Do Košíc prišla nová škola, jej žiaci nebudú zaťažovaní strachom ani odmenami

Slobodná demokratická škola bude od septembra aj v Košiciach Juraj a Lenka Mazákovci, rodičia troch synov nespokojní so súčasným školským systémom, sa rozhodli, že svojim deťom ponúknu niečo celkom iné, ako im dáva naše súčasné školstvo. Približne pred štyrma rokmi preto sformovali skupinu rodičov a pedagógov hľadajúcich rešpektujúce vzdelávacie modely. Riešenie našli v koncepte slobodného demokratického vzdelávania, ktorý v zahraničí práve oslávi okrúhlych 100 rokov. Princípy samoriadeného vzdelávania a inklúzie zo škôl Summerhill a Sudbury Valley experimentálne aplikovali v rámci komunitnej iniciatívy Ťahanovská záhrada. Po štyroch rokoch overovania a nastavovania v slovenských podmienkach vytvorili projekt alternatívneho vzdelávania otvorený pre širokú verejnosť, pri tvorbe ktorého ich povzbudilo aj fungovanie podobného školského konceptu v Trnave a zahraničí. Slobodné vzdelávanie k nám prišlo po sto rokoch Tak sa po sto rokoch od vzniku prvej demokratickej školy v Anglicku dostalo slobodné vzdelávanie aj do Košíc. Súčasný väčšinový model vzdelávania nedokáže pružne reagovať na záujmy, potreby, vývinové možnosti ani obmedzenia žiakov. Obzvlášť náročný je pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú integrované veľmi ťažkopádne a niekedy aj s nevôľou pedagógov a bez porozumenia ich potrebám. „Chceme, aby deti mohli viac vnímať a cítiť v procese vzdelávania, byť do neho vtiahnuté. Preto im ponúkame možnosť vnímať všetkými zmyslami, spoznať svet v jeho pestrosti,“ vysvetľuje PaedDr. Lenka Mazáková, pedagogický garant projektu. „Dlhodobo najobľúbenejšou „hračkou“ je u nás veľká kopa hliny, kde sa menší i väčší radi zabavia so stavebnými mechanizmami, rozličnými rúrami a detským náradím. Aktívni záujemcovia o „bio“ produkty si v zadnej časti záhrady vyhradili drobné políčka a pestujú rozličnú zeleninu pre vlastnú spotrebu.“ Bezbariérový priestor pre deti, ktoré „nezapadajú do systému“ Prístup je založený na dôvere deťom, preto bude program bez neustáleho prísunu podnetov, odmien či strachu. „Päť dní v týždni bude kvalifikovaný personál žiakov našej základnej školy svetom v slobode, inklúzii, rešpekte, pri zachovaní vnútornej motivácie a hojnom pobyte vonku. Chceme dovoliť deťom učiť sa spôsobom a tempom ich vlastným,“ zdôraznil zástupca zriaďovateľa školy Juraj Mazák. Keďže synov vychovávajú bilingválne, angličtina bude každodenne prirodzene prítomná spolu s posunkovým jazykom kolegu z dielní. Ďalej dodáva: „Chceme vytvoriť bezbariérový priestor aj deťom, ktoré „nezapadajú do systému“, možno (by) boli odmietané, stigmatizované, nepochopené a podobne. Za prínosnú pre obe strany pokladáme aj integráciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.“ Slobodná školy je rozhodnutím ministerstva školstva zaradená do siete škôl od septembra 2021 ako súkromná základná škola. Odborným garantom experimentálneho overovania slobodného vzdelávania je nitrianska univerzita UKF a p. prof. Zelina. Ďalšie informácie nájdete na www.slobodnaskola.sk . Web stránka: www.slobodnaskola.sk Facebook: www.facebook.com/slobodnaskolask Kontakt pre médiá: Mgr. Ingeborg Nicol Kavečanská, manažér školy media@slobodnaskola.sk, 0948 948 247 Pedagogický garant projektu: PaedDr. Lenka Mazáková, supervízor pre pedagogiku info@slobodnaskola.sk, 0948 394 943 Kontakt pre rodičov a zápis: Mgr. Lenka Boro Lengvarská, psychologička info@slobodnaskola.sk, 0948 948 247 Zriaďovateľ: občianske združenie Ťahanovská záhrada Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP info@tahanovskazahrada.sk, 0911 157 038 Ďakujeme.