content="https://www.slobodnaskola.sk"

Náš cieľ


Slobodná demokratická škola Košice otvorí svoje brány pre deti vo veku 3 až 16 rokov, aktuálne rokujeme s príslušnými orgánmi o termíne spustenia. Bez neustáleho riadenia a prísunu podnetov poskytneme priestor pre osvedčený model slobodného vzdelávania a voľnej hry potvrdený aj najnovšími poznatkami z pedagogiky, psychológie a neurológie. Päť dní v týždni bude kvalifikovaný personál sprevádzať deti svetom v slobode, inklúzii, pri zachovaní vnútornej motivácie a hojnom pobyte vonku. Dovolíme Vášmu dieťaťu učiť sa spôsobom a tempom jemu vlastným. Pridajte sa!


about image

NÁŠ TÍM

Zakladatelia: Sme Juraj a Lenka, rodičia troch synov, pre ktorých chceme niečo iné, ako ponúka súčasný školský systém. Venovali sme roky štúdiu, praxi i experimentom v pedagogike a s úctou k skúsenostiam a múdrosti tých pred nami Vám prinášame prvú slobodnú školu v Košiciach.

Lenka je vzdelaním a praxou učiteľka materskej školy, základnej školy pre 1. - 4. ročník a špeciálny pedagóg zameraný na nápravy porúch učenia a správania. Štúdium: PaedDr., UNIPO, Prešov, 2007-2012. Osemročná prax zahrnula pozície učiteľky ZŠ, špec. pedagóga v ZŠ aj poradni (CŠPP Bocatiova, Košice) a aktuálne pracuje ako konzultant pre tvorbu národných štandardov na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

Juraj je vzdelaním inžinier informatiky z TUKE, má doplňujúce pedagogické štúdium a 5 rokov pedagogickej praxe; živí sa vedením rodinnej firmy 247.sk v oblasti IT a účtovníctva. Vzdelaniu sa venuje v mnohých projektoch, je poslancom sídliska Ťahanovce a tiež členom komisie pre vzdelávanie mesta Košice. Spoločne zakladali a vedú komunitnú záhradu, ktorá poskytuje slobodnej škole priestory interiéru i záhrady.

Ďalšími členmi tímu sú: psychologička Lenka, manažérka a montessori pedagogička Nika a učiteľka pre predškolský vek Zuzka. Pre prácu v dielni a exteriéri rátame s ujom Mariánom a nepočujúcim ujom Ľudom.

Dobrovoľnícky sa angažujeme v týchto združeniach a iniciatívach:

Lenka Mazáková

učiteľ, špeciálny pedagóg

Juraj Mazák

manažér 247.sk

Inšpirácia


Demokratické školy typu Summerhill/ Sudbury Valley opisujú knihy a publikácie Svoboda v učení (originál v AJ / český preklad), Respektovat a být respektován (originál v češtine) či Summerhill (originál v AJ / český preklad). V SR funguje na týchto princípoch trnavská skupina svetoskola.sk, v Česku (a výrazne odlišnom legislatívnom prostredí) fungujú napríklad pražská donumfelix.cz, brnenská jezekbezklece.cz či liberecká svobodnaskola.org, ďalšie sú vo väčšine veľkých miest po celej Európe. Počas uplynulých rokov sme navštívili viaceré z nich, teda komunitné, alternatívne alebo demokratické školy v SR a ČR, a zbierali know-how čítaním aj online. V našom košickom prípade rokujeme s príslušnými orgánmi zodpovednými za zaradzovanie školských zariadení do siete, resp. pôjde o skupinu maximálne 20 oficiálne doma vzdelávaných detí vo veku 3 až 16 rokov. Ďalšie informácie o slobodných demokratických školách nájdete napríklad aj na inovativnivzdelavani.cz, seberizenevzdelavani.cz alebo v PDF forme na webe Karlovej univerzity v Prahe.

about image

Vysvedčenia a sústava škôl v SR

Predškolský vek

Rokujeme s príslušnými inštitúciami o zaradení do siete materských škôl. Deti môžu byť aj bez formálneho pričlenenia do školského systému SR. Pokiaľ rodič ostáva doma s dieťatom vo veku 3-6 rokov, štát zaňho môže platiť zdravotné poistenie, resp. poradíme ohľadom pracovno-právnych detailov.

Prvý stupeň ZŠ

Rokujeme s príslušnými inštitúciami o zaradení do siete základných škôl. Uvítame za partnerov aj deti vzdelávané doma alebo deti zapísané na individuálnom vzdelávaní v bežnej základnej škole, kam sa každý polrok chodí na preskúšanie. Ústretovú školu vieme zabezpečiť v blízkom okolí Košíc a tiež poskytujeme služby garanta (Lenka). Doma vzdelávané deti na základe preskúšania v škole dostanú riadne vysvedčenie. Škola postupuje v súlade s platnou legislatívou, štátnym a školským vzdelávacím programom, deti pracujú na základe individuálneho učebného plánu (IUP).

Druhý stupeň ZŠ

Rokujeme s príslušnými inštitúciami o zaradení do siete základných škôl, aktuálne informácie získate na kontaktoch nižšie. Od septembra 2020 by malo byť legálne aj domáce vzdelávanie na druhom stupni. Vítané sú u nás aj deti vzdelávané v domácom prostredí na základe zdravotného znevýhodnenia cez IUP, slovenský jazyk nie je podmienkou (dohovoríme sa aj v angličtine alebo posunkovým jazykom).

Zaradenie sa do školského systému systému SR

Rokujeme s príslušnými inštitúciami o zaradení do siete školských zariadení. Pre dieťa vzdelávané doma je kedykoľvek možné zaradiť sa späť do školského systému SR bez právnych problémov, napríklad nastúpiť na osemročné gymnázium alebo strednú školu podľa jeho schopností.

blog image

Non Slovak speakers

Our goal is to educate and shape our children into confident and responsible adults. We think that the traditional school system fails to achieve that. Children can learn the best when we let their imagination flourish. Our inspiration comes from foreign schools Summerhill / Sudbury which function in this way for many years with great success.

If your family or your child does not speak Slovak, we (teachers and also including some children) can comfortably communicate in English as well, possibly in German. In need of more information you can mail us (info@slobodnaskola.sk) or call us (+421 911 157 038).

blog image

Aké deti budú vítané

Pokladáme za prínosné všetky vo veku približne 3 až 16 rokov, slovenčina nie je podmienkou (dohovoríme sa aj v angličtine, prípadne nemčine alebo posunkami). Chceme vytvoriť bezbariérový priestor aj deťom, ktoré „nezapadajú do systému“, možno (by) boli odmietané, stigmatizované, nepochopené a pod. Podkladáme za prínosnú pre obe strany aj integráciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Skúsenosti iných ukazujú, že tento typ vzdelávania (slobodná / demokratická škola) nemusí byť vhodný pre všetky deti a zvlášť nie pre všetkých rodičov. Ak hľadáte alternatívu k bežnej škole, môžeme vás pri osobnom rozhovore nasmerovať. Každopádne chceme zdôrazniť, že počiatočné nadšenie bez presvedčenia o hodnotách uvedených v knihách odkazovaných v časti Inšpirácia nie je dostatočný základ.

Aby ste mali jasnejšiu predstavu o fungovaní slobody vo vzdelávaní, dohodnite si s nami stretnutie alebo dočasný pobyt v podobnej vzdelávacej skupine. Môžete ho absolvovať aj vo dvojici rodič-dieťa, odporúčaná doba je niekoľko týždňov na vzájomnú adaptáciu a spoznanie sa.

blog image

Spôsoby vzdelania

Naši sprievodcovia (učitelia) majú absolvované kurzy pre Hejného metódu (matematika), písmo Commenia Script, splývavé čítanie Sfumato, informatiku s Emilom a Montessori vzdelávanie. Zakladatelia Lenka a Juraj absolvovali bilingválne štúdiá, deti vychovávajú bilingválne a angličtina bude nenútene prítomná v rozhovoroch, knihách i multimédiách. Pokladáme za dôležitú prítomnosť mužov v priamej práci s deťmi a hojný pobyt detí v prírode v zmysle lesných škôlok. V podobe učebných pomôcok či aktivít predpokladáme aj prvky montessori, waldorfskej a intuitívnej pedogogiky. Všetko tu uvedené je v zmysle dostupnej ponuky a prehľadu sprievodcov - dieťa si volí vlastný spôsob a postup učenia sa, my ponúkame podnetné prostredie a odborný prístup. Vlastnú a priamu skúsenosť dieťaťa pokladáme za najlepší spôsob kontaktu dieťaťa so svetom.

blog image

Výstupy vzdelania

Z povahy demokratického vzdelávania vyplýva nepriame zameranie na získavanie sociálnych zručností detí, podporu zdravého emocionálneho vývinu, výchovu k zodpovednosti za vlastný život i spoločnosť a slobodnému profilovaniu sa dieťaťa podľa jeho daností a záujmov. Záleží nám aj na kognitívnom rozvoji detí, avšak podľa individuálneho tempa a (mo)mentálneho nastavenia každého dieťaťa - to znamená, že nie vždy bude každé dieťa napĺňať tabuľky či porovnania s bežnou základnou školou. Našou zodpovednosťou je ponúknuť rozličné metódy práce v záujme osvojenia si požadovaných vedomostí. Pokladáme však za hodnotnejší výstup vzdelávania sebavedomého a uvedomelého mladého človeka než dobré známky na vysvedčeniach.

blog image
blog image

Financovanie

Očakávame tzv. školné zo strany rodičov na úhradu časti nákladov na prevádzku. Výška bude závisieť aj od služieb dohodnutých na pohovore pre konkrétne dieťa. Aby financie neboli prekážkou v štúdiu, je možné požiadať o štipendium až do výšky 100%. Žiadosti so zdôvodnením sú posudzované individuálne.

Služby pravdepodobne budú zahŕňať: celodennú starostlivosť a sprievodcov od 7:00 do 17:00, spotrebný materiál pre aktivity, prepravu na aktivity v okolí mesta, vstupné rozličných kultúrnych inštúcií, služby garanta domáceho vzdelávania, konzultácie s psychológom či špeciálnym pedagógom a taktiež stravovanie (desiatu, obed, olovrant a pitný režim). Stravovanie zohľadní individuálne obmedzenia a preferencie, budeme sa vyhýbať rafinovaným cukrom a budeme vyhľadávať zdravé potraviny lokálneho pôvodu.

blog image

Učitelia a ďalší pracovníci

Ponúkneme sprievodcov (učiteľov), ktorí chcú učiť s vášňou a spoločnou víziou a byť tu naplno pre deti v slobodnejšom prostredí bez byrokracie. Za nenahraditeľné pokladáme odborné zázemie a kompletný poradenský servis (špeciálny pedagóg, psychológ, garant domáceho vzdelávania) dostupné deťom, rodičom i zamestnancom školy.

Budujeme preto odhodlaný tím nadšencov, odborníkov a rodičov. Sme si vedomí toho, že sme boli, žiaľ, vychovaní a vzdelávaní nedemokratickými spôsobmi, a aj preto budeme robiť mnohé chyby a učiť sa za pochodu. Veríme, že priznanie chýb a ospravedlnenie budú hlavne dobrým príkladom pre deti a možnosť robiť veci lepšie spoločne s nimi - i Vami 😉.

Za spoluprácu a podporu ďakujeme partnerom:

Kontaktujte nás

Školské priestory budú pravdepodobne v areáli Ťahanovskej záhrady, ktorá slúži košickým rodinám na neformálne vzdelávanie už od roku 2017. Interiér bude pozostávať z približne 200m2 čerstvo zrekonštruovaných priestorov. Aktuálne udalosti v Ťahanovskej záhrade a program pre deti nájdete na Facebooku, budeme radi Vašej návšteve. Program býva zložený z pobytu v záhrade, vzdelávacích a tvorivých aktivít či výletov do okolia.

Ak chcete podporiť vznik slobodnej školy, môžete finančne prispieť darom na účet o. z., IBAN SK2383300000002001617474, poskytnúť služby či tovary za zvýhodnených podmienok alebo pomôcť v oblasti osvety či marketingu - detailné informácie radi poskytneme individuálne.

Ak máte ďalšie otázky, pozrite si často kladené otázky alebo nás oslovte na nižšie uvedených kontaktoch.

© 2017 Edumate. All rights reserved | Design by W3layouts | Tvorba webu 247.sk