Slobodná demokratická škola

Vitajte na webe Slobodnej školy Košice

Neobyčajná demokratická základná škola

zaradená do siete základných škôl

rozhodnutím min. školstva 2020/10770:9-A2200

Vitajte na webe Slobodnej školy Košice

Neobyčajná demokratická zakladna škola

zaradená do siete základných škôl

rozhodnutím min. školstva 2020/10770:9-A2200

Vitajte na webe

Slobodnej školy Košice

Neobyčajná demokratická zakladna škola

zaradená do siete základných škôl

rozhodnutím min. školstva 2020/10770:9-A2200

O ŠKOLE

Slobodná demokratická škola Košice prijíma nových žiakov pre školský rok 2024/2025 na denné štúdium a domáce vzdelávanie pre všetky ročníky ZŠ

Bez neustáleho riadenia a prísunu podnetov poskytneme priestor pre osvedčený model slobodného vzdelávania a voľnej hry potvrdený aj najnovšími poznatkami z pedagogiky, psychológie a neurológie. Formálne sme bežná základná škola a preto päť dní v týždni bude kvalifikovaný personál sprevádzať deti svetom v slobode, inklúzii, pri zachovaní vnútornej motivácie a hojnom pobyte vonku.

Dovolíme Vášmu dieťaťu učiť sa spôsobom a tempom jemu vlastným. Pridajte sa zápisom žiaka na našej škole alebo ako spolupracovníci v našom tíme!

Naša škola je hrdým držiteľom značky Angažovaná škola!

photo7

NÁŠ CIEĽ

Slobodná demokratická škola Košice prijíma nových žiakov pre školský rok 2024/2025 na denné štúdium a domáce vzdelávanie pre všetky ročníky ZŠ. Bez neustáleho riadenia a prísunu podnetov poskytneme priestor pre osvedčený model slobodného vzdelávania a voľnej hry potvrdený aj najnovšími poznatkami z pedagogiky, psychológie a neurológie. Formálne sme bežná základná škola a preto päť dní v týždni bude kvalifikovaný personál sprevádzať deti svetom v slobode, inklúzii, pri zachovaní vnútornej motivácie a hojnom pobyte vonku. Dovolíme Vášmu dieťaťu učiť sa spôsobom a tempom jemu vlastným.

NÁŠ CIEĽ

Slobodná demokratická škola Košice prijíma nových žiakov pre školský rok 2022/2023 do 1. až 9. ročníka na denné aj domáce študium. Bez neustáleho riadenia a prísunu podnetov poskytneme priestor pre osvedčený model slobodného vzdelávania a voľnej hry potvrdený aj najnovšími poznatkami z pedagogiky, psychológie a neurológie. Formálne sme bežná základná škola a preto päť dní v týždni bude kvalifikovaný personál sprevádzať deti svetom v slobode, inklúzii, pri zachovaní vnútornej motivácie a hojnom pobyte vonku. Dovolíme Vášmu dieťaťu učiť sa spôsobom a tempom jemu vlastným.

Non Slovak speakers

Our goal is to educate and shape our children into confident and responsible adults. We think that the traditional school system fails to achieve that. Children can learn the best when we let their imagination flourish. Our inspiration comes from foreign schools Summerhill / Sudbury which function in this way for many years with great success. If your family or your child does not speak Slovak, we (teachers and also including some children) can comfortably communicate in English as well, possibly in German. In need of more information you can mail us (info@slobodnaskola.sk) or call us (+421 911 157 038).

Aké deti sú vítané​

Tešíme sa na všetky deti vo veku povinnej školskej dochádzky, slovenčina nie je podmienkou (dohovoríme sa aj v angličtine, prípadne nemčine alebo posunkami). Vytvárame bezbariérový priestor aj deťom, ktoré „nezapadajú do systému“, možno (by) boli odmietané, stigmatizované či nepochopené. Podkladáme za prínosnú pre obe strany aj integráciu a inklúziu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Skúsenosti ukazujú, že tento typ sebariadeného vzdelávania (slobodná/demokratická škola) nemusí byť vhodný pre všetky deti a zvlášť nie pre všetkých rodičov. Počiatočné nadšenie bez presvedčenia o hodnotách odkazovaných v časti Inšpirácia nie je dostatočný základ. Ak hľadáte alternatívu k bežnej škole, môžeme Vás pri osobnom či online rozhovore nasmerovať. Pre jasnejšiu predstavu o fungovaní slobody vo vzdelávaní si s nami dohodnite stretnutie či dočasný pobyt vo vzdelávacej skupine.

Spôsoby vzdelavania​

Naši sprievodcovia (učitelia) majú absolvované kurzy pre Hejného metódu (matematika), písmo Commenia Script, splývavé čítanie Sfumato, informatiku s Emilom, Montessori vzdelávanie, kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný a tiež tréningy nenásilnej komunikácie. Zakladatelia Lenka a Juraj absolvovali bilingválne štúdiá, deti vychovávajú bilingválne a angličtina je nenútene prítomná v rozhovoroch, knihách i multimédiách. Pokladáme za dôležitú prítomnosť mužov v priamej práci s deťmi, hojný pobyt detí v prírode v zmysle lesných škôlok a využívame prvky montessori, waldorfskej a intuitívnej pedogogiky. Všetko tu uvedené je v zmysle dostupnej ponuky a prehľadu sprievodcov – dieťa si volí vlastný spôsob a postup učenia sa, škola ponúka podnetné prostredie a odborný prístup. Priamu vlastnú skúsenosť dieťaťa spolu s voľnou hrou pokladáme za najlepší spôsob kontaktu dieťaťa so svetom.

Výstupy vzdelávania​

Z povahy slobodného vzdelávania vyplýva nepriame zameranie na získavanie sociálnych zručností detí, podporu zdravého emocionálneho vývinu, výchovu k zodpovednosti za vlastný život i svoje okolie a slobodné profilovanie sa dieťaťa podľa jeho daností a záujmov. Záleží nám aj na kognitívnom rozvoji detí, avšak podľa ich individuálneho tempa, schopností a (mo)mentálneho nastavenia každého dieťaťa – to znamená, že nie vždy bude každé dieťa napĺňať tabuľky a očakávania okolia či porovnania s bežnou základnou školou. Našou zodpovednosťou je ponúknuť rozličné metódy práce v záujme osvojenia si požadovaných vedomostí pri zachovaní vnútornej motivácie a ohníčkov v očiach. Za hodnotný výstup školskej výchovy a vzdelávania považujeme sebavedomého a uvedomelého mladého človeka s chuťou budovať svoj svet.

Školné pre prvé dieťa z rodiny je stanovené vo výške 340 eur mesačne bez stravy, platí sa 12 mesiacov v roku. Pre druhé dieťa je znížené o 20 %, pre ďalšie deti o 30 %. Ďalšie poplatky ako školský klub detí, ZRPŠ, rodičovský či triedny fond sa už neplatia. „Domškoláci“ majú školné v školskom roku 2023/24  25 eur mesačne.
Školné zahŕňa: celodennú starostlivosť sprievodcov (vrátane školského klubu detí), všetky učebnice a pracovné zošity, učebné pomôcky, spotrebný materiál pre aktivity, prepravu a aktivity v okolí mesta, vstupné rozličných kultúrnych inštúcií, konzultácie s psychológom či špeciálnym pedagógom. Ďalšie detaily nájdete v často kladených otázkach.
Aby financie neboli prekážkou v štúdiu, je možné požiadať o štipendium
až do výšky 100 %. Žiadosti so zdôvodnením sú posudzované individuálne.

Ponúkame sprievodcov (učiteľov), ktorí chcú učiť s vášňou a spoločnou víziou – byť tu naplno pre deti v slobodnom prostredí bez byrokracie. Za nenahraditeľné pokladáme odborné zázemie a kompletný poradenský servis (špeciálny pedagóg, psychológ, garant domáceho vzdelávania) dostupné deťom, rodičom i zamestnancom školy.
Budujeme preto odhodlaný tím nadšencov, odborníkov a rodičov. Sme si vedomí toho, že sme boli vychovaní a vzdelávaní nedemokratickými spôsobmi, a aj preto budeme robiť chyby a učiť sa za pochodu. Veríme, že priznanie chýb a ospravedlnenie budú hlavne dobrým príkladom pre deti a možnosť robiť veci lepšie spoločne s nimi – i Vami 😉.