Náš cieľ


Slobodná demokratická škola Košice prijíma nových žiakov pre školský rok 2023/2024 do 1. až 3. ročníka na denné študium. Bez neustáleho riadenia a prísunu podnetov poskytneme priestor pre osvedčený model slobodného vzdelávania a voľnej hry potvrdený aj najnovšími poznatkami z pedagogiky, psychológie a neurológie. Formálne sme bežná základná škola a preto päť dní v týždni bude kvalifikovaný personál sprevádzať deti svetom v slobode, inklúzii, pri zachovaní vnútornej motivácie a hojnom pobyte vonku. Dovolíme Vášmu dieťaťu učiť sa spôsobom a tempom jemu vlastným. Pridajte sa!


about image

NÁŠ TÍM

Zakladatelia: Sme Juraj a Lenka, rodičia troch synov, pre ktorých chceme niečo iné ako ponúka súčasný školský systém. Venovali sme roky štúdiu, praxi i experimentom vo výchove i vzdelávaní a s úctou k skúsenostiam a múdrosti tých pred nami Vám prinášame prvú slobodnú školu v Košiciach.

Lenka je vzdelaním a praxou učiteľka materskej školy, základnej školy pre 1. - 4. ročník a špeciálny pedagóg zameraný na nápravy porúch učenia a správania. Štúdium: PaedDr., UNIPO, Prešov, 2007-2012. Deväťročná prax zahrňovala pozície učiteľky ZŠ, špec. pedagóga v ZŠ aj poradni (CŠPP Bocatiova, Košice) a aktuálne pracuje ako konzultant pre tvorbu národných štandardov na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

Juraj je vzdelaním inžinier informatiky z TUKE, má doplňujúce pedagogické štúdium a 5 rokov pedagogickej praxe; živí sa vedením rodinnej firmy 247.sk v oblasti IT a účtovníctva. Vzdelaniu sa venuje v mnohých projektoch, je poslancom sídliska Ťahanovce a tiež členom komisie pre vzdelávanie mesta Košice, viac na mazak.sk. Spoločne ako manželia zakladali a vedú komunitnú Ťahanovskú záhradu, ktorá poskytuje bezplatný priestor pre neformálne vzdelávanie a voľnú hru a kde od roku 2017 zbierali skúsenosti vedúce k založeniu základnej školy na modeli Summerhill.

Ďalšími členmi tímu sú: psychologičky Katka a Timi, tím sprievodcov a asistentov a ďalších zamestnancov školy

Dobrovoľnícky sa angažujeme v týchto združeniach a iniciatívach: Ťahanovská záhrada, Kairos Košice, Radosť zo života, Kvalitné školstvo, Detská misia, Deti nepočkajú! a SKAV Slovensko.

Lenka Mazáková

učiteľ, špeciálny pedagóg

Juraj Mazák

manažér 247.sk

Inšpirácia


Demokratické školy typu Summerhill/ Sudbury Valley opisujú knihy a publikácie Svoboda učení (originál v AJ / český preklad), Respektovat a být respektován (originál v češtine) či Summerhill (originál v AJ / český preklad). V SR fungovala na týchto princípoch trnavská skupina Svetoskola, v Česku (a výrazne odlišnom legislatívnom prostredí) fungujú napríklad pražská donumfelix.cz, brnenská jezekbezklece.cz či liberecká svobodnaskola.org, ďalšie sú vo väčšine veľkých miest po celej Európe. Počas uplynulých rokov sme navštívili viaceré z nich, teda komunitné, alternatívne alebo demokratické školy v SR a ČR, a zbierali know-how čítaním aj online. Ďalšie informácie o slobodných demokratických školách nájdete napríklad aj na inovativnivzdelavani.cz, seberizenevzdelavani.cz alebo v PDF forme na webe Karlovej univerzity v Prahe. Mnoho dobrých kníh spomína web alternativni-vzdelavani.cz.

about image

Vysvedčenia a sústava škôl v SR

Predškolský vek

Pokiaľ rodič ostáva doma s dieťatom v predškolskom veku, štát zaňho môže platiť zdravotné poistenie, resp. poradíme ohľadom pracovno-právnych detailov. Podporujeme spoločné trávenie času školákov a ich mladších súrodencov.

Prvý stupeň ZŠ

Naša základná škola je zaradená do siete školských zariadení schválených ministerstvom školstva (IČO 53577558). Môžete k nám dieťa zapísať na bežnú dennú dochádzku i tzv. domáce vzdelávanie. Uvítame za partnerov aj rozličné vzdelávacie skupiny či deti zapísané na individuálnom vzdelávaní. Pre preskúšanie poskytneme materiály, inštrukcie, pravidlá i garanta s cieľom vyjsť v ústrety slobodnému sebariadenému vzdelávaniu. Všetci žiaci dostanú riadne vysvedčenie v súlade s platnou legislatívou a štátnym vzdelávacím programom. Vďaka experimentálnemu overovaniu pod odborným vedením UKF ponúkame jedinečnú príležitosť pre slobodné a sebariadené vzdelávanie.

Druhý stupeň ZŠ

Naša základná škola poskytne vzdelávanie aj pre žiakov druhého stupňa. Od septembra 2021 je legálne aj domáce vzdelávanie na druhom stupni. Vítané sú u nás aj deti vzdelávané v domácom prostredí na základe zdravotného znevýhodnenia na základe individuálneho učebného plánu, slovenský jazyk nie je podmienkou (dohovoríme sa aj v angličtine, obmedzene aj v nemčine alebo posunkovým jazykom).

Prestup na denné/domáce vzdelávanie alebo inú ZŠ

Naša škola umožňuje prestúpiť z domáceho vzdelávania na denné a opačne, je možné dohodnúť sa aj na iných flexibilných formách, pokiaľ je to v záujme dieťaťa. Bez právnych komplikácií môže taktiež napríklad nastúpiť na osemročné gymnázium alebo strednú školu podľa jeho schopností.

Non Slovak speakers

Our goal is to educate and shape our children into confident and responsible adults. We think that the traditional school system fails to achieve that. Children can learn the best when we let their imagination flourish. Our inspiration comes from foreign schools Summerhill / Sudbury which function in this way for many years with great success.

If your family or your child does not speak Slovak, we (teachers and also including some children) can comfortably communicate in English as well, possibly in German. In need of more information you can mail us (info@slobodnaskola.sk) or call us (+421 911 157 038).

Aké deti sú vítané

Tešíme sa na všetky deti vo veku povinnej školskej dochádzky, slovenčina nie je podmienkou (dohovoríme sa aj v angličtine, prípadne nemčine alebo posunkami). Vytvárame bezbariérový priestor aj deťom, ktoré „nezapadajú do systému“, možno (by) boli odmietané, stigmatizované či nepochopené. Podkladáme za prínosnú pre obe strany aj integráciu a inklúziu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Skúsenosti ukazujú, že tento typ sebariadeného vzdelávania (slobodná/demokratická škola) nemusí byť vhodný pre všetky deti a zvlášť nie pre všetkých rodičov. Počiatočné nadšenie bez presvedčenia o hodnotách odkazovaných v časti Inšpirácia nie je dostatočný základ. Ak hľadáte alternatívu k bežnej škole, môžeme vás pri osobnom či online rozhovore nasmerovať. Pre jasnejšiu predstavu o fungovaní slobody vo vzdelávaní si s nami dohodnite stretnutie či dočasný pobyt vo vzdelávacej skupine.

Spôsoby vzdelavania

Naši sprievodcovia (učitelia) majú absolvované kurzy pre Hejného metódu (matematika), písmo Commenia Script, splývavé čítanie Sfumato, informatiku s Emilom, Montessori vzdelávanie, kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný a tiež tréningy nenásilnej komunikácie. Zakladatelia Lenka a Juraj absolvovali bilingválne štúdiá, deti vychovávajú bilingválne a angličtina je nenútene prítomná v rozhovoroch, knihách i multimédiách. Pokladáme za dôležitú prítomnosť mužov v priamej práci s deťmi, hojný pobyt detí v prírode v zmysle lesných škôlok a využívame prvky montessori, waldorfskej a intuitívnej pedogogiky. Všetko tu uvedené je v zmysle dostupnej ponuky a prehľadu sprievodcov - dieťa si volí vlastný spôsob a postup učenia sa, škola ponúka podnetné prostredie a odborný prístup. Priamu vlastnú skúsenosť dieťaťa spolu s voľnou hrou pokladáme za najlepší spôsob kontaktu dieťaťa so svetom.

Výstupy vzdelávania

Z povahy slobodného vzdelávania vyplýva nepriame zameranie na získavanie sociálnych zručností detí, podporu zdravého emocionálneho vývinu, výchovu k zodpovednosti za vlastný život i svoje okolie a slobodné profilovanie sa dieťaťa podľa jeho daností a záujmov. Záleží nám aj na kognitívnom rozvoji detí, avšak podľa ich individuálneho tempa, schopností a (mo)mentálneho nastavenia každého dieťaťa - to znamená, že nie vždy bude každé dieťa napĺňať tabuľky a očakávania okolia či porovnania s bežnou základnou školou. Našou zodpovednosťou je ponúknuť rozličné metódy práce v záujme osvojenia si požadovaných vedomostí pri zachovaní vnútornej motivácie a ohníčkov v očiach. Za hodnotný výstup školskej výchovy a vzdelávania považujeme sebavedomého a uvedomelého mladého človeka s chuťou budovať svoj svet.

Financovanie

Školné pre prvé dieťa z rodiny je stanovené vo výške 340 eur mesačne bez stravy, platí sa 12 mesiacov v roku. Pre druhé dieťa je znížené o 20 %, pre ďalšie deti o 30 %. Ďalšie poplatky ako školský klub detí, ZRPŠ, rodičovský či triedny fond sa už neplatia. „Domškoláci“ majú školné v školskom roku 2022/23 16 eur mesačne, v školskom roku 2023/24 bude 25 eur.

Školné zahŕňa: celodennú starostlivosť sprievodcov (vrátane školského klubu detí), všetky učebnice a pracovné zošity, učebné pomôcky, spotrebný materiál pre aktivity, prepravu a aktivity v okolí mesta, vstupné rozličných kultúrnych inštúcií, konzultácie s psychológom či špeciálnym pedagógom. Ďalšie detaily nájde v často kladených otázkach.

Aby financie neboli prekážkou v štúdiu, je možné požiadať o štipendium až do výšky 100 %. Žiadosti so zdôvodnením sú posudzované individuálne.

Učitelia a ďalší pracovníci

Ponúkame sprievodcov (učiteľov), ktorí chcú učiť s vášňou a spoločnou víziou - byť tu naplno pre deti v slobodnom prostredí bez byrokracie. Za nenahraditeľné pokladáme odborné zázemie a kompletný poradenský servis (špeciálny pedagóg, psychológ, garant domáceho vzdelávania) dostupné deťom, rodičom i zamestnancom školy.

Budujeme preto odhodlaný tím nadšencov, odborníkov a rodičov. Sme si vedomí toho, že sme boli vychovaní a vzdelávaní nedemokratickými spôsobmi a aj preto budeme robiť chyby a učiť sa za pochodu. Veríme, že priznanie chýb a ospravedlnenie budú hlavne dobrým príkladom pre deti a možnosť robiť veci lepšie spoločne s nimi - i Vami 😉.

Non Slovak speakers!

Our goal is to educate and shape our children into confident and responsible adults. We think that the traditional school system fails to achieve that. Children can learn the best when we let their imagination flourish. Our inspiration comes from foreign schools Summerhill / Sudbury which function in this way for many years with great success.

If your family or your child does not speak Slovak, we (teachers and also including some children) can comfortably communicate in English as well, possibly in German. In need of more information you can mail us (info@slobodnaskola.sk) or call us (+421 911 157 038).

Aké deti sú vítané

Tešíme sa na všetky deti vo veku povinnej školskej dochádzky, slovenčina nie je podmienkou (dohovoríme sa aj v angličtine, prípadne nemčine alebo posunkami). Vytvárame bezbariérový priestor aj deťom, ktoré „nezapadajú do systému“, možno (by) boli odmietané, stigmatizované či nepochopené. Podkladáme za prínosnú pre obe strany aj integráciu a inklúziu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Skúsenosti ukazujú, že tento typ sebariadeného vzdelávania (slobodná/demokratická škola) nemusí byť vhodný pre všetky deti a zvlášť nie pre všetkých rodičov. Počiatočné nadšenie bez presvedčenia o hodnotách odkazovaných v časti Inšpirácia nie je dostatočný základ. Ak hľadáte alternatívu k bežnej škole, môžeme vás pri osobnom či online rozhovore nasmerovať. Pre jasnejšiu predstavu o fungovaní slobody vo vzdelávaní si s nami dohodnite stretnutie či dočasný pobyt vo vzdelávacej skupine.

Spôsoby vzdelavania

Naši sprievodcovia (učitelia) majú absolvované kurzy pre Hejného metódu (matematika), písmo Commenia Script, splývavé čítanie Sfumato, informatiku s Emilom, Montessori vzdelávanie, kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný a tiež tréningy nenásilnej komunikácie. Zakladatelia Lenka a Juraj absolvovali bilingválne štúdiá, deti vychovávajú bilingválne a angličtina je nenútene prítomná v rozhovoroch, knihách i multimédiách. Pokladáme za dôležitú prítomnosť mužov v priamej práci s deťmi, hojný pobyt detí v prírode v zmysle lesných škôlok a využívame prvky montessori, waldorfskej a intuitívnej pedogogiky. Všetko tu uvedené je v zmysle dostupnej ponuky a prehľadu sprievodcov - dieťa si volí vlastný spôsob a postup učenia sa, škola ponúka podnetné prostredie a odborný prístup. Priamu vlastnú skúsenosť dieťaťa spolu s voľnou hrou pokladáme za najlepší spôsob kontaktu dieťaťa so svetom.

Výstupy vzdelávania

Z povahy slobodného vzdelávania vyplýva nepriame zameranie na získavanie sociálnych zručností detí, podporu zdravého emocionálneho vývinu, výchovu k zodpovednosti za vlastný život i svoje okolie a slobodné profilovanie sa dieťaťa podľa jeho daností a záujmov. Záleží nám aj na kognitívnom rozvoji detí, avšak podľa ich individuálneho tempa, schopností a (mo)mentálneho nastavenia každého dieťaťa - to znamená, že nie vždy bude každé dieťa napĺňať tabuľky a očakávania okolia či porovnania s bežnou základnou školou. Našou zodpovednosťou je ponúknuť rozličné metódy práce v záujme osvojenia si požadovaných vedomostí pri zachovaní vnútornej motivácie a ohníčkov v očiach. Za hodnotný výstup školskej výchovy a vzdelávania považujeme sebavedomého a uvedomelého mladého človeka s chuťou budovať svoj svet.

Financovanie

Školné pre prvé dieťa z rodiny je stanovené vo výške 340 eur mesačne bez stravy, platí sa 12 mesiacov v roku. Pre druhé dieťa je znížené o 20 %, pre ďalšie deti o 30 %. Ďalšie poplatky ako školský klub detí, ZRPŠ, rodičovský či triedny fond sa už neplatia. „Domškoláci“ majú školné 10 eur mesačne.

Školné zahŕňa: celodennú starostlivosť sprievodcov (vrátane školského klubu detí), všetky učebnice a pracovné zošity, učebné pomôcky, spotrebný materiál pre aktivity, prepravu a aktivity v okolí mesta, vstupné rozličných kultúrnych inštúcií, konzultácie s psychológom či špeciálnym pedagógom. Ďalšie detaily nájde v často kladených otázkach.

Aby financie neboli prekážkou v štúdiu, je možné požiadať o štipendium až do výšky 100 %. Žiadosti so zdôvodnením sú posudzované individuálne.

Učitelia a ďalší pracovníci

Ponúkame sprievodcov (učiteľov), ktorí chcú učiť s vášňou a spoločnou víziou - byť tu naplno pre deti v slobodnom prostredí bez byrokracie. Za nenahraditeľné pokladáme odborné zázemie a kompletný poradenský servis (špeciálny pedagóg, psychológ, garant domáceho vzdelávania) dostupné deťom, rodičom i zamestnancom školy.

Budujeme preto odhodlaný tím nadšencov, odborníkov a rodičov. Sme si vedomí toho, že sme boli vychovaní a vzdelávaní nedemokratickými spôsobmi a aj preto budeme robiť chyby a učiť sa za pochodu. Veríme, že priznanie chýb a ospravedlnenie budú hlavne dobrým príkladom pre deti a možnosť robiť veci lepšie spoločne s nimi - i Vami 😉.

Za spoluprácu a podporu ďakujeme partnerom:

Kontaktujte nás

Ak sa s nami chcete stretnúť, môžeme sa vidieť napríklad v priestoroch školy na Galaktickej ulici 9 alebo v areáli Ťahanovskej záhrady, ktorá slúži košickým rodinám na neformálne vzdelávanie už od roku 2017. Aktuálne udalosti školy nájdete na Facebooku školy.
Udalosti v Ťahanovskej záhrade a program pre deti nájdete na Facebooku Ťahanovskej záhrady, budeme radi Vašej návšteve. Program býva zložený z pobytu v záhrade, vzdelávacích a tvorivých aktivít či výletov do okolia.

Ak chcete podporiť projekt slobodnej školy, môžete finančne prispieť darom na účet o. z., IBAN SK2383300000002001617474, DIČ: 2121553654, poskytnúť služby či tovary za zvýhodnených podmienok alebo pomôcť v oblasti osvety či marketingu - detailné informácie radi poskytneme individuálne.

Ak máte ďalšie otázky, pozrite si často kladené otázky alebo nás oslovte na nižšie uvedených kontaktoch.

Darujte 2% z daní.

Môžu nám pomôcť zmeniť svet detí a vzdelávania.

Potrebné údaje (prijímateľom je o.z., zriaďovateľ školy):
Názov: ŤAHANOVSKÁ ZÁHRADA
Sídlo: Ťahanovská 2038/74 04013 Košice - mestská časť Ťahanovce
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52101606
DIČ: 2121445953
IBAN: SK2383300000002001617474
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

© 2022 www.slobodnaskola.sk | Design by W3layouts writed by (2017) Edumate. | Tvorba webu 247.sk