Rada školy

Rada školy

Rada školy

zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

Zloženie rady školy

meno a priezviskofunkciazvolený/delegovaný zafunkčné obdobie
Rastislav Cichýpredsedapedagogických zamestnancov21.10.2021 – 20.10.2025  
Katka Maliňákovápodpredsedanepedagogických zamestnancov21.10.2021 – 20.10.2025  
Katka Vassováčlenpedagogických zamestnancov21.10.2021 – 20.10.2025   
Simona Slovákováčlenrodičov21.10.2021 – 20.10.2025
Michaela Kramárováčlenrodičov21.10.2021 – 20.10.2025
Zuzana Límováčlenrodičov21.10.2021 – 20.10.2025
Andrej Felixčlenrodičov21.10.2021 – 20.10.2025
Lenka Boro Lengvarskáčlenzriaďovateľa21.10.2021 – 20.10.2025
Lenka Mazákováčlenzriaďovateľa21.10.2021 – 20.10.2025
Nicol Kavečanskáčlenzriaďovateľa21.10.2021 – 20.10.2025
Eva Mazákováčlenzriaďovateľa21.10.2021 – 20.10.2025
    
    

Štatút rady školy