okruhov pre celú ZŠ: Stručný prehľad tematických okruhov podľa ročníkov.

Aký máte vzťah k iným alternatívnym formám vzdelávania alebo filozofií, napr. Waldorf alebo Montessori?

Rešpektujeme ich, chápeme ich význam na trhu vzdelávania a inšpirujeme sa tým, čo pokladáme za užitočné alebo inak prospešné. Súhlasíme s tým, že výchova a vzdelávanie dieťaťa by mala byť v súlade s procesmi v prírode a zároveň so zrením daného dieťaťa. Súhlasíme s tým, že deti a príroda k sebe majú blízko, deti podľa nás patria do prírody a vedia sa z nej a vďaka nej mnohému učiť a upokojiť sa v nej. Súhlasíme aj s princípom multisenzorického vnímania a vidíme jeho veľký význam pre efektívne učenie sa tak detí ako i dospelých. Neprikladáme však až takú váhu poriadku, štruktúre, zámernému cieľavedomému vedeniu pri činnostiach a ich výbere a ani dospelými riadenému programu ako vyššie spomenuté smery. Sme presvedčení, že rodič má byť čo najviac stotožnený s tou formou a spôsobmi výchovy a vzdelávania, ktoré vyberie pre svoje dieťa. Nemyslíme si, že my sme „to najlepšie na trhu so vzdelávaním“ a vďaka nášmu poznaniu a skúsenostiam plne chápeme mnohých našich známych a ich deti, ktorí si vyberajú spomínané smery. My veríme práve modelu slobodného demokratického vzdelávania a snažíme sa ho realizovať v kontexte slovenského školstva a platnej školskej legislatívy aj vďaka projektu experimentálneho overovania tak, aby ho po nás mohli replikovať aj ďalšie školy. Mimochodom, ak sa dobre zamyslíte nad slobodným vzdelávaním, dokáže zahrnúť aj spomenuté smery, pretože reagujeme na dopyt a sebariadenie dieťaťa. Naši bežní denní žiaci ale viac než poriadok a dospelácke vedenie obľubujú voľnú hru, ktorá prináša aj negatívne aspekty, na ktoré narazíte aj v týchto častých otázkach.

Budete mať rozvrh hodín?

V klasickom ponímaní mať žiaci rozvrh hodín skôr nebudú. Sprievodcovia (učitelia) si samozrejme rozvrhnú na nasledujúce dni a týždne svoju ponuku vyučovania, krúžkov a nepravidelných aktivít podľa počasia, výletov apod. Dieťa bude mať možnosť aktívne sa ich zúčastňovať alebo tráviť čas v dielni či záhrade podľa svojho uváženia. Návšteva vyučovacej hodiny nie je ako taká povinná, dieťa ale musí rešpektovať ostatných a nerušiť ich pri nimi zvolenej činnosti (napríklad hlukom alebo zdržiavaním otázkami k tomu, čo bolo preberané na minulých hodinách, ak ich dobrovoľne vynechalo).

Ako sú deti hodnotené a ako bude vyzerať polročný výpis hodnotenia, resp. koncoročné vysvedčenie?

U nás sú deti vedené k spolupráci a sebahodnoteniu, ktoré považujeme za najdôležitejšie. Poskytujeme deťom spätnú väzbu, ale nehodnotíme spôsobom, ktorý by mohol vyvolať súťaživosť a porovnávanie. Polročné a koncoročné hodnotenie je slovné, opisujeme v nich čo z daných predmetov a oblastí dieťa dokáže a vie. Vyzerajú napríklad takto:
SlobodnaSkola-slovne_hodnotnie1st.pdf
SlobodnaSkola-slovne_hodnotnie2st.pdf
Slovné hodnotenie budeme používať počas celej základnej školy od prvého po deviaty ročník, na vysvedčení vystavenom našou školou v zmysle platnej legislatívy.

Je možné, aby bolo moje dieťa riadne klasifikované (hodnotené známkami)?

Nie, aktuálne to nie je možné. Ako škola sme sa v Školskom vzdelávacom programe (LINK) ako aj v projekte experimentálneho overovania zaviazali dávať žiakom spätnú väzbu, ktorá má formovať ich štúdium opisom toho, čo žiak vie, pozná, dokáže, čo ho zaujíma a podobne. Základom pre doma vzdelávaných žiakov sú štvrťročné rodičovské správy (LINK) a polročné predstavenia portfólia (v zmysle školského zákona formálne komisionálne skúšky). U žiakov dennej dochádzky je hodnotenie zostavené na základe charakteristiky dieťaťa našimi sprievodcami, učiteľmi a rodičmi. Individuálne slovné hodnotenie slúži ako popis reálnych vedomostí, zručností a záujmov, ktoré si žiak zvolil ako cestu vzdelávania a je pre nás jedným z pilierov, na ktorom stojí vzdelávanie v našej škole a malo by stáť na všetkých školách (často nazývané aj personalizované vzdelávanie). Nevidíme vôbec žiaden prínos porovnávania individuálnych (!) vzdelávacích ciest našich žiakov medzi sebou niekoľkými číslami, preto tento spôsob hodnotenia nechceme a nebudeme používať.

Bude slovné hodnotenie na druhom stupni môjmu dieťaťu komplikovať prijatie na vybranú strednú školu?

Bude to určite mierne komplikovať prijímací proces vybranej strednej škole, nakoľko namiesto „nahádzania čísel do tabuľky“ škola dostane textový opis vedomostí dieťaťa. Avšak stredné školy boli nútené akceptovať slovné hodnotenia celé roky, aj počas pandémie, kedy boli zrušené aj prijímacie pohovory a stredným školám neostávalo nič iné ako nájsť kľúč ako sa vysporiadať s prijímaním žiakov len na základe vysvedčení a to tak s klasickými známkami ako so slovným hodnotením (donedávna bolo legislatívne umožnené všetkým základným školám pre všetky ročníky, aktuálne je možné použiť ho v 1.-5. ročníku). V usmernení k prijímaciemu konaniu na stredné školy, ktoré vydalo Ministerstvo školstva (odkaz tu: https://www.minedu.sk/data/att/22255.pdf   sa jasne uvádza: „Riaditeľ strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy, zabezpečí, aby stredná škola vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania. Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou alebo aby vytvorila systém prevodu hodnotenia „absolvoval“ (napríklad priemerom známok z príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky zverejnila.“ Omnoho jednoduchšie to budú mať teraz, keď budú mať k dispozícii nielen vysvedčenia, ale aj prijímacie pohovory podľa vlastných kritérií a výsledky štandardizovaného Testovania 5 a 9, ktoré zahŕňa aj aspekt objektívnej porovnateľnosti jednotlivých žiakov bez ohľadu na základnú školu a jej náročnosť / kvalitu. Odporúčame našim žiakom aj zapojenie do olympiád a súťaží, z ktorých úspechy zvyčajne znamenajú prednostné prijatie mimo poradia. To najpodstatnejšie nie je porovnať žiakov medzi sebou navzájom, ale poskytnúť priebežnou formatívnou spätnou väzbou príležitosť a podporu pre dosiahnutie plného potenciálu žiaka.

Ako riešite konflikty vo vašej škole?

V našej škole, rovnako ako v ostatných skupinkách, vzniká denne množstvo konfliktov od hádok a nadávok až po bitky (hlavne medzi chlapcami). Snažíme sa citlivo vstupovať do konfliktov a riešiť ich formou rešpektujúcej komunikácie. Spolu s deťmi na komunitnom kruhu vytvárame pravidlá, o ktorých často diskutujeme a hľadáme čo najefektívnejšiu cestu k ich uplatňovaniu a vzájomnej spokojnosti.

Aký máte postoj k vulgarizmom a fekálnym témam?

Je prirodzené, že deti počujú od dospelých či starších súrodencov aj slová, ktoré v spoločnosti nie sú veľmi žiaduce (kto z nás ich nikdy nepoužil?). Náš postoj k vulgárnym slovám u detí nie je nijak dramatický. V aktuálnych pravidlách je dovolené deťom použiť vulgarizmus pre ventiláciu negatívnej emócie, ale nie použiť ho ako nadávku voči niekomu inému. Ak sa tak stane, riešime to rozhovorom a ponúknutím iných alternatív, po ktorých môže dieťa pri konflikte s niekým siahnuť. (Dovolíme si podotknúť, že pokiaľ by celá spoločnosť tolerovala vulgarizmy podobným spôsobom, pravdepodobne by čoskoro prestali byť vulgarizmami a prirodzene by zanikli.) Čo sa týka fekálnych tém, podľa našej skúsenosti „móda“ vždy pretrváva len krátko a zvyčajne sa zopakuje s príchodom nového dieťaťa, ktoré zrazu môže celý deň rozprávať doslova o hovne.

Aké negatívne dôsledky má neštruktúrovaná voľná hra?

Predovšetkým nám deti ničia materiálne hodnoty. Deti svojím nezodpovedným prístupom zničia náradie a nástroje, s ktorými pracujú („okolo domu“), rátame to na stovky eur ročne. Vzhľadom k dlhodobým skúsenostiam (100 rokov „vzorovej“ školy Summerhill) to ale nemá žiadne dobré riešenie. Každopádne sa to snažíme preberať na komunitnom kruhu a vyvodzovať z toho prirodzené a logické dôsledky (napríklad nedávno si deti chceli spraviť rebrík a zistili, že nemajú žiadne kladivá – ďalšie sme im neposkytli a museli situáciu vyriešiť inak). Je ťažké obviniť deti z toho, že to robia zámerne. Skôr ide len o nezodpovedný a nedbalý prístup z ich strany. Nemáme zavedené žiadne sankcie ani tresty. Skôr ide o to aby pochopili, že danú vec im nedokážeme hneď nahradiť novou, pretože to stojí peniaze a tie sú obmedzeným zdrojom. Samozrejme, že neočakávame, že to deti pochopia ihneď – je to dlhodobejší proces a keďže deti postupne odrastajú, bude sa opakovať donekonečna. Ďalším negatívnym faktorom je skutočnosť, že deti v našej škole majú v porovnaní s bežnými školami určite častejšie rôzne modriny alebo škrabance, keďže sa aktívne pohybujú v exteriéri po najrôznejších povrchoch či v rôznych terénoch. Používajú bežné „dospelácke“ náradie (napr. Nože či pílky), oheň, hrajú sa s palicami, presúvajú bremená, lezú po stromoch, skáču, váľajú sa po zemi atď. So špinavými šatami, topánkami, vlasmi, škrabancami a modrinami rátame ako s bežnou súčasťou pobytu v našej škole. Chceme, aby sa vážnejšie úrazy našim deťom vyhýbali, preto s ostrým náradím či ohňom pracujú pod dozorom za jasných pravidiel bezpečnosti pri práci. Zároveň vieme, že naše deti sú v teréne často obratnejšie a pri používaní nástrojov zručnejšie a stále sa zdokonaľujú. Štatisticky sa však aj v našej škole niekedy vyskytne zlomená ruka alebo udretá hlava rovnako ako v iných školách a je to riešené ekvivalentnými postupmi, ktoré predpisuje zdravý rozum, legislatíva i láska k zraniteľnému blížnemu.

Kto sú a aké vzdelanie majú vaši zakladatelia / sprievodcovia / učitelia?

Zakladatelia: Sme Juraj a Lenka Mazákovci, rodičia troch synov, pre ktorých chceme niečo iné, ako ponúka súčasný školský systém. Venovali sme roky štúdiu, praxi i experimentom v pedagogike a s úctou k skúsenostiam a múdrosti tých pred nami vám prinášame prvú slobodnú školu v Košiciach. Lenka je vzdelaním a praxou učiteľka materskej školy, základnej školy pre 1. – 4. Ročník a špeciálny pedagóg zameraný na nápravy porúch učenia a správania; štúdium v rokoch 2007 – 2012 ukončila titulom PaedDr. Na UNIPO v Prešove. Jej osemročná prax zahrnula pozície učiteľky ZŠ, špeciálneho pedagóga v ZŠ aj poradni (CŠPP Bocatiova, Košice) a aktuálne pracuje ako konzultant pre tvorbu národných štandardov vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Juraj je vzdelaním inžinier informatiky z TUKE, má doplňujúce pedagogické štúdium a 5 rokov pedagogickej praxe na viacerých školách, prevažne francúzskom bilingválnom gymnáziu; živí sa vedením rodinnej firmy 247.sk v oblasti IT a účtovníctva. Vzdelaniu sa venuje v mnohých projektoch, je poslancom sídliska Ťahanovce a tiež členom komisie pre vzdelávanie mesta Košice. Spoločne s manželkou zakladali a vedú komunitnú záhradu, ktorá poskytuje slobodnej škole priestory interiéru i záhrady. Jeho životopis nájdete stručne na www.mazak.sk. Ďalšími členmi tímu sú detská psychologička Lenka s približne 8 rokmi práce v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Karpatskej v Košiciach, manažérka školy a montessori pedagogička Nika a učiteľka pre predškolský vek Zuzka. Pre prácu v dielni a exteriéri rátame s ujom Vladom a nepočujúcim ujom Ľudom.

Aká je rola sprievodcu?

Sprievodcovia u nás podporujú autonómny vzdelávací proces, sú nápomocní pri každej činnosti, ktorú deti vykonávajú. Snažia sa nenásilne riešiť rôzne situácie, vytvárať pocit bezpečia, ponúkať deťom podnetný priestor, odpovedať na otázky, viesť k sebareflexii, pripravovať a ponúkať aktivity, ktoré môžu deti inšpirovať. Sú k dispozícii pre dostatočný priestor na individuálny prístup a rozhovor s každým dieťaťom, ktoré o to prejaví záujem. Vzhľadom na to, že psychologička a špeciálna pedagogička sú súčasťou nášho sprievodcovského tímu, vieme robiť aj odbornú intervenciu a poradenstvo nielen deťom, ale aj rodičom či vzdelávacím skupinám s komplikovanejšími otázkami či výzvami.

Akým spôsobom pracujete na „soft skills“ vašich sprievodcov (učiteľov)?

Do našich sprievodcov (učiteľov) investujeme veľa času i peňazí, keďže aj od nich závisí, ako sa budú naše deti vyvíjať. Vedieme spolu veľa diskusií na rôzne témy ohľadom empatie alebo nenásilnej komunikácie, aby sme vedeli správne reagovať na prípadné konflikty a rôzne situácie, ktoré sa počas dňa vyskytnú. Aspoň dve hodiny týždenne sa venujeme tréningom a diskusiám pod vedením psychológa, kde si vymieňame naše pocity a skúsenosti. Psychológ sa priamo zúčastňuje mnohých aktivít a má priamy výhľad do situácii medzi deťmi i dospelými. Niektorí z našich kolegov sa popri činnostiach v Slobodnej škole aktívne zúčastňujú výskumu v špeciálnej pedagogike alebo na platformách aktivistov snažiacich sa o zmenu vzdelávacieho systému na Slovensku, kde hľadajú riešenia v spolupráci s tými najlepšími odborníkmi v SR. Podporu získavame často od zahraničných partnerov a v rámci experimentálneho overovania sme súčasťou výskumu realizovaného nitrianskou univerzitou (UKF).

Aké je Vaše náboženské / spirituálne / ideologické pozadie?

Nie sme prepojení so žiadnou cirkvou, náboženskou spoločnosťou ani podobným ideologickým zoskupením. Deťom budeme sprostredkovávať informácie o náboženstvách a ideológiách v zmysle platnej legislatívy podľa štátneho vzdelávacieho programu. Samozrejme, v rámci slobody im zodpovieme podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia všetky otázky, ktoré nám položia – taktiež aj Vám, takže sa neváhajte pýtať aj na to, čo tu zatiaľ nie je uvedené, napríklad emailom na info@slobodnaskola.sk.

Čo Vás vedie k založeniu tohto typu školy? Kde vo svete niečo také funguje?

Demokratické školy typu Summerhill / Sudbury Valley opisujú knihy a publikácie Svoboda v učení (originál v AJ / český preklad), Respektovat a být respektován (originál v češtine) či Summerhill (originál v AJ / český preklad). V SR fungovala na týchto princípoch trnavská skupina Svetoskola, v Česku (a výrazne odlišnom legislatívnom prostredí) fungujú napríklad pražská donumfelix.cz, brnianska jezekbezklece.cz či liberecká svobodnaskola.org, ďalšie sú vo väčšine veľkých miest po celej Európe. Počas uplynulých rokov sme navštívili viaceré z nich, teda komunitné, alternatívne alebo demokratické školy v SR a ČR a zbierali know-how čítaním aj online. Ďalšie informácie o slobodných demokratických školách nájdete napríklad aj na inovativnivzdelavani.czseberizenevzdelavani.cz alebo v PDF forme na webe Karlovej univerzity v Prahe. Mnoho dobrých kníh spomína web alternativni-vzdelavani.cz.

Ako funguje samosprávne riadenie? Naozaj budú deti tvoriť školský poriadok a pravidlá?

Áno, deti budú taktiež tvoriť pravidlá. Každé dieťa a rovnako každý dospelý bude mať možnosť a zodpovednosť podieľať sa na tvorbe pravidiel a hľadaní spôsobov, ako ich učiniť funkčnými a rešpektovanými. Ako aj my dospelí zažívame demokraciu so všetkými jej výhodami i nevýhodami, takto túto príležitosť posunieme aj deťom, aby z nich raz vyrástli uvedomelí dospelí. Ako funguje samospráva slobodnej školy vo väčšom a skúsenom kolektíve si môžete pozrieť na našom webe v časti Video.

Prečo preferujete vekovo zmiešanú skupinu detí?

Dôvody, ktoré nás vedú k zmiešanej vekovej skupine, spomína literatúra uvedená na našom webe v časti Inšpirácia. Ak si pozriete bežný svet, mimo školstva nie sú ľudia rozdelení podľa veku, ale napríklad podľa záujmov. Okrem toho, že sa deti lepšie pripravujú na reálny život, zmiešané vekové skupiny vedú k minimalizovaniu problémov spojených s pocitom menejcennosti. Vývin každého dieťaťa je prirodzene nerovnomerný a je nesprávne štandardizovať a „zarovnávať“ deti v skupine.Vo vekovo zmiešanej skupinke si dieťa môže s mladšími skúšať zručnosti, ktoré ešte nemá osvojené, a od starších detí sa môže učiť viac v oblasti, ktorá ho zaujíma. Staršie deti sú skvelí motivátori a obom stranám prospeje skúsenosť učenia (sa), podobne ako v širšej rodine či na ulici počas prázdnin. Mladšie deti prirodzene inklinujú k starším deťom, nie k dospelým. Veľmi pekne a obsiahle je problematika zmiešaných skupín vysvetlená okrem iného v knihe P. Graya Svoboda učení.

Čo ak budem chcieť dieťa vrátiť späť do inej základnej školy, na osemročné gymnázium apod.?

Pre dieťa je kedykoľvek možné prestúpiť na akúkoľvek inú školu zaradenú do školského systému SR bez právnych problémov, napríklad nastúpiť na osemročné gymnázium alebo strednú školu podľa jeho schopností. U nás dostane dieťa riadne vysvedčenie tak ako v každej inej základnej škole.

Prijímate aj zahraničných študentov?

Radi budeme pre žiakov študujúcich v zahraničí kmeňovou školou. Z pohľadu kmeňovej školy nie je rozhodujúce, či v zahraničí chodí dieťa na denné štúdium alebo študuje dištančne; pre nás je to zahraničný študent, ktorého preskúšanie je na žiadosť rodiča a nemusí byť každý rok. Dokážeme sa prispôsobiť aj jazykovým obmedzeniam a nevidíme dôvod, prečo by napríklad dejepis nemohol byť preskúšaný v angličtine.

Ako je to so stravovaním detí?

Stravovanie zohľadní individuálne obmedzenia a preferencie; budeme sa vyhýbať rafinovaným cukrom a budeme vyhľadávať zdravé potraviny lokálneho pôvodu. Časť jedál plánujeme čiastočne riešiť svojpomocne (napríklad deti spracujú úrodu z vlastnej záhradky), čiastočne donáškou z dobrých zdrojov, nezriedka v bežnej školskej jedálni či reštauráciách tam, kde počas výletov budeme. Desiaty a olovranty budú ponúkané formou surového ovocia, zeleniny, orechov a ďalšieho zdravého pohostenia. Plánujeme spolu s deťmi pripravovať kváskový chlebík a rôzne nátierky, budeme tiež pestovať vlastnú zeleninu a bylinky. Samozrejme rešpektujeme všetky stravovacie obmedzenia, presvedčenia a zásady stanovené rodinou a platnou legislatívou. Dieťa si môže nosiť aj vlastné pohostenie, nemalo by ale ostatných pokúšať cukrárenskými a pekárenskými výrobkami s prevahou jednoduchých a rafinovaných cukrov.

Moje dieťa má špeciálnu diétu. Je možné sa u vás stravovať bezlepkovo/bezlaktózovo/vegánsky/kóšer/inak?

Zohľadňujeme individuálne obmedzenia a preferencie pri stravovaní, máme viacerých žiakov i kolegov s rozličnými zdravotnými i osobitnými obmedzeniami. Preferujeme potraviny lokálneho pôvodu, vyhýbame sa rafinovaným cukrom, palmovému oleju a konzervantom. Z logistických dôvodov sa často stravujeme v mieste pobytu / výletu (napr. miestna školská jedáleň, reštauračné zariadenie alebo jedlo zbalené so sebou na cestu).

Čo ak moje dieťa nekomunikuje obvyklými spôsobmi?

Naši sprievodcovia ovládajú základné prvky slovenského posunkového jazyka aj vďaka (a kvôli) kolegovi Ľudovi, ktorý je nepočujúci. Taktiež majú vzdelanie a skúsenosti pre prácu s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo napríklad poruchami autistického spektra. Keďže každé dieťa je jedinečné, ďalšie informácie by sme radi prebrali pri osobnom pohovore.

Moje dieťa má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, jazykové alebo iné špecifiká. Akú nám viete poskytnúť podporu?

Je pre nás dôležité, aby ste s nami o špecifikách svojho dieťaťa otvorene hovorili, aby sme mohli zabezpečiť naozaj individuálny prístup. Zaväzujeme sa, že sa budeme snažiť o inklúziu podľa nášho najlepšieho vedomia i svedomia. V ďalších otázkach sa dozviete o tíme našich odborníkov, sprievodcov, ich vzdelaní, praxi a ďalšom vzdelávaní. Rozumieme špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám aj legislatíve v tejto oblasti a vieme, že kľúčové pre zákonného zástupcu je dostať kvalifikované odpovede na svoje otázky, preto na základe individuálnej dohody poskytneme konzultácie (info@slobodnaskola.sk) podľa potreby dieťaťa a záujmu zákonného zástupcu. Dokážeme nájsť riešenia aj pre deti, ktoré vôbec nehovoria slovensky, odmietajú komunikovať s pre nich neznámymi ľuďmi alebo potrebujú iné formy prispôsobenia komunikačných prostriedkov.

What if my child does not speak Slovak?

Our goal is to educate and shape our children into confident and responsible adults. We think that the traditional school system fails to achieve that, regardless of the language or country. Children can learn best when we let their imagination flourish and we have evidence of their cooperation even without having the same language. Our inspiration comes from foreign schools Summerhill / Sudbury which have been functioning this way for many years with great success. If your family or your child does not speak Slovak, we (both teachers and some children) can comfortably communicate in English as well, eventually in German. Bilingual families are welcome too, our founders are one of them (SK+EN). In need of more information you can email us (info@slobodnaskola.sk) or call us (+421 911 157 038).

Akou formou bude prebiehať prípadné dištančné vzdelávanie počas pandemických obmedzení?

Veríme, že dieťa sa vzdeláva v podnetnom prostredí za účasti iných detí i dospelých priamou interakciou. Sprostredkovanie a výrazné zníženie kvality vzájomného kontaktu prostredníctvom internetového prenosu nedokáže poskytnúť takmer žiadne výchovné prvky a len veľmi málo vzdelávacích, ktoré by pramenili z priamej osobnej skúsenosti s okolitým svetom. Preto budeme presadzovať malé skupinky detí vo veľkom a dobre vetranom priestore, napríklad telocvični. Primárne budeme tráviť čas vonku a budeme tieto aktivity konzultovať s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva tak, aby sme zabezpečili ochranu zdravia aj vyučovací proces bez zbytočných rizík, pochybení a straty kvality. Pokiaľ by stretávanie nebolo možné a školy by boli uzavreté, pokladáme za vhodné, aby deti trávili čas mimo počítača – napr. Hodinu denne s nami môžu zdieľať svoje zážitky alebo na diaľku tráviť čas, pravdepodobne ale nebudeme viesť poldenné vyučovanie pred obrazovkou v bežnom slova zmysle.

Kde nájdem vedecké, pedagogické a psychologické štúdie, odborné podklady alebo ďalšie informácie podporujúce argumentmi vzdelávací model Slobodnej školy?

Našu inšpiráciu sme zozbierali z viacerých zdrojov a najdôležitejšie, ktoré boli vydané knižne, nájdete spomenuté na našom webe v časti Inšpirácia. Aktuálne vedecké poznatky o výskume mozgu, psychiky aj pedagogiky nám dávajú v našom modeli za pravdu. Koniec-koncov k slobode vo vzdelávaní smerujú aj úspešné vzdelávacie modely často skloňovaných severských krajín ako je Fínsko, Island alebo Estónsko.

Čo znamená, že škola má schválené experimentálne overovanie slobodného vzdelávania?

Na základe stanoviska Štátneho pedagogického ústavu ŠPÚ-340-958-1926/2021 zo dňa 15. 06. 2021 min. školstva vydalo rozhodnutie č. 2021/12827:9-A2140 zo dňa 22.6.2021, čím schválilo našu „Žiadosť o experimentálne overovanie slobodného demokratického vzdelávania“ s účinnosťou od 01. 09. 2021. Garantom experimentálneho overovania je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Dražovská 4, Nitra, v zastúpení doc. PaedDr. Gáborom Pintesom, PhD., spolupracujeme aj s ďalšími univerzitami (Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Fakulta humanitních studií UTB Zlín ČR). Predpokladaný termín ukončenia je 31.8.2030. Predmetom projektu experimentálneho overovania budú v zmysle §14 zák. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní: a) ciele, metódy a prostriedky vzdelávania; b) vzdelávacie programy odborov vzdelávania alebo ich častí; c) spôsob riadenia škôl a školských zariadení. Detaily projektu experimentálneho overovania sú rozsahom výrazne nad rámec príspevku pre web stránky (spolu s prílohami cca 160 strán), preto skôr uvádzame ich aplikáciu do praxe napr. vo forme týchto častých otázok.

Presvedčili ste ma a chcem vám zveriť svoje dieťa. Aký je ďalší krok?

Spolupráca začína zoznámením sa s našou inšpiráciou, často kladenými otázkami a vyplnením elektronickej prihlášky. Pokiaľ máte nezodpovedané otázky, ktoré chcete prebrať ešte pred zápisom, kontaktujte nás na info@slobodnaskola.sk, alebo telefonicky na 0911 157 038. Po vyplnení prihlášky Vám zašleme údaje pre platbu zápisného poplatku a informácie o ďalších krokoch.

Presvedčili ste ma, ale druhý rodič veľmi váha, aký argument mu pomôže?

Na základe schválenia zámeru experimentálneho overovania zo strany ministerstva školstva budeme do roku 2030 spolu s výskumníkmi z Pedagogickej fakulty UKF a Lekárskej fakulty UPJŠ zbierať skúsenosti, aby sme pomohli skutočne zmeniť slovenské školstvo. Naša základná škola bude v mnohom unikátna: žiaci zažijú demokratickú samosprávu školy a slobodné sebariadené vzdelávanie, budú vo vekovo zmiešaných triedach zlučujúcich ročníky v rámci prvého a druhého stupňa, budú môcť odísť z vyučovacej hodiny na inú hodinu alebo napríklad do dielne či knižnice, vďaka navýšeniu hodín telesnej výchovy budeme veľa času tráviť vonku, ich vyučovacie predmety budú integrované do celkov (napr. prírodné vedy, spoločenské vedy alebo na prvom stupni do „Svet okolo mňa“ zahŕňajúcom slovenčinu, angličtinu, matematiku, informatiku, prvouku i etiku) a všetky tieto benefity sú aplikovateľné aj na doma vzdelávaných žiakov: preskúšanie bude založené na portfóliu, sebahodnotení, skupinovej diskusii a individuálnom slovnom hodnotení.

Chceme ísť na dlhšiu dovolenku počas školského roka, ako máme postupovať?

Prosím napíšte nám, nájdeme riešenie.

Môže moje dieťa písať iba veľkým tlačeným písmom?

Ministerstvom školstva SR sú schválené 2 typy školského písma: spojité (klasické písané) a nespojité (Comenia Script). Kým je naša škola v experimentálnom overovaní (do roku 2030), žiak by si mal osvojiť jedno z týchto dvoch písem do ukončenia prvého stupňa, t. j. do konca 4. ročníka, pokiaľ nemá výnimku z poradne (CŠPP, napr. kvôli zdr. znevýhodneniu). Pokladáme preto za veľmi dôležité, aby ste už v predškolskom veku a prvom ročníku veľmi citlivo vnímali, ktoré písmo je pre Vaše dieťa vhodnejšie. Ak si vyberiete pre svoje dieťa nespojité písmo Comenia Script, Vaše dieťa môže kedykoľvek, keď prejaví záujem, prejsť na spojité písané písmo, rovnako naopak. Zvlášť u chlapcov, u detí, ktoré sa zvyknú často pýtať „Načo mi toto bude?“ a detí s oslabenou vizuomotorikou/jemnou motorikou odporúčame na začiatok písmo Comenia Script.

Páči sa mi Vaša myšlienka. Ako vám môžem pomôcť?

Kontaktujte, prosím, manažéra školy: Mgr. Ingeborg Nicol Kavečanská, office@slobodnaskola.sk0948 948 247, ktorý s Vami dohodne podrobnosti a možnú recipročnú odmenu. Ďakujeme.

Časté otázky sú presunuté

Odpovede na často kladené otázky nájdete na podstrankách DENNÍ ŽIACI a DOMŠKOLÁCI