O škole

ŠKOLNÉ A POPLATKY

Aké sú poplatky a školné pre denné štúdium?

Školné zahŕňa: celodennú starostlivosť sprievodcov (vrátane školského klubu detí), všetky učebnice a pracovné zošity, učebné pomôcky, spotrebný materiál pre aktivity, prepravu a aktivity v okolí mesta, vstupné rozličných kultúrnych inštitúcií, konzultácie s psychológom či špeciálnym pedagógom.
Nezahŕňa aktivity spojené s ubytovaním
(škola v prírode, lyžiarsky kurz a pod.) ani stravovanie (desiatu, obed, olovrant).
Výber dodávateľa stravy zohľadní individuálne obmedzenia a preferencie, budeme sa vyhýbať rafinovaným cukrom a budeme vyhľadávať zdravé potraviny lokálneho pôvodu. 

Aby financie neboli prekážkou v štúdiu, je možné požiadať o štipendium až do výšky 100 % v zápisnom termíne (1.-11.april) na nasledujúci školský rok. Žiadosti so zdôvodnením sú posudzované individuálne.

Musíme platiť celé mesačné školné, ak sa naše dieťa nebude môcť zo zdravotných dôvodov do školy dostaviť?​

V prípade zazmluvnenej 5-dňovej pravidelnej dochádzky odpočítame sumu 8 eur pri neúčasti dieťaťa dlhšej ako 5 dní zo zdravotných dôvodov ospravedlnených lekárom za každý pracovný deň neúčasti. Nevzťahuje sa na žiakov s prideleným štipendiom (so zľavou zo školného).

Aké sú poplatky a školné pre denné štúdium?

coins-02
Prvá platba je realizovaná pri dohodnutí podmienok vzdelávania (zápisné), ďalšie platby sú splatné k prvému dňu mesiaca, za ktorý je platba uhrádzaná.

Čo všetko zahŕňa školné?

Príspevok zahŕňa: celodennú starostlivosť a sprievodcov od 7:30 do 16:30, vzdelávacie materiály, pracovné zošity, spotrebný materiál pre aktivity, prepravu na aktivity v okolí mesta, vstupné rozličných kultúrnych inštitúcií, služby garanta domáceho vzdelávania, konzultácie s psychológom či špeciálnym pedagógom. Stravovanie nie je zahrnuté v školnom. Poplatok za stravu, ktoré zahŕňa pitný režim, desiatu, obed aj olovrant, je 5 eurá za deň.

Aké sú poplatky a školné pre domáce vzdelávanie alebo vzdelávacie skupiny?

Pre deti zapísané na domácom vzdelávaní je v školskom roku 2023/2024 školné 25 eur mesačne (300 eur ročne), zápisné v riadnom termíne počas apríla 2023 je vo výške 240 eur, po tomto termíne je zápisné vo výške 290€, školné po riadnom termíne do 15.9.2023 je vo výške 25€.
Zápis počas prebiehajúceho školského roka 2023/2024 (po 15.9.2023): zápisné vo výške 290 eur, školné vo výške 45 eur mesačne. Zahŕňa viaceré licenčné poplatky za priebežne platené prístupy k elektronickým učebniciam a ďalším online zdrojom (viac v často kladených otázkach). Zápisné, teda čiste jednorázový poplatok za zápis dieťaťa ako žiaka našej základnej školy pri prvom nástupe do školy alebo prestupe na našu školu. Ďalšie poplatky ako školský klub detí, ZRPŠ, rodičovský či triedny fond sa už neplatia. Samostatne uhrádzané sú aktivity ako škola v prírode, lyžiarsky, online krúžky a individuálne dohadované konzultácie väčšieho rozsahu. Sme presvedčení, že ekonomické zázemie rodiny by nemalo rozhodovať o vzdelaní deti v nej, takže túto otázku berieme vážne a zatiaľ sme sa dohodli doslova s každým. Aby financie neboli prekážkou v štúdiu, je možné požiadať o štipendium až do výšky 100 % v zápisnom termíne (1.-11.april) na nasledujúci školský rok. Napíšte na info@slobodnaskola.sk, s krátkym popisom Vašej finančnej situácie. Žiadosti so zdôvodnením sú posudzované individuálne.V školskom roku 2023/2024 dostane žiak vybrané učebnice z katalógu ministerstva školstva (ministerstvo ho priebežne rozširuje), ústretové preskúšanie (podľa aktuálnych možností online alebo osobne, robievame aj osobné preskúšania v rámci SR, najmä Bratislava, Nitra, Zvolen, Košice) a služby opísané v často kladených otázkach.

Ako sa menia poplatky za školné pre zápis domškoláka po 1. septembri (počas prebiehajúceho školského roka)?

Ak sa rodič rozhodne zapísať svoje dieťa počas prebiehajúceho školského roka 2023/24, mesačné školné predstavuje čiastku 45 €. Je to z dôvodu, že štát nám na takého žiaka neprispeje už ani eurom. Pri zápise je potrebné zaplatiť jednorazový zápisný poplatok vo výške 290 €. Zápisné slúži na „zakúpenie stoličky“ a ďalších priamych nákladov spojených s každým žiakom (napr. licencie na rozličný školský softvér sa platia podľa počtu žiakov školy).

Budeme platiť niečo navyše?

Áno, v prípade opakovanej kontroly odovzdania portfólia alebo kontaktovania rodiny pre nesplnenie podmienok spolupráce – 10 eur /týždeň.