Domškoláci

Domškoláci

K 1.9.2024 boli žiaci vzdelávaní podľa osobitných foriem vzdelávania vyňatí z experimentálneho overovania sebariadeného vzdelávania a sú pre nich záväzné osnovy pre daný ročník a daný predmet.

Zápisné a štipendium

Platné pre šk. r. 2024/2025: Jednorázový poplatok vo výške 260 EUR (platí pri zápise v termíne 5.4.-30.4.2024, pre rok 2024/2025) pre doma vzdelávaných žiakov, po termíne zápisu je zápisné vo výške 310 eur.
Sme presvedčení, že ekonomické zázemie rodiny by nemalo rozhodovať o vzdelaní deti v nej, takže túto otázku berieme vážne a zatiaľ sme sa dohodli doslova s každým. Aby financie neboli prekážkou v štúdiu, je možné požiadať o štipendium až do výšky 100 % v zápisnom termíne (5.-30.apríl) na nasledujúci školský rok. Napíšte na info@slobodnaskola.sk s krátkym popisom Vašej finančnej situácie. Žiadosti so zdôvodnením sú posudzované individuálne. Formulár prihlášky nájdete na tomto odkaze.

Formy spolupráce a školné - aktualizované 5.4.2024

Školné sa platí 12 mesiacov v roku vo výške podľa vybranej formy štúdia:

 • žiaci na domácom vzdelávaní na žiadosť rodiny podľa Štátneho vzdelávacieho programu 
  • vzdelávanie približne počas osnov (https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/
  • Domáce vzdelávanie na základe osobnej preferencie (bez závažného správnym papierom zdokladovaného dôvodu) ako v každej inej bežnej škole v SR podporujúcej domáce vzdelávanie.
  • Predmety už nebudú integrované, ale rozdelené ako v bežných školách (SJL, MAT, BIO, GEO….)
  • Známky v 1.-9. ročníku – jednoduché a bežné vysvedčenie so známkami vo všetkých ročníkoch ZŠ za každý predmet samostatne.
  • Na konci každého polroka bude žiak komisionálne preskúšaný najmä z tém, ktoré štát na daný polrok predpísal a zároveň sú čo najviac spojené s bežným svetom.
  • Škola pri začiatku školského roka dodá kritériá hodnotenia žiaka 
  • Školné je 55 eur mesačne.
  • ako uvažujeme o komisionálnom preskúšaní: pdf súbor
 • žiaci na domácom vzdelávaní z vážnych zdravotných dôvodov (§24-2-a Školského zákona);
  • Je vyhradené pre žiakov, kde na to existujú závažné dôvody.
  • Žiak vzdelávaný osobitnou formou vzdelávania na základe závažných zdravotných dôvodov (viacnásobné postihnutie, poruchy autistického spektra, závažné imunitné a neurologické deficity, akútne psychické ťažkosti a pod.) podľa §23 písm. a) a §24, ods. 2, písm. a). školského zákona 245/2008 Z. z.
  • Nutné odporúčanie IV od pediatra alebo z poradne.
  • Bez komisionálneho preskúšania, hodnotený priebežne na základe činností počas školského roka s ohľadom na úľavy, ak mu poradňou boli na základe diagnostiky pridelené.
  • Je potrebné absolvovať 2h týždenne aspoň dištančne – osobne alebo online konzultácie, krúžok, odprezentovanie priebežného zadania, výlet alebo exkurzia v Košiciach a okolí, kde bude prítomný náš kolega.
  • Potreba mať po celý čas aktuálne správy z poradne, pokiaľ ide o dieťa aj so špeciálnymi potrebami.
  • Školné 29 eur mesačne.
 • Štúdium v zahraničí – svojpomocné
  • Vždy najneskôr k 15.9. dodáte škole doklad potvrdzujúci navštevovanie zahraničnej školy použiteľný na právne účely, teda listinná podoba dokumentu alebo digitálne podpísaný elektronický dokument uznateľný v rámci EÚ, to je aj napríklad PDF dokument s digitálnym podpisom v štandarde severoamerického ESIGN kompatibilný / porovnateľný s európskym eIDAS).
  • Podmienky ako poplatky za štúdium, známkovanie, priebežná práca, sebariadenie a pod. určuje vami vybraná zahraničná škola a za ich plnenie je zodpovedný zákonný zástupca.
  • Vysvedčenie dostáva rodina len z danej zahraničnej školy, pokým rodina nepožiada o preskúšanie z konkrétnych predmetov a rokov voči ŠVP. Pri preskúšaní na žiadosť rodiny vystavíme vysvedčenie za predmety a ročníky, o ktoré požiada. 
  • Zachovaná možnosť zúčastňovať sa na školských olympiádach a súťažiach, online krúžkoch, navštíviť pri pobyte v SR Slobodnú školu a jej aktivity a výlety, využívať vzdelávacie elektronické zdroje a licencie, navštevovať online podporné skupiny atď. za doterajších a nezmenených podmienok.
  • Pri návrate zo zahraničia rodič požiada o komisionálne preskúšanie z potrebných vyučovacích predmetov (spravidla aspoň SJL), pričom 1 komis. skúška je spoplatnená sumou 40 eur, ktorá pokrýva náklady na trojčlennú komisiu, prípravu, vyhodnotenie a byrokraciu s tým spojenú..
  • Školné 0 eur mesačne.
  • V prípade tejto formy štúdia NEzabezpečujeme papierové učebné materiály (t. j slovenské učebnice a pracovné zošity). Zároveň NEposkytujeme dotáciu Ministerstva školstva pre nákup učebníc. 
  • Zabezpečíme Vám však prístup k online slovenským učebniciam, ktoré sa nachádzajú na edičnom portáli v PDF formáte. Sprístupníme Vám taktiež niektoré edukačné weby (napr. SmartBooks, Minecraft education a pod.).
 • Štúdium v zahraničí – v spolupráci so Slobodnou školou
  • Oproti predchádzajúcej možnosti (svojpomocne zabezpečované štúdium v zahraničí) pomôžeme s kompletnou byrokraciou, všetkými poplatkami a prekonaním jazykových a technologických bariér. Zabezpečíme aj slovenské učebnice a preskúšanie všetkých potrebných ročníkov Slovenského jazyka a literatúry, ktoré rodina potrebuje pri prechode na inú školu (napr. prijímačky na strednú školu typicky bodmi hodnotia známky zo SJL za ročníky 7, 8 a 9).
  • Školné 40 eur mesačne.
  • Pri tejto forme štúdia zabezpečujeme papierové učebné materiály (t. j slovenské učebnice a pracovné zošity). V prípade vášho nároku na dotáciu Ministerstva školstva pre nákup učebníc, bude vám zo strany školy dotácia poskytnutá. To, či sa na vaše dieťa dotácia pre nákup učebníc vzťahuje alebo nie, bude závisieť od dátumu zápisu vášho dieťaťa k nám. 
  • Zabezpečíme Vám taktiež prístup k online slovenským učebniciam, ktoré sa nachádzajú na edičnom portáli v PDF formáte. Sprístupníme Vám aj niektoré edukačné weby (napr. SmartBooks, Minecraft education a pod.).

Školné je možné uhradiť raz ročne alebo každý kalendárny mesiac, resp. podľa individuálnej dohody. Ak sa rodič rozhodne zapísať svoje dieťa počas prebiehajúceho školského roka, mesačné školné je vyššie o 25eur do konca daného šk. roka, nakoľko od štátu na tohto žiaka dostaneme 0 eur.

Sme presvedčení, že ekonomické zázemie rodiny by nemalo rozhodovať o vzdelaní deti v nej, takže túto otázku berieme vážne a zatiaľ sme sa dohodli s doslova každým. Aby financie neboli prekážkou v štúdiu, je možné požiadať o štipendium až do výšky 100 % v zápisnom termíne (5.-15.april) na nasledujúci školský rok. Napíšte na info@slobodnaskola.sk, s krátkym popisom Vašej finančnej situácie. Žiadosti so zdôvodnením sú posudzované individuálne.

Pokiaľ máte závažné rodinné dôvody alebo technické problémy s dodržaním termínov, komunikujte nám ich vopred na info@slobodnaskola.sk a spoločne určite nájdeme schodné riešenie. Opakovaná kontrola, či opakované úkony našich kolegov vyžaduje z našej strany viac času, o ktorý by nemali byť ukrátené rodiny dodržiavajúce termíny a pravidlá, preto bude opakované vyžiadavanie si potrebných dokladov, či opakovaný úkon/kontrola spoplatňovaný sumou 10 eur. Ďalšie dôvody sú: neuhradenie platieb spojených so štúdiom v stanovenom termíne a opakované a neúspešné kontaktovanie rodiny zo strany školy cez vopred dohodnutý kanál (email, telefón a pod.).

Koncoročné predstavenie portfólia

Platné UŽ LEN pre šk. r. 2023/2024

1.

V odkaze na online kalendár s termínmi na preskúšavanie si môžete vyberať deň a čas, kedy Vám preskúšanie vyhovuje.

2.

Po výbere termínu, do kolónky „KDE“ napíšte celé priezvisko a meno Vášho dieťaťa, ktoré sa preskúšania zúčastní.

3.

Na tomto odkaze nájdete pár obrázkov, ktoré Vám pomôžu v procese výberu termínu, nájdenia odkazu na online stretnutie, a aj o zrušení termínu. Obsadený termín sa objaví vo vašom osobnom Google kalendári, kde v podrobnostiach udalosti nájdete aj link na pripojenie na online stretnutie a môžete si v ňom taktiež nastaviť pripomienky, aby ste nezabudli.

Pre pripojenie postačuje bežný prehliadač (Mozilla Firefox, Chrome, Opera…), na mobiloch odporúčame nainštalovať aplikáciu Google Meet. Budeme radi, ak si zapnete aj kameru, pretože niektorých z vás uvidíme prvý raz v živote :). Po zvolení termínu v rezervačnom systéme tento už NEbude zobrazovaný ostatným cudzím návštevníkom kalendára. Ak máte obmedzené možnosti, kedy sa viete pripojiť (napr. kvôli komplikovanejšej rodinnej situácii), odporúčame navštíviť kalendár čím skôr, kým je v ňom množstvo neobsadených termínov. Pokiaľ by ste nemohli absolvovať preskúšanie v žiadnom z termínov (napr. kvôli časovému pásmu), napíšte nám na info@slobodnaskola.sk.

Aby bolo preskúšavanie čo najefektívnejšie, skúšajúci kolega bude mať prístup k portfóliu Vášho dieťaťa, a vďaka tomu bude v obraze. Portfólio skúšajúci kontroluje týždeň pred termínom, vtedy už tam majú byť nahraté súbory aj za štvrtý štvrťrok.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte spätne na info@slobodnaskola.sk, prípadne telefonicky na číslo školskej recepcie 0948223247.
 

Tešíme sa na spoluprácu a želáme veľa príjemných jarných dní :)!

Online krúžky

V školskom roku 2024/2025 plánujeme realizovať online krúžky: 

 • Jazyky (anglický, ruský, nemecký, španielsky, francúzsky).
 • Informatika s Emilom určená pre 3. až 5.ročník (ideálny vek je 9-11 rokov) – na krúžok je potrebné mať zakúpený pracovný zošit.
 • Rozprávkové tvorenie pre 1. stupeň – online krúžok zameraný na prepájanie rozprávky (príbehu) s výtvarným tvorením.
 • Kamaráti domškoláci –  krúžok je určený pre 2. stupeň, jeho zameranie je orientované na vytvorenie spoločného voľného priestoru bez „dospeláka“, voľnej online „socializácie“, kde sa domškoláci môžu navzájom zoznámiť, porozprávať, vymeniť rôzne informácie a skúsenosti, ale aj spoločne vzdelávať.
 • Plánujeme aj iné online krúžky.
Krúžky sa realizujú v objeme 45-60 minút týždenne pre všetky vekové skupiny našej školy. Cena je 5€ za jedno stretnutie (45 min. pre 1.stupeň, 60 min. pre 2.stupeň).

Časté otázky - aktualizované 5.4.2024

Áno, očakávame, že záujem rodiča či zákonného zástupcu o vzdelávanie a výchovu dieťaťa Vás motivuje prečítať si pár strán, ktoré možno rozhodnú o budúcnosti Vášho dieťaťa. Navyše, natrápili sme sa s tým naozaj dosť práve preto, aby sme predišli budúcim nedorozumeniam. A možno prídete na to, že slobodné vzdelávanie nie je pre Vás (myslíme hlavne dospelých, nie deti)..

Ministerstvo školstva nás zaradilo do siete školských zariadení pod názvom Súkromná základná škola slobodného demokratického vzdelávania, Galaktická 9, Košice a Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy slobodného demokratického vzdelávania, Galaktická 9, Košice. Náš zriaďovateľ je Ťahanovská záhrada, právna forma: občianske združenie, v registri min. vnútra: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO: 52101606 so sídlom: Ťahanovská 2038/74, 04013 Košice – Ťahanovce, Slovenská republika, Registračné číslo: VVS/1-900/90-55162. Náš tím zahŕňa približne 30 spolupracovníkov. Financovanie našich aktivít je zabezpečené viaczdrojovo: cez normatív zo štátneho rozpočtu, z úhrad rodičov, dvoch percent (asignovanej dane) i sponzorských darov súkromných i právnických osôb.

Pre našu školu je dôležité poznať špecifiká našich žiakov – či už ide o diagnostikované znevýhodnenie alebo špecifikum, ktoré má významnejší vplyv na výchovu a vzdelávanie dieťaťa. Ak o týchto špecifikách vieme, vieme ich zohľadniť pri práci s dieťaťom. Napr. ak dieťa vynakladá zvýšené úsilie pri písaní alebo čítaní na to, aby dosiahlo slabšie výsledky ako jeho rovesníci, pokladáme za dôležité vedieť to a takto to zohľadniť, prípadne poskytnúť dieťaťu podporu “na mieru”.

Taktiež nám legislatíva ako škole ukladá zodpovednosť jednať s dieťaťom na základe kvalitných a komplexných informácií, čo zahŕňa aj to, že si prečítame správu  lekára, poradenského zariadenia a pod., a sú taktiež súčasťou povinnej školskej dokumentácie, ktorú o žiakovi vedieme.

Zaväzujeme sa, že sa budeme snažiť o inklúziu podľa nášho najlepšieho vedomia i svedomia. Základnú mieru ľudskej podpory (tzv. podproné opatrenia 1. a 2. skupiny) budeme poskytovať prirodzene všetkým žiakom podľa ich individuálnych potrieb, na významnejšie úpravy pri konkrétnych špeciálnych potrebách dieťaťa (poruchy učenia, ADHD, narušená komunik. schopnosť, poruchy autistického spektra, mentálne postihnutie a pod.) je však už potrebné mať platnú správu zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia v poradenskom centre (nestačí lekár-špecialista, je potrebná práve poradňa). Naša škola má školský podporný tím zložený zo špeciálnych pedagógov a psychológov, rozumieme špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám aj legislatíve v tejto oblasti a vieme, že kľúčové pre zákonného zástupcu je dostať kvalifikované odpovede na svoje otázky, preto na základe individuálnej dohody poskytneme konzultácie podľa potreby dieťaťa a záujmu zákonného zástupcu.

V prvom rade by sme radi uviedli, že si veľmi vážime prácu zriaďovateľov škôl, ktorí sa dali na túto neľahkú cestu. Máme medzi nimi našich priateľov a známych, s niektorými spolupracujeme alebo ich aj priamo bezodplatne podporujeme (tak súkromné základné školy i komunitné vzdelávacie skupiny). Myšlienka praktického, ľudského a slobodnejšieho vzdelávania je spoločná, no všetci ju realizujeme trochu inak. Pri zaradení základnej školy do siete škôl SR jej z toho vyplývajú mnohé výhody, nevýhody i vlastnosti ako také. Bežné neformalizované komunitné vzdelávacie skupiny nie sú školské zariadenia, deti sú teda zvyčajne na domácom vzdelávaní – to znamená napríklad viac slobody, ale menej peňazí (nie je možné získať zo štátneho rozpočtu žiadne príspevky na činnosť). Naša škola je zaradená do siete škôl od 1.9.2021 a v snahe maximalizácie zachovania slobody sme ministerstvo v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre požiadali o experimentálne overovanie sebariadeného vzdelávania. Momentálne je, žiaľ, sebariadené vzdelávanie legálne len na dennej forme vzdelávania v našej škole alebo v niektorých školách v zahraničí. Naším cieľom je však presadiť možnosť sebariadeného vzdelávania na základných školách na Slovensku vo všetkých formách vzdelávania. Domškolákom ponúkame možnosť kedykoľvek si dohodnúť návštevu školy, výlety a aktivity na spoločné stretávanie, krúžky, možnosť účastniť sa školských súťaží a olympiád.

Vyplnením elektronickej prihlášky. Spracovanie prihlášky trvá niekoľko dní, po ňom sa Vám ozveme emailom (kontrolujte si teda aj nevyžiadanú poštu (spam)).

Nie, nie je to možné. My sme základná škola a povinné predprimárne vzdelávanie sa dá realizovať iba v materských školách alebo v nesieťových zariadeniach predprimárneho vzdelávania registrovaných ministerstvom školstva (komunitné škôlky, detské kluby a pod.).

Nasledujúci text je platný len do 31.8.2024, nové podmienky budeme aktualizovať: Zákon predpisuje pre doma vzdelávané deti povinné preskúšavanie aspoň dva razy ročne na bežnej základnej škole (tzv. Kmeňovej škole). Radi budeme pre Vás touto školou. Odporúčame si pozrieť aj otázku o experimentálnom overovaní, kde popisujeme na Slovensku unikátny režim, ako umožníme deťom rozhodovať o tom, čo sa kedy naučia: bez stresu z preskúšania či porovnávania. Samozrejmosťou je slovné hodnotenie v každom ročníku celej základnej školy a ďalšia podpora, ktorú môžeme prejednať individuálne na mieru daného dieťaťa.
Keďže k našim hlavným prioritám patrí slobodné učenie a voľná hra, našou snahou aj úmyslom je pripraviť dieťa na preskúšanie len do tej miery, aby preskúšanie zvládlo na takú úroveň, akú si samo stanoví – nebudeme ho nijako manipulovať, uplácať, strašiť ani pred ním tajiť legislatívny fakt, že nedostatočné vedomosti môžu znamenať zrušenie domáceho vzdelávania.
Ak ale zákonný zástupca z nejakého dôvodu chce pre dieťa „samé jednotky“, tak je v jeho záujme tomu venovať čas a priestor. Pre nás sú prvoradé požiadavky, potreby a záujmy dieťaťa. Preto nie je pre nás podstatné, čo má dieťa vyplnené v zošite, ale to, čo má v hlave a ako vie použiť dané učivo v praxi. Rodičom a zákonným zástupcom ponúkneme jasné informácie o očakávaniach, materiály a konzultačnú pomoc tak, aby dieťa zvládlo preskúšanie bez zbytočného stresu.

Nie, legislatíva v súčasnosti umožňuje dištančné (rozumej online) a osobné preskúšanie (rozumej priamo v kmeňovej škole na Galaktickej 9 v Košiciach). Budete si môcť vybrať medzi preskúšaním online alebo v sídle školy v Košiciach.

Škola poskytuje učebnice, ak ste si ich včas objednali (do konca júna), resp. podľa našich skladových možností; povinnú dokumentáciu žiaka (vytvoríme pre Vás Žiadosť o individuálne vzdelávanie vrátane jej príloh – IVP a pod., katalógový list žiaka, na polročnej báze protokol o komisionálnych skúškach), portfóliové preskúšanie na polročnej báze a ako jedna z mála škôl automaticky v sume školného ponúkame aj garanta IV pre oba stupne vzdelávania. Počas roka ponúkame aj možnosť individuálnych konzultácií a pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vysoko individualizovaný prístup vrátane psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva. Rozbehli sme aj pravidelné online podporné skupiny pre rodičov s našimi psychologičkami.

Jednoznačne áno a veľmi radi. Konzultačné hodiny, ktoré sú súčasťou školného alebo budú dojednané nad jeho rámec, vieme využiť na poradenstvo v oblastiach psychológie, pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, manažmentu, financií, procesov, pravidiel, legislatívy a mnoho ďalšieho. Podrobnosti je možné dohodnúť individuálne, ozvite sa nám.

Rodičia na domácom vzdelávaní dostanú od nás formu rodičovskej správy o výchovno-vzdelávacom postupe žiaka (cca 1x A4, stručná, štrukturovaná, vyplniteľná do 20 minút), ktorú nám podľa dohody a potreby niekoľkokrát ročne zašlú elektronicky. Od nás taktiež dostanú štruktúrovanú množinu informácii o tom, čo má dieťa ovládať na konci daného stupňa (teda na konci konci 4. a 9. ročníka) s odporúčaniami, ktoré časti pokladáme za nakoľko dôležité a tipy, ako je možné nájsť a precvičovať tieto vedomosti v praktickom svete bez sedenia nad učebnicami. Zo strany školy dostanú rodičia taktiež zabezpečenie celej potrebnej byrokracie ohľadom individuálnych vzdelávacích programov a plánov, žiadostí, ich príloh a tiež tzv. Garanta atď. Tak, aby neboli nijako zaťažovaní administratívou alebo študovaním meniacej sa legislatívy. Na začiatku roka, v polovici roka, na konci roka a podľa dohody a potreby absolvuje žiak, rodič a škola poradenský, plánovací, hodnotiaci a / alebo aktualizačný rozhovor. Žiaci ho môžu využiť aj na odbornú konzultáciu v určitom predmete alebo téme (napr. Kapitoly z fyziky, ktorým neporozumeli). Dohodou je možné dojednať aj iné formy vzdialenej či osobnej spolupráce, napríklad účasť na exkurziách, výletoch, alebo iných aktivitách organizovaných školou vrátane možnosti účasti rodiča, pokiaľ je to v záujme dieťaťa (napr. Socializácia detí s narušenou komunikačnou schopnosťou). (preškrtnuté platné len do 31.8.2024, nové podmienky budeme aktualizovať)

Áno, Slobodná škola poskytuje služby kvalifikovaného garanta pre 1. aj 2. stupeň ZŠ. Táto služba je poskytovaná bezplatne pre žiakov Slobodnej školy, pre žiakov iných ZŠ je spoplatnená v cenníku, v ktorom je taktiež aj možnosť dohodnutia individuálnych konzultácii alebo vypracovania dokumentácie.

Áno, nemusíte sa informovať, miesto pre deti na domácom vzdelávaní máme. Viac informácií pre domškolákov je na tomto odkaze.

Nakoľko osobitné formy vzdelávania sú od 1.9.2024 vyňaté z experimentálneho overovania slobodného demokratického vzdelávania, obsah ich vzdelávania je definovaný osnovami Štátneho vzdelávacieho programu zverejnenými osobitne pre 1. a pre 2. stupeň na tomto odkaze, a hodnotené klasifikačnými stupňami, teda známkami 1-5 vo všetkých ročníkoch ZŠ (1. až 9. roč.). Pri žiakoch na IV zo zdravotných dôvodov, budeme, samozrejme, prihliadať na ich aktuálne možnosti a schopnosti v súlade s ich diagnózou a aktuálnym fyzickým a psychickým stavom.

Rešpektujeme ich, chápeme ich význam na trhu vzdelávania a inšpirujeme sa tým, čo pokladáme za užitočné alebo inak prospešné. Súhlasíme s tým, že výchova a vzdelávanie dieťaťa by mala byť v súlade s procesmi v prírode a zároveň so zrením daného dieťaťa. Súhlasíme s tým, že deti a príroda k sebe majú blízko, deti podľa nás patria do prírody a vedia sa z nej a vďaka nej mnohému učiť, či sa v nej prirodzene upokojiť. Súhlasíme aj s princípom multisenzorického vnímania a vidíme jeho veľký význam pre efektívne učenie sa tak detí ako i dospelých. Sme presvedčení, že rodič má byť čo najviac stotožnený s tou formou a spôsobmi výchovy a vzdelávania, ktoré vyberie pre svoje dieťa.

Predovšetkým nám deti ničia materiálne hodnoty. Deti svojím nezodpovedným prístupom zničia náradie a nástroje, s ktorými pracujú („okolo domu“), rátame to na stovky eur ročne. Vzhľadom k dlhodobým skúsenostiam (100 rokov „vzorovej“ školy Summerhill) to ale nemá žiadne dobré riešenie. Každopádne sa to snažíme preberať na komunitnom kruhu a vyvodzovať z toho prirodzené a logické dôsledky (napríklad nedávno si deti chceli spraviť rebrík a zistili, že nemajú žiadne kladivá – ďalšie sme im neposkytli a museli situáciu vyriešiť inak). Je ťažké obviniť deti z toho, že to robia zámerne. Skôr ide len o nezodpovedný a nedbalý prístup z ich strany. Nemáme zavedené žiadne sankcie ani tresty. Skôr ide o to aby pochopili, že danú vec im nedokážeme hneď nahradiť novou, pretože to stojí peniaze a tie sú obmedzeným zdrojom. Samozrejme, že neočakávame, že to deti pochopia ihneď – je to dlhodobejší proces, a keďže deti postupne odrastajú, bude sa opakovať donekonečna. Ďalším negatívnym faktorom je skutočnosť, že deti v našej škole majú v porovnaní s bežnými školami určite častejšie rôzne modriny alebo škrabance, keďže sa aktívne pohybujú v exteriéri po najrôznejších povrchoch či v rôznych terénoch. Používajú bežné „dospelácke“ náradie (napr. nože či pílky), oheň, hrajú sa s palicami, presúvajú bremená, lezú po stromoch, skáču, váľajú sa po zemi atď. So špinavými šatami, topánkami, vlasmi, škrabancami a modrinami rátame ako s bežnou súčasťou pobytu v našej škole. Chceme, aby sa vážnejšie úrazy našim deťom vyhýbali, preto s ostrým náradím či ohňom pracujú pod dozorom za jasných pravidiel bezpečnosti pri práci. Zároveň vieme, že naše deti sú v teréne často obratnejšie a pri používaní nástrojov zručnejšie a stále sa zdokonaľujú. Štatisticky sa však aj v našej škole niekedy vyskytne zlomená ruka alebo udretá hlava rovnako ako v iných školách a je to riešené ekvivalentnými postupmi, ktoré predpisuje zdravý rozum, legislatíva i láska k zraniteľnému blížnemu.

Zakladatelia: Sme Juraj a Lenka Mazákovci, rodičia troch synov, pre ktorých chceme niečo iné, ako ponúka súčasný školský systém. Venovali sme roky štúdiu, praxi i experimentom v pedagogike a s úctou k skúsenostiam a múdrosti tých pred nami vám prinášame prvú slobodnú školu v Košiciach. Lenka je vzdelaním a praxou učiteľka materskej školy, základnej školy pre 1. – 4. ročník a špeciálny pedagóg zameraný na nápravy porúch učenia a správania; štúdium v rokoch 2007 – 2012 ukončila titulom PaedDr. na UNIPO v Prešove. Jej osemročná prax zahrnula pozície učiteľky ZŠ, špeciálneho pedagóga v ZŠ aj poradni (CŠPP Bocatiova, Košice) a aktuálne pracuje ako konzultant pre tvorbu národných štandardov vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Juraj je vzdelaním inžinier informatiky z TUKE, má doplňujúce pedagogické štúdium a 5 rokov pedagogickej praxe na viacerých školách, prevažne francúzskom bilingválnom gymnáziu; živí sa vedením rodinnej firmy 247.sk v oblasti IT a účtovníctva. Vzdelaniu sa venuje v mnohých projektoch, je poslancom sídliska Ťahanovce a tiež členom komisie pre vzdelávanie mesta Košice. Spoločne s manželkou zakladali a vedú komunitnú záhradu, ktorá poskytuje slobodnej škole priestory interiéru i záhrady. Jeho životopis nájdete stručne na www.mazak.sk. Náš tím sa skladá z viacerých členov. Viac informácií o nich nájdete v sekcii O škole -> Náš tím. 🙂

Nie sme prepojení so žiadnou cirkvou, náboženskou spoločnosťou ani podobným ideologickým zoskupením. Deťom budeme sprostredkovávať informácie o náboženstvách a ideológiách v zmysle platnej legislatívy podľa štátneho vzdelávacieho programu. Samozrejme, v rámci slobody im zodpovieme podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia všetky otázky, ktoré nám položia – taktiež aj Vám, takže sa neváhajte pýtať aj na to, čo tu zatiaľ nie je uvedené, napríklad emailom na info@slobodnaskola.sk.

Demokratické školy typu Summerhill / Sudbury Valley opisujú knihy a publikácie Svoboda v učení (originál v AJ / český preklad), Respektovat a být respektován (originál v češtine) či Summerhill (originál v AJ / český preklad). V SR fungovala na týchto princípoch trnavská skupina Svetoskola, v Česku (a výrazne odlišnom legislatívnom prostredí) fungujú napríklad pražská donumfelix.cz, brnianska jezekbezklece.cz či liberecká svobodnaskola.org, ďalšie sú vo väčšine veľkých miest po celej Európe. Počas uplynulých rokov sme navštívili viaceré z nich, teda komunitné, alternatívne alebo demokratické školy v SR a ČR a zbierali know-how čítaním aj online. Ďalšie informácie o slobodných demokratických školách nájdete napríklad aj na inovativnivzdelavani.czseberizenevzdelavani.cz alebo v PDF forme na webe Karlovej univerzity v Prahe. Mnoho dobrých kníh spomína web alternativni-vzdelavani.cz.

Dôvody, ktoré nás vedú k zmiešanej vekovej skupine, spomína literatúra uvedená na našom webe v časti Inšpirácia. Ak si pozriete bežný svet, mimo školstva nie sú ľudia rozdelení podľa veku, ale napríklad podľa záujmov. Okrem toho, že sa deti lepšie pripravujú na reálny život, zmiešané vekové skupiny vedú k minimalizovaniu problémov spojených s pocitom menejcennosti. Vývin každého dieťaťa je prirodzene nerovnomerný a je nesprávne štandardizovať a „zarovnávať“ deti v skupine.Vo vekovo zmiešanej skupinke si dieťa môže s mladšími skúšať zručnosti, ktoré ešte nemá osvojené, a od starších detí sa môže učiť viac v oblasti, ktorá ho zaujíma. Staršie deti sú skvelí motivátori a obom stranám prospeje skúsenosť učenia (sa), podobne ako v širšej rodine či na ulici počas prázdnin. Mladšie deti prirodzene inklinujú k starším deťom, nie k dospelým. Veľmi pekne a obsiahle je problematika zmiešaných skupín vysvetlená okrem iného v knihe P. Graya Svoboda učení.

Pre dieťa je kedykoľvek možné prestúpiť na akúkoľvek inú školu zaradenú do školského systému SR bez právnych problémov, napríklad nastúpiť na osemročné gymnázium alebo strednú školu podľa jeho schopností. U nás dostane dieťa riadne vysvedčenie tak ako v každej inej základnej škole.

Radi budeme pre žiakov študujúcich v zahraničí kmeňovou školou. Z pohľadu kmeňovej školy nie je rozhodujúce, či v zahraničí chodí dieťa na denné štúdium alebo študuje dištančne; pre nás je to zahraničný študent, ktorého preskúšanie je na žiadosť rodiča a nemusí byť každý rok.

Naši sprievodcovia ovládajú základné prvky slovenského posunkového jazyka aj vďaka (a kvôli) kolegovi Ľudovi, ktorý je nepočujúci. Taktiež majú vzdelanie a skúsenosti pre prácu s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo napríklad poruchami autistického spektra. Keďže každé dieťa je jedinečné, ďalšie informácie by sme radi prebrali pri osobnom pohovore.

Our goal is to educate and shape our children into confident and responsible adults. We think that the traditional school system fails to achieve that, regardless of the language or country. Children can learn best when we let their imagination flourish and we have evidence of their cooperation even without having the same language. Our inspiration comes from foreign schools Summerhill / Sudbury which have been functioning this way for many years with great success. If your family or your child does not speak Slovak, we (both teachers and some children) can comfortably communicate in English as well, eventually in German. Bilingual families are welcome too, our founders are one of them (SK+EN). In need of more information you can email us (info@slobodnaskola.sk) or call us (+421 911 157 038).

Veríme, že dieťa sa vzdeláva v podnetnom prostredí za účasti iných detí i dospelých priamou interakciou. Sprostredkovanie a výrazné zníženie kvality vzájomného kontaktu prostredníctvom internetového prenosu nedokáže poskytnúť takmer žiadne výchovné prvky a len veľmi málo vzdelávacích, ktoré by pramenili z priamej osobnej skúsenosti s okolitým svetom. Vieme Vám poskytnúť odborný podporu (podporný tím) a vedenie v rámci vzdelávania, máte možnosť využiť online krúžky, i spoločné aktivity určené našim denným žiakom priamo v priestoroch školy alebo na spoločných výletoch. Pokladáme za vhodné, aby deti trávili čas mimo počítača, nebudeme viesť poldenné vyučovanie pred obrazovkou v bežnom slova zmysle.

Našu inšpiráciu sme zozbierali z viacerých zdrojov a najdôležitejšie, ktoré boli vydané knižne, nájdete spomenuté na našom webe v časti Inšpirácia. Aktuálne vedecké poznatky o výskume mozgu, psychiky aj pedagogiky nám dávajú v našom modeli za pravdu. Koniec-koncov k slobode vo vzdelávaní smerujú aj úspešné vzdelávacie modely často skloňovaných severských krajín ako je Fínsko, Island alebo Estónsko.

Na základe stanoviska Štátneho pedagogického ústavu ŠPÚ-340-958-1926/2021 zo dňa 15. 06. 2021 min. školstva vydalo rozhodnutie č. 2021/12827:9-A2140 zo dňa 22.6.2021, čím schválilo našu „Žiadosť o experimentálne overovanie slobodného demokratického vzdelávania“ s účinnosťou od 01. 09. 2021. Garantom experimentálneho overovania je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Dražovská 4, Nitra, v zastúpení doc. PaedDr. Gáborom Pintesom, PhD., spolupracujeme aj s ďalšími univerzitami (Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Fakulta humanitních studií UTB Zlín ČR). Predpokladaný termín ukončenia je 31.8.2030. Predmetom projektu experimentálneho overovania budú v zmysle §14 zák. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní: a) ciele, metódy a prostriedky vzdelávania; b) vzdelávacie programy odborov vzdelávania alebo ich častí; c) spôsob riadenia škôl a školských zariadení. Detaily projektu experimentálneho overovania sú rozsahom výrazne nad rámec príspevku pre web stránky (spolu s prílohami cca 160 strán), preto skôr uvádzame ich aplikáciu do praxe napr. vo forme týchto častých otázok.

K 1.9.2024 boli žiaci vzdelávaní podľa osobitných foriem vzdelávania vyňatí z experimentálneho overovania sebariadeného vzdelávania a sú pre nich záväzné osnovy pre daný ročník a daný predmet.

Spolupráca začína zoznámením sa s našou inšpiráciou, často kladenými otázkami a vyplnením elektronickej prihlášky. Pokiaľ máte nezodpovedané otázky, ktoré chcete prebrať ešte pred zápisom, kontaktujte nás na info@slobodnaskola.sk, alebo telefonicky na 0911 157 038. Po vyplnení prihlášky Vám zašleme údaje pre platbu zápisného poplatku a informácie o ďalších krokoch.

Kontaktujte nás, prosím, na info@slobodnaskola.sk  a dohodneme možnú recipročnú odmenu. Ďakujeme.